ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrong*, -wrong-

wrong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrong (adj.) ผิด See also: ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง Syn. erroneous, inaccurate, incorrect Ops. accurate, correct
wrong (adj.) ผิดปกติ
wrong (adv.) อย่างผิดพลาด See also: อย่างไม่ถูกต้อง
wrong (n.) สิ่งที่ผิด See also: สิ่งที่ไม่ดี, ความผิด, ความไม่ดี
wrong-headed (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อดึง, ไม่ยินยอม, ไม่ยอมจำนนต่อเหตุผลและความจริง Syn. obstinate, perverse, stubborn
wrongdoer (n.) ผู้กระทำผิดศีลธรรม See also: ผู้ละเมิดกฎหมาย Syn. evildoer, malefactor, sinner
wrongdoing (n.) การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา) Syn. criminality, illegality Ops. care, observance
wrongdoing (n.) บาป See also: อกุศล, ความผิด Syn. error, wickedness, evil-doing Ops. righteousness, virtue
wronger (n.) ผู้ผิดพลาด See also: ผู้ทำไม่ถูกต้อง
wrongfoot someone (idm.) ทำให้อยู่ในสถานะการณ์ลำบากอย่างกระทันหัน See also: ทำให้ตกใจ
wrongful (adj.) ซึ่งไม่ถูกต้อง See also: ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illegal, illicit, unlawful Ops. legal, lawful
wrongful (adj.) ซึ่งไม่ยุติธรรม Syn. unfair, unjust, partial Ops. fair, just, impartial
wrongfully (adv.) อย่างผิดกฎหมาย Syn. wrongly, unscrupulously
wrongfulness (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illegality, illicitness, unlawfulness Ops. legality, lawfulness
wrongheadedness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความดื้อดึง Syn. obstinacy, perverseness, stubbornness
wrongly (adv.) อย่างผิดพลาด Syn. unfairly, wrongfully, badly, unjustifiably
wrongness (n.) ความผิดพลาด
wrongty (adv.) อย่างไม่ถูกต้อง See also: อย่างไม่เหมาะสม Syn. faultily
English-Thai: HOPE Dictionary
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
wrong fontตัวตะกั่วที่ไม่ได้ขนาดหรือไม่ได้ที่
wrong-headed(รอง'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวดื้อ,ยืนหยัดในความคิดที่ผิด, See also: wrong-headedness n.
wrongdoer(รอง'ดูเออะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้ละเมิดกฎหมาย, Syn. sinner,miscreant
wrongdoing(รอง'ดูอิง) n. การกระทำผิด,เรื่องชั่ว,การกระทำผิดศีลธรรม, Syn. miscreance
wrongful(รอง'ฟูล) adj. ผิดล ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: wrongfully adv. wrongfulness n.
wrongheaded(รอง'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวดื้อ,ยืนหยัดในความคิดที่ผิด, See also: wrong-headedness n.
wrongous(รอง'เกิส) adj. ผิด,ไม่ถูกต้อง,ผิดกฎหมาย, Syn. unjust,illegal,wrongful
English-Thai: Nontri Dictionary
wrong(adj) ผิด,เข้าใจผิด,ไม่เป็นธรรม,ไม่เหมาะสม
wrongful(adj) ผิดพลาด,ไม่ยุติธรรม,ผิดกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wrongการกระทำผิด, การกระทำที่มิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongdoerผู้กระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful abstractionการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongfullyโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัวสันหลังขาด (n.) person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience See also: person who feels frightened with a guilty conscience
วัวสันหลังหวะ (n.) person who has done something wrong and suffer with his quilty conscience See also: person who feels frightened with a guilty conscience Syn. วัวสันหลังขาด
ความตั้งใจผิด (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Ops. สัมมาสมาธิ
ความตั้งใจผิด (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Ops. สัมมาสมาธิ
มิจฉาสมาธิ (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Syn. ความตั้งใจผิด Ops. สัมมาสมาธิ
มิจฉาสมาธิ (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Syn. ความตั้งใจผิด Ops. สัมมาสมาธิ
ความระลึกในทางผิด (n.) wrong conscience See also: wrong meditation Ops. สัมมาสติ
ความระลึกในทางผิด (n.) wrong conscience See also: wrong meditation Ops. สัมมาสติ
มิจฉาสติ (n.) wrong conscience See also: wrong meditation Syn. ความระลึกในทางผิด Ops. สัมมาสติ
มิจฉาสติ (n.) wrong conscience See also: wrong meditation Syn. ความระลึกในทางผิด Ops. สัมมาสติ
ความพยายามผิด (n.) wrong effort See also: wrong attempt, wrong perserverance Ops. สัมมาวายามะ
ความพยายามผิด (n.) wrong effort See also: wrong attempt, wrong perseverance Ops. สัมมาวายามะ
มิจฉาวายามะ (n.) wrong effort See also: wrong attempt, wrong perserverance Syn. ความพยายามผิด Ops. สัมมาวายามะ
มิจฉาวายามะ (n.) wrong effort See also: wrong attempt, wrong perseverance Syn. ความพยายามผิด Ops. สัมมาวายามะ
ผิดทาง (adv.) wrong route See also: not the right route/road/way Ops. ถูกทาง
มิจฉาวาจา (n.) wrong saying or language See also: wrong utterance or speech Ops. สัมมาวาจา
มิจฉาวาจา (n.) wrong saying or language See also: wrong utterance or speech Ops. สัมมาวาจา
พาลพาโล (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาโลโฉเก, พาโลโสเก
พาโล (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาลพาโล, พาโลโฉเก, พาโลโสเก
พาโลโฉเก (v.) accuse wrongly See also: defame, impute the fault to Syn. พาลพาโล, พาโลโสเก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I must have dialed a wrong numberฉันต้องโทรเบอร์ผิดแน่
There's something wrong with the phoneต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับโทรศัพท์
What's wrong with that? เกิดอะไรขึ้นหรือ
It means we're in the wrong place!มันหมายความว่าพวกเราอยู่ผิดที่แล้ว
I've made the wrong decision, haven't I?ฉันตัดสินใจผิดใช่ไหมนี่?
I think it would be wrong for me..ฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นการไม่ถูกต้องสำหรับฉัน...
I think there's something wrong with me, could you please hurry home?ฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับฉัน คุณช่วยรีบกลับมาหน่อยได้ไหม
You're heading in the wrong direction!คุณกำลังมุ่งหน้าไปผิดทางแล้วล่ะ
I seldom make a wrong choice!ฉันแทบไม่เคยเลือกผิดเลยนะ
Don't get any wrong ideasอย่าได้เข้าใจอะไรผิดๆ
It seems like I'm talking to the wrong personดูเหมือนฉันจะพูดคุยไม่ถูกคนนะ
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
Is something wrong?มีบางสิ่งผิดพลาดหรือ
You have done nothing wrongคุณไม่ได้ทำอะไรผิดนี่
I just hope I'm wrongฉันก็หวังว่าฉันจะผิด
I realize now that I have been wrongตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด
He denied wrongdoingเขาปฏิเสธการกระทำความผิด
I haven't done anything wrongฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
I wonder what's wrongฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
Is there something wrong?มีอะไรผิดปกติหรือ? เกิดอะไรขึ้นหรือ?
Don't get me wrong!อย่าเข้าใจฉันผิด
He's admitted he was wrongเขายอมรับว่าเขาผิด
Who's gonna prove me wrong?ใครจะเป็นคนพิสูจน์ว่าฉันผิด
I mean, what if you're wrong?ฉันหมายความว่า ถ้าเผื่อคุณเป็นฝ่ายผิดล่ะ
Why are you getting mad at her when she hasn't done anything wrong?ทำไมคุณถึงโกรธให้เธอ ในเมื่อเธอไม่ได้ทำอะไรผิด
Whatever is wrong, he can work it out himselfไม่ว่าผิดพลาดในสิ่งใด เขาก็สามารถที่จะแก้ไขมันได้ด้วยตนเอง
You want me to accept this? Did I hear you wrong?นายอยากให้ฉันยอมรับสิ่งนี้ นี่ฉันฟังนายผิดไปหรือเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's wrong with you? Don't be foolhardy.ไม่รู้หรอว่าคุณผิดอะไร ถึงจะทำแบบนั้น
They're the wrong things that seem right at the time.มันกำลังสิ่งที่ผิดที่ดูเหมือน ถูกต้อง
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
I've threaded it up wrong as usual or something.ผมคงใส่มันผิดอีกเเล้วน่ะ
Oh, and I know what was wrong with that introduction.อ้อ เมื่อกี้เเนะนําตัวผมพลาดไปนิด
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้
What's wrong with him?{\cHFFFFFF}เกิดอะไรขึ้นกับเขา?
(Bang) It's the wrong plug...มันคือปลั๊กที่ไม่ถูกต้อง
What is wrong with the army is that there is not enough humanity in it.คือว่ามีไม่มากพอในความเป็น มนุษย์มัน หุบปาก!
Uh-oh, wrong one.อ๊ะหนึ่งที่ไม่ถูกต้อง
You're advancing the wrong way!คุณกำลังก้าวหน้าทางที่ผิด!
What's wrong with you?What's wrong with you?

wrong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, 生不逢时 / 生不逢時] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, 一失足成千古恨] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow.
执迷不悟[zhí mí bù wù, ㄓˊ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ˋ, 执迷不悟 / 執迷不悟] persist in your own wrong doings
反正一样[fǎn zhèng yī yàng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 反正一样 / 反正一樣] whether it's right or wrong doesn't make a lot of difference; six of one and half a dozen of the other; as broad as it is long
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B
蹉跎[cuō tuó, ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, 蹉跎] wasted time; to take a wrong step in life
安之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, 安之若素] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity
[qū, ㄑㄩ, 屈] bent; feel wronged; surname Qu
[qū, ㄑㄩ, 曲] bent; crooked; wrong
黑白[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, 黑白] black and white; right and wrong; monochrome
一无是处[yī wú shì chù, ㄧ ˊ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 一无是处 / 一無是處] not one good point; everything about it is wrong
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, 冤枉] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
[wǎng, ㄨㄤˇ, 枉] in the wrong; in vain
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, 不对 / 不對] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 不平] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful
[yuān, ㄩㄢ, 冤] injustice; grievance; wrong
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
别字[bié zì, ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ, 别字 / 別字] mispronounced or wrongly written character
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 错 / 錯] mistake; error; blunder; fault; cross; uneven; wrong
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 笻] note: song screen font is wrong. should be
[zá, ㄗㄚˊ, 砸] smash; smashed; to fail; to get it wrong
没错[méi cuò, ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ, 没错 / 沒錯] that's right; sure!; rest assured!; that's good; can't go wrong
不白之冤[bù bái zhī yuān, ㄅㄨˋ ㄅㄞˊ ㄓ ㄩㄢ, 不白之冤] unrighted wrong; unredressed injustice
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, 渎职 / 瀆職] wrongdoing; failure to do one's duty
白字[bái zì, ㄅㄞˊ ㄗˋ, 白字] wrongly written and mispronounced character

wrong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant)
トンデモ[, tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong
一歩間違うと[いっぽまちがうと, ippomachigauto] (exp) make one wrong move and...; take one wrong step and...
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n,vs) misunderstanding; wrong guess; (P)
勝てば官軍負ければ賊軍[かてばかんぐんまければぞくぐん, katebakangunmakerebazokugun] (exp) (id) Losers are always in the wrong
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age
御門違い;お門違い[おかどちがい, okadochigai] (exp) (See 門違い) barking up the wrong tree; calling at the wrong house
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea
悪事を唆す[あくじをそそのかす, akujiwososonokasu] (exp,v5s) to entice a person to do something wrong
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade
枕流漱石[ちんりゅうそうせき, chinryuusouseki] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
横道[よこみち, yokomichi] (n) (1) byway; side street; cross street; (2) wrong way; digression; (P)
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion
漱石枕流[そうせきちんりゅう, sousekichinryuu] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
烏焉魯魚[うえんろぎょ, uenrogyo] (n) miswriting a word; using the wrong kanji to write a word
石に漱ぎ流れに枕す[いしにくちすすぎながれにまくらす, ishinikuchisusuginagarenimakurasu] (exp) (id) (obsc) refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P)
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression
行き違いになる[いきちがいになる;ゆきちがいになる, ikichigaininaru ; yukichigaininaru] (exp,v5r) to miss each other; to cross (in the post); to go astray; to go wrong
裏表[うらおもて, uraomote] (n) (1) both sides; (2) wrong side out; reverse; opposite; (3) (See 表裏) double-dealing; two faces (c.f. two-faced); (P)
誤嚥[ごえん, goen] (n,vs) breathing in (of a foreign body, food, etc.); pulmonary aspiration; mis-swallowing; swallowing down the wrong pipe
誤爆[ごばく, gobaku] (n,vs) bombing (shelling) the wrong target; (be killed by) friendly fire
誤診[ごしん, goshin] (n,vs) wrong diagnosis; misdiagnosis
身を誤る[みをあやまる, miwoayamaru] (exp,v5r) to err; to take the wrong path; to go astray
逆撫で;逆なで[さかなで;ぎゃくなで, sakanade ; gyakunade] (n,vs) rubbing the wrong way (e.g. a cat); irritating
頑是[がんぜ, ganze] (n) distinction between right and wrong
魯魚の誤り[ろぎょのあやまり, rogyonoayamari] (n) (See 烏焉魯魚) miswriting a word; using the wrong kanji to write a word
けじめ[, kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P)
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[, doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong?
どうしたの;どうしたん[, doushitano ; doushitan] (adj-f) what's the matter?; what's wrong?
なんでよつ;なんでよっ[, nandeyotsu ; nandeyotsu] (adv) Why?; Why not?; What for?; What's wrong?
マーフィーの法則[マーフィーのほうそく, ma-fi-nohousoku] (n) Murphy's Law ("Whatever can go wrong, will go wrong")
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings)
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P)
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na,n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P)
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P)

wrong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาธรรม ; อาธรรม์[adj.] (ātham ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable
อาธรรม์ ; อาธรรม[adj.] (āthan ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable
บกพร่อง[adj.] (bokphrǿng) EN: faulty ; defective ; wrong ; not right FR: défectueux ; imparfait
เดาผิด[v. exp.] (dao phit) EN: guess wrong FR: mal estimer
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว[xp] (hen kongjak) EN: mistake wrong for right FR:
หิริโอตตัปปะ[n.] (hiriōttappa) EN: conscience ; sense of shame ; sense of right and wrong FR:
การทำละเมิด[n. exp.] (kān tham la) EN: civil wrong FR:
เข้าห้องผิด[v. exp.] (khao hǿng p) EN: enter the wrong room FR:
ขึ้นรถผิด[v. exp.] (kheun rot p) EN: get on the wrong bus FR: monter dans le mauvais bus
เขียนไม่ถูก[v. exp.] (khīen mai t) EN: write wrong ; not to know how to write FR:
คิดมิชอบ[v. exp.] (khit mi chø) EN: have bad ideas ; have wrong ideas ; have evil intentions FR:
คิดผิด[v. exp.] (khit phit) EN: be misled ; be misguided ; be mistaken ; have a wrong idea about ; take the wrong path FR: se faire une fausse idée ; être dans l'erreur
ข้อสรุปที่ผิด[n. exp.] (khøsarup th) EN: fallacy ; wrong conclusion FR:
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: mistake ; error ; fault ; wrong FR: erreur [f] ; faute [f] ; inexactitude [f]
ความผิดพลาด[n.] (khwām phit ) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness ; mistake ; failure FR: erreur [f]
ความตั้งใจผิด[n. exp.] (khwām tangj) EN: wrong concentration FR:
กลับใจ[v. exp.] (klap jai) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
กระทำผิด[v. exp.] (kratham phi) EN: do wrong ; violate FR: commettre un méfait ; faire une connerie (fam.)
ไม่เข้าท่า[adj.] (mai khaothā) EN: unseemly ; inappropriate ; wrong ; senseless ; idiotic ; gauche ; ill-timed FR: inapproprié
ไม่ถูก[adj.] (mai thūk) EN: wrong ; incorrect ; not right FR: inexact ; incorrect ; faux
ไม่ถูกกาลเทศะ[X] (mai thūk kā) EN: out of place ; gauche ; inappropriate ; wrong timing FR:
ไม่ถูกต้อง[adj.] (mai thūktǿn) EN: wrong ; not proper FR: faux ; erroné ; incorrect ; inapproprié
มิชอบ[adj.] (mi chøp) EN: wrong ; wrongful ; unlawful FR:
มีความผิด[v. exp.] (mī khwāmphi) EN: be guilty ; be at fault ; be wrong ; have done sth wrong FR: être coupable ; être fautif
มิจฉาอาชีวะ[n.] (mitchā-āchī) EN: wrong livelihood FR:
มิจฉาบถ[n.] (mitchābot) EN: wrong way FR:
มิจฉาสมาธิ[n.] (mitchāsamāt) EN: wrong concentration ; wrong will/determination FR:
มิจฉาสังกัปปะ[n.] (mitchāsangk) EN: wrong intention FR:
มิจฉาสติ[n.] (mitchāsati) EN: wrong conscience ; wrong meditation FR:
มิจฉาทิฐิ[n.] (mitchāthith) EN: mistaken notion ; wrong idea ; wrong concept ; wrong view ; misconception FR: hérésie [f]
มิจฉาวาจา[n.] (mitchāwājā) EN: wrong saying ; wrong language ; wrong speech FR:
มิจฉาวายามะ[n.] (mitchāwāyām) EN: wrong effort ; wrong attempt ; wrong perserverance FR:
มุสา[adj.] (musā) EN: wrong ; false FR: mensonger ; fallacieux ; faux
โอฆสงสาร[n.] (ōkhasongsān) EN: The Four Floods of Defilement (sensual desire, existence, wrong views and ignorance) FR:
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดเบอร์[X] (phit boē) EN: wrong number FR:
ผิดฝาผิดตัว[adj.] (phitfā-phit) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way FR:
ผิดจังหวะ[adj.] (phit jangwa) EN: out of step ; wrong timing ; ill-timed ; untimely ; inopportune FR:
ผิดขนาด[X] (phit khanāt) EN: wrong size FR:

wrong ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address
Tort {m} | jdm. einen Tort antunwrong | to do sb. wrong
Geisterfahrer {m}wrong-way driver; ghost driver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrong
Back to top