ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infedelity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infedelity*, -infedelity-

infedelity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infedelity (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่ซื่อตรง, การทรยศ Syn. falseness, treachery Ops. fidelity, faithfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infedelity
Back to top