ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misconception

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misconception*, -misconception-

misconception ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misconception (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความคิดที่ผิดๆ, ความเห็นผิดๆ Syn. misinterpretation, delusion
English-Thai: HOPE Dictionary
misconception(มิสคันเซพ'เชิน) n. ความคิดเห็นที่ผิด,การเข้าใจผิด
English-Thai: Nontri Dictionary
misconception(n) ความเข้าใจผิด,ความเห็นผิด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misconceptionsเข้าใจผิด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's a common misconceptionนั่นเป็นความเข้าใจผิดโดยทั่วไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The misconception that there's disagreement about the science has been deliberately created by a relatively small group of people.แนวคิดผิดๆว่ายังมีความเห็นทางวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกัน ได้ถูกจงใจสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง
Please get rid of the misconception that good girls always want good guys.โปรดโยนความคิดที่ว่าผู้หญิงที่ดี จะต้องชอบผู้ชายดีๆเสมอไปทิ้งไปเถอะค่ะ
Has a misconception me, Thracian. True.มึงเข้าใจผิดแล้ว เธรเซียน
Actually, it's a common medical misconception that the spleen is superfluous.อันที่จริง มันเป็นความเข้าใจทางการแพทย์ที่ผิด ว่าม้ามเป็นสิ่งไม่จำเป็น
♪ To avoid a misconception ♪ (Squeaking continues)เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
It's a common misconception that... a lot of people...มันเป็นความเข้าใจผิดทั่วไป คนจำนวนมาก
A common misconception That we're tearing apartความคิดผิดๆ ที่เราจะฉีกทิ้ง
There are three misconceptions in particular that bedevil our thinking.มีแนวความคิดผิดๆ 3 ประการที่ทำให้ความคิดของเราไขว้เขว
The second misconception.แนวคิดผิดๆประการที่สอง
Final misconception.แนวคิดผิดๆประการสุดท้าย
You've been operating under some... misconceptions about the Company.คุณยังคงเข้าใจถึง ความคิดผิดๆเกี่ยวกับคอมพานี
I want to clarify. There are some misconceptions about what remission signifies.มีความเข้าใจผิดบางอย่าง เกี่ยวกับอาการทุเลาลง

misconception ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谬种[miù zhǒng, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ, 谬种 / 謬種] error; fallacy; misconception; scoundrel; You swine!
谬论[miù lùn, ㄇㄧㄡˋ ㄌㄨㄣˋ, 谬论 / 謬論] misconception; fallacy
错觉[cuò jué, ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ, 错觉 / 錯覺] misconception

misconception ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มิจฉาทิฐิ[n.] (mitchāthith) EN: mistaken notion ; wrong idea ; wrong concept ; wrong view ; misconception FR: hérésie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misconception
Back to top