ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fidelity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fidelity*, -fidelity-

fidelity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fidelity (n.) ความจงรักภักดี See also: ความซื่อสัตย์ Syn. allegiance, fealty, honesty
fidelity (n.) ความถูกต้อง See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง Syn. exactness, verity Ops. untruthfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
English-Thai: Nontri Dictionary
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fidelity guaranteeการประกันภัยความซื่อสัตย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't hear that much anymore, that sort of fidelity in families.that sort of fidelity in families.
Loyalty issues going on, and I do not want to end up rn between my fidelity to you and the reality of having to keep my nose clean.เรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เกิดขึ้น และผมไม่อยากจะทำลายความจงรักภักดีที่มีต่อคุณ และความเป็นจริงคืออยากปรับตัวใหม่
"It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose."มันไม่ใช่การบรรลุถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองพอใจ แต่เป็นการยึดมั่นในวัตถุประสงค์ที่คุ้มค่าพอ"
I'm sorry, Brittany, but I've already pledged my fidelity to Kurt.แต่ฉันสวามิภักดิ์ต่อเคิร์ทไปเรียบร้อยแล้ว
And they triggered the fidelity clause in our prenup.กล่าวหาว่าฉันนอกใจคบชู้
Oh, what are you suggesting, that fidelity is one of your strong points?โอ้ นี่คุณกำลังบอกเป็นนัยว่า ความซื่อสัตย์เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของคุณอย่างนั้นน่ะหรือ
♪ Ritual where everybody promises fidelity forever ♪#มันก็แค่พิธีกรรมทางศาสนาก่อนประวัติศาสตร์ สัญญาแห่งความซื่อสัตย์ #
I hacked Cayman Fidelity and put together a list all the deposits Backman made last year.ฉันเจาะเข้าบัญชีบนเกาะเคย์แมน และรวบรวมรายการเงินฝากที่แบคแมนฝากเมื่อปี่ก่อน
Well, maybe her fidelity to Daniel is stronger than you think.อืม,บางทีหล่อนอาจซื่อสัตย์ /Nต่อแดเนียล แข็งแกร่งมากกว่าที่คุณคิด
Fidelity Fiduciaryที่ซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ
Fidelity Fiduciary Bank.ธนาคาร ฟิเดอลิตี้ ฟิดูคารี่
Fidelity is not the issue. Rex had a secret life.ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเขานอกใจรึป่าว แต่เร็กซ์แอบซ่อนความลับเรื่องอดีตไว้

fidelity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, 忠诚 / 忠誠] devoted; fidelity; loyal; loyalty
保真度[bǎo zhēn dù, ㄅㄠˇ ㄓㄣ ㄉㄨˋ, 保真度] fidelity

fidelity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイフィデリティ[, haifideritei] (n,adj-no) (See ハイファイ) high fidelity
フィデリティー[, fideritei-] (n) fidelity (audio)
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence)
忠節[ちゅうせつ, chuusetsu] (n) loyalty; allegiance; fidelity
節義[せつぎ, setsugi] (n) fidelity to principle
貞操[ていそう, teisou] (n) chastity; virtue; fidelity
貞節[ていせつ, teisetsu] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity
不忠[ふちゅう, fuchuu] (adj-na,n) disloyalty; infidelity
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P)
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P)
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n,adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P)
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness
忠実さ[ちゅうじつさ, chuujitsusa] (n) fidelity; faithfulness; loyalty
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P)
[みさお, misao] (n) chastity; fidelity; honour; honor; faith; (P)
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P)
真実性[しんじつせい, shinjitsusei] (n) fidelity; truth; authenticity; credibility
節操[せっそう, sessou] (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P)
背信[はいしん, haishin] (n,vs,adj-no) betrayal; infidelity; (P)
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P)
貞淑[ていしゅく, teishuku] (adj-na,n) chastity; virtue; fidelity; feminine modesty
高性能[こうせいのう, kouseinou] (adj-na,n) high efficiency; high fidelity; high power; (P)

fidelity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การค้ำประกันความซื่อสัตย์[n. exp.] (kān khampra) EN: fidelity guarantee insurance FR:
ความซื่อสัตย์[n.] (khwām seūsa) EN: loyalty ; honesty ; fidelity FR: loyauté [f] ; fidélité [f] ; honnêteté [f]

fidelity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Treuebruch {m}breach of fidelity
Farbtreue {f}color fidelity; colour fidelity
Treueeid {m}oath of fidelity
Bildtreue {f}fidelity of picture
Klangtreue {f}fidelity of sound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fidelity
Back to top