ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disloyal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disloyal*, -disloyal-

disloyal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disloyal (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ See also: ทรยศ, ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่น่าไว้วางใจ Syn. unfaithful, faithless Ops. loyal, faithful, true
disloyalty (n.) ซึ่งทรยศ
disloyalty (n.) การนอกใจ See also: ความไม่เลื่อมใสศาสนา, การนอกรีต Syn. misbelief, irreligion Ops. fidelity
disloyalty (n.) ความอกตัญญู See also: ความไม่รู้คุณ Syn. thanklessness, ungratefulness Ops. gratitude, appreciation
English-Thai: HOPE Dictionary
disloyal(ดิสลอย'เอิล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ทุจริต
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความทุจริต, Syn. unfaithfulness,faithlessness
English-Thai: Nontri Dictionary
disloyal(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not being disloyal to Dad by liking George.ลูกไม่ได้ทรยศพ่อถ้าหากลูกจะชอบจอร์จ
What you are is disloyal and conniving.สิ่งที่คุณเป็นคือไม่ซื่อสัตย์ และชอบแอบทำอะไรลับๆ
You disloyal little shit.ตอนที่ฉันทำให้ธุรกิจนี้ ประสบความสำเร็จสุดยอด
But the 1 thing I won't stand for is disloyaltyแต่สิ่งเดียวที่ฉันยอมไม่ได้ คือการไม่ซื่อสัตย์
May their heads be struck from their shoulders for such disloyalty.ขอให้หัวพวกเขาหลุดจากบ่าจากการทรยศนี้
Consumed with concern for your business and potential disloyalty from fickle customers, you yourself expressed a wish to behead.ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับธุระกิจของคุณ และยอดที่ไม่แน่นอนของลูกค้า คุณนั่นล่ะที่ต้องการฆ่าคนเหล่านั้น
If I hadn't done what I did, would you have let his disloyalty stand?แต่มันไม่ใช่ เพราะฉันรู้เรื่องนั้นดี ยอมรับเถอะ
Well, bad luck that it was his father who was disloyal, and not his mother.ใช่สิคะ โชคร้าย เพราะ คนที่ไม่เห็นด้วย คือ พ่อของเค้า ไม่ใช่ แม่
Well, I know the personal toll disloyalty has taken on you.ผมรู้ว่าความไม่ซื่อสัตย์ ทำให้คุณละอายแค่ไหน
I can't ignore your disloyalties.ฉันไม่สามารถเพิกเฉยต่อความไม่ซื่อสัตย์ของเธอได้
Oh, my god. It's not just his disloyalty or deviousness.โอ้พระเจ้า มันไม่ใช่เรื่องความทุจริต หรือความไม่ซื่อสัตย์ของเขา
I can smell disloyalty.ผมได้กลิ่นความไม่ซื่อสัตย์

disloyal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二心[èr xīn, ㄦˋ ㄒㄧㄣ, 二心] disloyalty

disloyal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不忠者[ふちゅうもの, fuchuumono] (n) disloyal person
奸臣;姦臣[かんしん, kanshin] (n) disloyal retainer; treacherous subject
不忠[ふちゅう, fuchuu] (adj-na,n) disloyalty; infidelity
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness

disloyal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดโกง[adj.] (khit kōng) EN: disloyal ; untrustworthy ; crooked FR:
ไม่ซื่อสัตย์[adj.] (mai seūsat) EN: disloyal ; unfaithful ; faithless ; dishonest ; untrue FR: malhonnête ; déloyal
นอกใจ[adj.] (nøkjai) EN: unfaithful ; adulterous ; philandering ; incontinent ; disloyal ; infidel FR: infidèle
แปรพักตร์[v.] (praēphak) EN: be disloyal ; go over to the other side ; be a turncoat ; be a renegade ; depart from FR: retourner sa veste (loc. fam.) ; tourner casaque ; passer à l'ennemi
ความไม่ซื่อสัตย์[n. exp.] (khwām mai s) EN: disloyalty FR: malhonnêteté [f]

disloyal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
treubrüchig; untreu {adj} | treubrüchiger | am treubrüchigstendisloyal | more disloyal | most disloyal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disloyal
Back to top