ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treachery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treachery*, -treachery-

treachery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
treachery (n.) การทรยศ
English-Thai: HOPE Dictionary
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
English-Thai: Nontri Dictionary
treachery(n) การทรยศ,การขายชาติ,การหักหลัง,การอกตัญญู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
treacheryการขายชาติ, การทรยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think it's time the guards came into the factory. Japan, with all her treachery and greed--มีประกาศเยอรมันยอมแพ้แล้ว...
His treachery runs deeper than you know.เเผนของเขาร้ายลึกกว่าที่คิด
That when a willing victim who has committed no treachery is killed in a traitor's stead, the Stone Table will crack and even death itself will turn backwards.เมื่อเหยื่อไม่ได้เป็นผู้ถูกคัดเลือก... ถูกฆ่าที่แท่นบูชา... โต๊ะหินจะพังทลาย...
She was a woman of treachery and...นางคือหญิงแห่งความทรยศและ
I expected such treachery from a Jedi.ข้าคาดไว้แล้วถึงเล่ห์อุบายจากเจได
Troubling is the treachery of the Senate guardปัญหาคือการทรยศ ขององครักษ์สภาสูง
Skywalker, what treachery is this?สกายวอล์คเกอร์ คิดจะหักหลังข้างั้นรึ?
And see if treachery lurks there.แล้วดูว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่
His treachery dishonored rome.การทรยศของเขาทำให้โรมต้องอับอาย
They stoop to treachery and now must pay for it.พวกเขา ศิโรราบยอมทรยศ และถึงเวลาต้องชดใช้แล้ว
The actions of arc trooper 5555 and CT-5597 were a clear act of treachery and disregard for my command.การกะทำของ อาร์ค ทรูปเบอร์ 555 กับ NCT-5597 ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคือการทรยศ และขัดคำสั้งของข้า
He who has the manhood to accuse a Norn of treachery may soon find himself with no...manhood....at all.ชายชาตรีที่มากล่าวหานอร์นว่าขี้โกง อาจจะพบตัวเองไม่เหลือ ความเป็นชายเลย

treachery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奸诈[jiān zhà, ㄐㄧㄢ ㄓㄚˋ, 奸诈 / 奸詐] treachery; devious; a rogue

treachery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奸佞邪知;奸佞邪智[かんねいじゃち, kanneijachi] (n) wiles and cunning; craftiness and treachery
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n,vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P)
弐心;二心[にしん;ふたごころ, nishin ; futagokoro] (n) duplicity; treachery; double-dealing
異心[いしん, ishin] (n) treachery; intrigue
裏切り[うらぎり, uragiri] (n) treachery; betrayal; perfidy; (P)
裏切り行為[うらぎりこうい, uragirikoui] (n) act of treachery; breach of faith; stab in the back; double-cross

treachery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดทรยศ[v. exp.] (khit thøray) EN: plan treachery FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treachery
Back to top