ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inaccurate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inaccurate*, -inaccurate-

inaccurate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inaccurate (adj.) ซึ่งไม่ถูกต้อง See also: ซึ่งคลาดเคลื่อน Syn. incorrect Ops. accurate, correct
inaccurately (adv.) อย่างไม่ถูกต้อง See also: อย่างคลาดเคลื่อน Syn. incorrectly Ops. accurately, correctly
English-Thai: HOPE Dictionary
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty
English-Thai: Nontri Dictionary
inaccurate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่แม่นยำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว
They were concerned with the church's inaccurate teachings and they were dedicated to scientific truth.พวกเขากังวลเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรม คริสตจักรสอน dedicasera วิทยาศาสตร์และความจริง.
But so often inaccurate our intelligence is.แต่บ่อยครั้งที่มันคลาดเคลื่อน ข่าวกรองของเรา
Does inaccurate sound better?นั่นไม่ถูกต้อง ฟังดูดีกว่าไหม ไม่นิ
An old saying. Inaccurate in this case.ภาษิตโบราณ ไม่ถูกต้องเท่าใด ในกรณีนี้
Inaccurate and unfair to put it squarely on my shoulders.บิดเบือนและไม่แฟร์นะที่โบ้ยมาให้ฉันคนเดียว
Technically inaccurate.ไม่ถูกต้องในทางเทคนิค
I believe that darwin was simply inaccurate, that females can be just as aggressive as males, with males equally dispassionate.ฉันเชื่อว่าดาร์วินนั้นก็แค่ไม่แม่นยำ ว่าเพศหญิงสามาุรถเ้ป็นฝ่ายรุกได้เหมือนกับเพศชาย กับเพศชายที่ก็ไร้อารมณ์ได้เหมือนกัน
I'll admit a lot of history might be inaccurate,ฉันยอมรับว่าบางที ประวัติศาสตร์มีการคลาดเคลื่อน
"As you suspected, data surrounding Heihachi's death is inaccurate.""ในเรื่องที่คุณสงสัยในการตายของ เฮฮาจิ"

inaccurate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลาดเคลื่อน[adj.] (khlātkhleūo) EN: incorrect ; inaccurate ; mistaken FR: incorrect ; infidèle
ไม่จริง[adj.] (mai jing) EN: inaccurate ; false FR: inexact ; faux
ไม่เที่ยง[adj.] (mai thīeng) EN: inaccurate FR: imprécis
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference FR: légèrement différent
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric FR:
พลาด[v.] (phlāt) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
เข้าใจไขว้เขว[v. exp.] (khaojai khw) EN: misconstrue ; misunderstand ; understand inaccurately FR:
ไขว้เขว[adv.] (khwaikhwē) EN: inaccurately ; incorrectly FR: incorrectement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inaccurate
Back to top