ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfaithfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfaithfulness*, -unfaithfulness-

unfaithfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfaithfulness (n.) การทรยศ See also: การโกง, การทุจริต Syn. falseness, treasury Ops. fidelity, faithfulness

unfaithfulness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不信実[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P)
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfaithfulness
Back to top