ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

justly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *justly*, -justly-

justly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
justly (adv.) อย่างเป็นธรรม See also: อย่างยุติธรรม Syn. fairly, honestly Ops. unfairly
justly (adv.) อย่างสอดคล้องกับความจริง See also: อย่างถูกต้อง Syn. accurately
English-Thai: HOPE Dictionary
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย?
Since against his thy will... chose freely what it now so justly rues."สมควรอยู่เองที่จะเป็นเช่นนั้น"
I cannot justly account for so long a silence, especially as I think of you always.ฉันไม่อาจล่วงรู้ได้ว่ามันนานเท่าไหร่ที่เธอหายไป ฉันรู้แต่ว่าฉันคิดถึงเธออยู่ตลอดเวลา
Ben, I realize my wife hasn't treated you justly in any way.เบน ผมตระหนักดีว่า สิ่งที่ภรรยาผมทำไม่ยุติธรรมนักกับคุณ
You use it justly, you're worthy of it.คุณใช้มันอย่างเที่ยงธรรม คุณเหมาะสมกับมัน
I used to teach it before I was unjustly terminated.ฉันเคยสอนก่อนที่จะถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม
The healthy have benefited while the potentially sick have been unjustly rejected.คุณปฎิเสธที่จะทำดีมาหลายๆ ครั้ง กับคนอื่นๆ
Well, today, you will experience the meaning of sacrifice and you will see the consequence for those who unjustly hurt others.วันนี้จะทดสอบความสำคัญ ของการเสียสละ และคุณจะเห็นผลของ สิ่งที่กระทำผิดต่อผู้อื่น
...You people unjustly take away from me my liberties.แจ๊ค ที่พวกท่านจะขโมย เสรีภาพของผมไปอย่างไม่ยุติธรรม
"you were unjustly denied,พ่อไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
He accuses me of criminal conduct, unjustly, by the way, then he threatens to kill me if I don't leave town, and then... you know what he does then?เขากล่าวหาว่าผม ก่ออาชญากรรม อย่างไม่ยุติธรรม แล้วเขาก็ขู่ก็ฆ่าผม
I have been unjustly held in this god-awful place for almost 20 years.ผมได้รับการจัดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมในครั้งน สถานที่ที่น่ากลัวพระเจ้ามาเกือบ 20 ปี.

justly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, 秉公办理 / 秉公辦理] conducting business impartially (成语 saw); to act justly
[lán, ㄌㄢˊ, 囒] confused chatter; incomprehensible babble; variant of 讕|谰, to accuse unjustly
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 冤魂] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances
秉公[bǐng gōng, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ, 秉公] justly; impartially

justly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
邪推深い[じゃすいぶかい, jasuibukai] (adj-i) unjustly suspicious (about many things)

justly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
พูดปรักปรำ[v. exp.] (phūt prakpr) EN: lay it on ; reproach injustly ; jump on FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า justly
Back to top