ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faithfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faithfulness*, -faithfulness-

faithfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faithfulness (n.) ความซื่อสัตย์ See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ Syn. fidelity, trustworthiness
English-Thai: Nontri Dictionary
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเลื่อมใส (n.) faithfulness See also: believability, conviction Syn. ความเชื่อ, ความนับถือ, ความศรัทธา
ความเลื่อมใสศรัทธา (n.) faithfulness See also: believability, conviction Syn. ความเลื่อมใส, ความศรัทธา, ความนับถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Faithfulness he talked of, madam.ความจงรักภักดีที่เขาพูดถึง คุณผู้หญิง...
And then he spoke of a girl of surpassing beauty and faithfulness.จากนั้น เขาก็กล่าวถึงเด็กสาว... ที่สวยสง่าและยึดมั่น
Your enduring faithfulness.ความยึดมั่นที่จะคงอยู่ชั่วกาล
Just having to look at him reminds me of your unfaithfulness outside this house. It's intolerable.แค่เพียงมองไปที่เขาทำให้ฉันนึกถึง ความไม่ซื่อสัตย์ของคุณที่ข้างนอกบ้านนี้ มันมากเกินไป
Getting down on his knees and apologizing? Mr. Nozaki normally resolves unfaithfulness by getting down on his knees and apologizing.คุกเข่าลงแล้วขอโทษงั้นหรอ? ตามที่คุณซาวาดะ เอริ บอก คุณโนซากิมักแก้ปัญหาการนอกใจด้วยการคุกเข่าลงขอโทษ

faithfulness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丹心[たんしん, tanshin] (n) sincerity; faithfulness
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness
忠純[ちゅうじゅん, chuujun] (n) faithfulness and purity; unswerving loyalty
忠誠心[ちゅうせいしん, chuuseishin] (n) loyalty; faithfulness
松柏[しょうはく;まつかえ, shouhaku ; matsukae] (n) (1) evergreen tree; conifer; coniferous tree; (2) pine and cypress; (3) duty; constancy; faithfulness
貞烈[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) extreme faithfulness
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P)
不信実[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness
克明[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P)
律義;律儀[りちぎ, richigi] (adj-na,n) honesty; faithfulness; conscientiousness; integrity
忠信[ちゅうしん, chuushin] (n) faithfulness; devotion
忠実さ[ちゅうじつさ, chuujitsusa] (n) fidelity; faithfulness; loyalty
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P)

faithfulness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความจงรักภักดี[n.] (khwām jongr) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance FR: allégeance [f] ; loyauté [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faithfulness
Back to top