ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

censorious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *censorious*, -censorious-

censorious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
censorious (adj.) ที่พยายามมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ Syn. faultfinding, carping
English-Thai: HOPE Dictionary
censorious(เซนซอ'เรียส) adj. วิพากษ์วิารณ์อย่างรุนแรง,จับผิด,หาเรื่อง, See also: censoriousness n., Syn. critical
English-Thai: Nontri Dictionary
censorious(adj) ติชม,จับผิด,หาเรื่อง,วิจารณ์

censorious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mäkelei {f}fault-finding; censoriousness; carping; finickiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า censorious
Back to top