ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faultfinding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faultfinding*, -faultfinding-

faultfinding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faultfinding (adj.) ช่างจับผิด
faultfinding (adj.) ที่พยายามมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ Syn. carping
faultfinding (adj.) ที่ชอบจับผิด Syn. censorious
English-Thai: Nontri Dictionary
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์

faultfinding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口小言[くちこごと, kuchikogoto] (n) scolding; faultfinding
口煩い;口うるさい;口煩さい[くちうるさい, kuchiurusai] (adj-i) nagging; faultfinding; carping; captious
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faultfinding
Back to top