ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reviewer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reviewer*, -reviewer-

reviewer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reviewer (n.) ผู้ทบทวน See also: ผู้พิจารณาใหม่ Syn. commentator, analyst, inspector
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a reviewer for World of Dolls Magazine?ผมเป็นคนเขียนบทความแนะนำ ของนิตยสาร เวิลด์ ออฟ ดอล
"this reviewer was forced to ask himself,""และให้ชื่อว่ามาร์ลี โรส และ ไรเดอร์ ลิน"

reviewer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审稿人[shěn gǎo rén, ㄕㄣˇ ㄍㄠˇ ㄖㄣˊ, 审稿人 / 審稿人] reviewer (of a paper)

reviewer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レビューワー[, rebyu-wa-] (n) reviewer
プレビューア[, purebyu-a] (n) previewer
プレビュアー[, purebyua-] (n) previewer
校閲者[こうえつしゃ, kouetsusha] (n) reviewer; person who checks accuracy of written work
評論家[ひょうろんか, hyouronka] (n) critic; reviewer; commentator; (P)

reviewer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักวิจารณ์[n. exp.] (nak wijān) EN: critic ; reviewer ; commentator FR: critique [m] ; commentateur [m]

reviewer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gutachter {m}censor; reviewer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reviewer
Back to top