ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comment*, -comment-

comment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comment (n.) ข้อคิดเห็น Syn. criticism, annotation, commentary
comment (vi.) แสดงความคิดเห็น Syn. commentate
comment (vt.) แสดงความคิดเห็น
comment on (phrv.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Syn. comment upon
comment upon (phrv.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Syn. comment on
commentary (n.) คำวิจารณ์ Syn. comment, criticism
commentate (vi.) ออกความเห็น Syn. comment
commentate on (phrv.) รายงานความเคลื่อนไหว (ด้วยการกระจายเสียง)
commentator (n.) ผู้ประกาศข่าว Syn. newscaster
commentator (n.) ผู้ทบทวน See also: ผู้พิจารณาใหม่ Syn. analyst, inspector
English-Thai: HOPE Dictionary
comment(คอม'เมินทฺ) {commented,commenting,comments} n.,vi.,vt. (ให้) ข้อคิดเห็น,ความเห็น,ข้อสังเกต,คำอธิบาย,คำวิจารณ์, See also: commenter n.
commentary(คอม'มันทะรี) n. ข้อคิดเห็น,คำวิจารณ์,บทความแสดงข้อคิดเห็น,สิ่งที่ใช้อธิบาย, See also: commentaries n. บันทึกเหตุการณ์,บันทึกข้อเท็จจริง commentarial adj. ดูcommentary
commentator(คอม'เมินเทเทอะ) n. ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยายข่าว, Syn. critic
English-Thai: Nontri Dictionary
comment(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,ข้อสังเกต
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย
commentator(n) ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commentหมายเหตุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commentการช่วยเสริมคำพูด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำวิจารณ์ (n.) comment See also: criticism, review Syn. ข้อคิดเห็น
คิดเห็น (v.) comment See also: discuss, criticize, deem, judge Syn. มีทรรศนะ, มีข้อคิด, วิพากษ์วิจารณ์
มีข้อคิด (v.) comment See also: discuss, criticize, deem, judge Syn. มีทรรศนะ, วิพากษ์วิจารณ์
มีทรรศนะ (v.) comment See also: discuss, criticize, deem, judge Syn. มีข้อคิด, วิพากษ์วิจารณ์
นักพิเคราะห์ข่าว (n.) commentator See also: news analyst Syn. นักวินิจฉัยข่าว
นักวิจารณ์ (n.) commentator See also: critic, reviewer, observer, analyst Syn. นักวิพากษ์วิจารณ์
นักวินิจฉัยข่าว (n.) commentator See also: news analyst Syn. นักพิเคราะห์ข่าว
นักวิพากษ์วิจารณ์ (n.) commentator See also: critic, reviewer, observer, analyst
นักวิเคราะห์ข่าว (n.) commentator See also: news analyst Syn. นักพิเคราะห์ข่าว, นักวินิจฉัยข่าว
แทง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate) Syn. แทงเรื่อง
แทงเรื่อง (v.) write down instructions or comments (to a subordinate)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Afterward he had no comment for reporters.หลังจากนั้นเขาไม่มีความ คิดเห็นให้กับผู้สื่อข่าว
The military will not comment on the cause, nature or status.กองทัพ ไม่มีความเห็นถึงสาเหตุ ความเป็นมา หรือสถานการณ์ที่เกิด
In fact, the military will not comment on Colonel Budahas at all.จริงๆแล้ว กองทัพไม่มีความเห็นใดๆ เกี่ยวกับพันเอก Budahas ทั้งสิ้น
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง
So does the Raccoon City Police Department have any comment on what those things are?แล้วตำรวจประจำเมืองแรคคูน... ...มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งเหล่านี้ละ
'... no official comment but religious groups are calling it Judgement Day.'... ถึงจะยังไม่มีแถลงเป็นทางการ แต่กลุ่มทางศาสนา ก็เชื่อว่านี่คือวันสิ้นโลก และ...
Mr. Von Doom, would you like to comment on the recent failure of your IPO?คุณ วอน ดูม, มีอะไรจะแถลงเรื่องความล้มเหลว ที่จะเอาหุ้นเข้าตลาดไม๊ครับ?
Here's what you can do. Fill out a comment card at our front desk.ช่วยไปกรอกใบความคิดเห็นที่หน้าฟอนท์แล้วกันนะค่ะ
She asked us to fill out a comment card.เธอให้ฉันไปกรอกใบความคิดเห็นงั้นเหรอ
You want us to fill out a comment card?นี้จะให้เราไปกรอกใบความคิดเห็นเหรอ
I will not comment on that now.แม่จะไม่ออกความเห็นใดๆตอนนี้
Nevertheless, the guy that I lived with mentioned it once or twice and a girl does not forget a comment like that.ผู้ชายที่ฉันเคยอยู่ด้วย เคยบอกครั้งสองครั้ง ผู้หญิงเราไม่มีทางลืมคำวิจารณ์แบบนั้น

comment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
评论[píng lùn, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, 评论 / 評論] comment; to comment on; to discuss; commentary
分析师[fēn xī shī, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄕ, 分析师 / 分析師] analyst; commentator
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
评注[píng zhù, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, 评注 / 評註] annotate; annotation; commentary; remark
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
断想[duàn xiǎng, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 断想 / 斷想] brief commentary
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, 不置可否] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge
解说员[jiě shuō yuán, ㄐㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ ㄩㄢˊ, 解说员 / 解說員] commentator
[gǔ, ㄍㄨˇ, 诂 / 詁] comment; explain
评语[píng yǔ, ㄆㄧㄥˊ ㄩˇ, 评语 / 評語] comment; evaluation
评说[píng shuō, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨㄛ, 评说 / 評說] comment; evaluate
说文解字注[Shuō wēn jiě zì zhù, ㄕㄨㄛ ㄨㄣ ㄐㄧㄝˇ ㄗˋ ㄓㄨˋ, 说文解字注 / 說文解字註] Commentary on Shuowen (1815) by Duan Yucai 段玉裁
批语[pī yǔ, ㄆㄧ ㄩˇ, 批语 / 批語] criticism; commentary
编者按[biān zhě àn, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ ㄢˋ, 编者按 / 編者按] editor's commentary
专家评论[zhuān jiā píng lùn, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, 专家评论 / 專家評論] expert commentary
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 诠 / 詮] explain; comment
讲閒话[jiǎng xián huà, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 讲閒话 / 講閒話] gossip; make unfavorable comments
石原慎太郎[Shí yuán Shèn tài láng, ㄕˊ ㄩㄢˊ ㄕㄣˋ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 石原慎太郎] ISHIHARA Jintarō (1932-), Japanese novelist, right-wing political commentator and prominent holocaust denier
不赞一词[bù zàn yī cí, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄧ ㄘˊ, 不赞一词 / 不贊一詞] keep silent; make no comment
注释[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, 注释 / 注釋] marginal notes; annotation; to annotate; to add comments to text
舆论界[yú lùn jiè, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, 舆论界 / 輿論界] media; commentators
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
公羊传[Gōng yáng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, 公羊传 / 公羊傳] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written by multiple authors during Han dynasty, same as 公羊春秋|公羊春秋
公羊春秋[Gōng yáng chūn qiū, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 公羊春秋] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written during Han dynasty, same as 公羊傳|公羊传
谷梁传[Gù Liáng zhuàn, ㄍㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, 谷梁传 / 谷梁傳] Mr Yuliang's annals or commentary on 春秋, early history probably written during Han dynasty
按语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, 按语 / 按語] note; comment
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 平话 / 平話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 评话 / 評話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
口气[kǒu qì, ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 口气 / 口氣] (friendly or unfriendly) tone (of comments)

comment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カキコ(P);かきこ[, kakiko (P); kakiko] (n) (abbr) (sl) (See 書き込み) post (to a BBS); comment (on a blog); (P)
コマンタレブー[, komantarebu-] (exp) Comment allez-vous? (fre
コメ[, kome] (n,vs) (1) (abbr) comment; (2) (See ブログコメント) (blog) comment
コメントスパム[, komentosupamu] (n) (See コメント) comment spam
コメント化[コメントか, komento ka] (n,vs) {comp} to comment
コメント欄[コメントらん, komento ran] (n) {comp} comment field (e.g. on a blog)
ブログコメント[, burogukomento] (n) blog comment
一言居士[いちげんこじ;いちごんこじ, ichigenkoji ; ichigonkoji] (n) person who is ready to comment on every subject; ready critic
口コミ[くちコミ(P);クチコミ, kuchi komi (P); kuchikomi] (n) (1) word of mouth; (2) comment on an Internet forum or web page; (P)
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] (n) comprehensive evaluation; over-all judgment; general comment
評す[ひょうす, hyousu] (v5s,vt) (See 評する) to evaluate; to appraise; to comment on
評する[ひょうする, hyousuru] (vs-s,vt) to evaluate; to appraise; to comment on
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment
黙殺[もくさつ, mokusatsu] (n,vs) (1) ignoring; taking no notice of; refusing even to comment on; treating with silent contempt; shelving; smothering; (2) withholding comment; (P)
コメンタリー[, komentari-] (n) commentary
コメンテーター[, komente-ta-] (n) commentator; (P)
コメント[, komento] (n,vs,adj-no) (1) comment; (2) (abbr) (See ブログコメント) (blog) comment; (P)
コメントアウト[, komentoauto] (n,vs) comment-out
一言(P);ひと言[ひとこと(P);いちげん(一言);いちごん(一言), hitokoto (P); ichigen ( hitokoto ); ichigon ( hitokoto )] (n,vs) single word; a few words; brief comment; (P)
云々;云云[うんぬん, unnun] (exp) (1) and so on; and so forth; (n,vs) (2) comment; criticism
卦辞[かじ, kaji] (n) (obsc) commentary (on any of the 64 hexagrams in the Book of Changes)
古事記伝[こじきでん, kojikiden] (n) (See 古事記) Commentary on the Kojiki (by Motoori Norinaga, 1798)
史記抄[しきしょう, shikishou] (n) commentary on Shiki
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to vomit; to throw up; to spit up; (2) to emit; to send forth; to breathe out; (3) to give (an opinion); to make (a comment); to express; to tell; (4) to confess; (P)
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire
押紙;押し紙[おしがみ;おうし(押紙), oshigami ; oushi ( ou kami )] (n) (1) (arch) paper on which questions and comments are pasted; (2) backing paper; (3) blotting paper
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist)
時事解説[じじかいせつ, jijikaisetsu] (n) news commentary; comments on the news
時評[じひょう, jihyou] (n) commentary on current events
月旦[げったん, gettan] (n-adv,n-t) first day of the month; commentary
注(P);註[ちゅう, chuu] (n,vs) annotation; explanatory note; comment; (P)
演義[えんぎ, engi] (n) expansion; amplification; commentary; adaptation
炎上[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P)
爻辞[こうじ, kouji] (n) commentary (on any of the 384 lines of the hexagrams in the Book of Changes)
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P)
解説者[かいせつしゃ, kaisetsusha] (n) commentator
註釈者[ちゅうしゃくしゃ, chuushakusha] (n) annotator; commentator
評論家[ひょうろんか, hyouronka] (n) critic; reviewer; commentator; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コメント[こめんと, komento] comment
コメント化[コメントか, komento ka] to comment (vs)
[ちゅう, chuu] comment
注記行[ちゅうきぎょう, chuukigyou] comment line
注釈宣言[ちゅうしゃくせんげん, chuushakusengen] comment declaration
注記項[ちゅうきこう, chuukikou] comment-entry
注釈[ちゅうしゃく, chuushaku] comment, remark, annotation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
コメント[こめんと, komento] Thai: ข้อคิดเห็น English: comment

comment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce? FR: comment doit-on prononcer ?
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ช่วงนี้เป็นอย่างไร[xp] (chūang nī p) EN: How's it going ? FR: Comment ça va en ce moment ?
ได้อย่างไร[v. exp.] (... dai yān) EN: FR: comment faire pour ...
ให้ทำยังไง (ให้...ทำยังไง)[v. exp.] (hai tham ya) EN: What would you have me do? ; What can I do? FR: Comment dois-je faire ?
ให้ทำไง[v. exp.] (hai tham ng) EN: What would you have me do? ; What can I do? FR: Comment dois-je faire ?
จะไป...ยังไง[xp] (ja pai ... ) EN: how can I get to ... ? FR: comment puis-je me rendre à/au ... ?
จะทำยังไงดี[xp] (ja tham yan) EN: FR: Comment bien faire ?
ไขข่าว[v. exp.] (khai khāo) EN: comment the news FR:
คำนิยม[n. exp.] (kham niyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium ; foreword FR: appréciation [f]
คำวิจารณ์[n. exp.] (kham wijān) EN: comment ; review ; criticism FR: critique [f]
เขียนอย่างไร[v. exp.] (khīen yāngr) EN: FR: comment doit-on écrire ?
คิดเห็น[v.] (khithen) EN: comment ; discuss ; criticize ; deem ; judge FR: critiquer ; commenter ; juger
ข้อความเพิ่มเติม[n. exp.] (khøkhwām ph) EN: additional clause ; additional comment ; rider ; addition FR: ajout [m]
คอมเมนต์ = คอมเม้นท์[n.] (khømmēn) EN: comment FR: commentaire [m]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
คุณชื่ออะไร[xp] (khun cheū a) EN: What's your name? FR: Quel est votre nom ? ; Comment vous appelez-vous ?
คุณรู้สึกอย่างไร[xp] (khun rūseuk) EN: how do you feel ? FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
คุณสบายดีไหม[xp] (khun sabāi ) EN: how do you do ? FR: comment allez-vous ?
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B. FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)
ไม่รู้จะทำยังไง[xp] (mai rū ja t) EN: FR: ne pas savoir comment faire
มันเป็นไปได้อย่างไร[xp] (man penpai ) EN: How is is possible? FR: Comment est-ce possible ?
เม้น[v.] (men) EN: comment FR: commenter
ไง[adv.] (ngai) EN: how ; what ; why FR: Comment ? ; Quoi ?
เป็นไง[xp] (pen ngai) EN: how are things? ; how are you? FR: c'est comment ?
เป็นไงบ้าง (...เป็นไงบ้าง)[xp] (pen ngai bā) EN: how is ...? ; how are ...? ; How are you doing? ; How are you ? ; How's it going? FR: Comment allez-vous ? ; Ça va ?
เป็นไปได้ไง[xp] (pen pai dāi) EN: FR: Comment est-ce possible ?
เป็นไปได้อย่างไร[xp] (pen pai dāi) EN: FR: Comment est-ce possible ?
เป็นยังไง[X] (pen yang ng) EN: how is it going ? ; how is ...? ; how was ...? FR: comment ça va ?
เป็นยังไงบ้าง[X] (pen yang ng) EN: what's it like? ; How are things? ; How are you doing?  FR: comment est-il/elle ? ; comment sont-ils/elles ? ; Comment ça va ?
เป็นอย่างไรบ้าง[xp] (pen yāngrai) EN: how are things? ; how are you? ; how is ...? ; how was ...? FR: comment allez-vous ?
เป็นอย่างไรบ้าง[xp] (… pen yāngr) EN: how is … ; how are … ; how was your ...? ; how about …? FR: comment va … ; comment vont … ; comment s'est déroulé … ?
พูดอย่างไร[v. exp.] (phūt yāngra) EN: How do you say it? FR: Comment dit-on ?
เรียกว่าอะไร (...เรียกว่าอะไร)[v. exp.] (rīek wā ara) EN: How do you call …? FR: Comment dit-on … ?
รู้ได้อย่างไร[xp] (rū dāi yāng) EN: FR: Comment le savez-vous ?
รู้จักประหยัด[v. exp.] (rūjak praya) EN: know how to economize FR: savoir comment économiser
สบายดีไหม[xp] (sabāi dī ma) EN: What's up? ; How are you? FR: Comment ça va ? ; Ça va bien ? ; Tu vas bien ? ; Vous allez bien ?
สบายดีหรือ[xp] (sabāi dī re) EN: FR: Comment ça va ? ; Comment allez-vous ?
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (sadaēng khw) EN: voice one's opinion ; give one's opinion ; show one's opinion ; express one's opinion ; comment FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue ; donner son avis ; s'exprimer ; commenter
ทำไง[X] (tham ngai) EN: FR: comment faire ?

comment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommentarfeld {n}comment field
Kommentarverarbeitung {f}comment processing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comment
Back to top