ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

analysis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *analysis*, -analysis-

analysis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
analysis (n.) การวิเคราะห์ See also: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ Syn. separation, breakdown
analysis (n.) จิตวิเคราะห์ See also: การวิเคราะห์ทางจิตใจ Syn. psychotherapy, depth psychiatry
analysis (n.) ผลการวิเคราะห์
English-Thai: HOPE Dictionary
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
English-Thai: Nontri Dictionary
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
analysisการวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analysisการวิเคราะห์ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคิด (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การพิจารณา (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล
การพิจารณา (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพิจารณา (n.) analysis See also: consideration, deliberation Syn. การพินิจ, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจ (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์ (n.) analysis See also: consideration, deliberation Syn. การพินิจ, การพิจารณา, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพิเคราะห์ (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การวิเคราะห์ (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การใคร่ครวญ, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การวิเคราะห์งาน (n.) analysis
การสังเกต (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การใคร่ครวญ (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การใช้เหตุผล (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ (n.) analysis result Syn. ผลวิจัย
การวิเคราะห์เนื้อหา (n.) content analysis
จิตวิเคราะห์ (n.) psychoanalysis
นักจิตวิเคราะห์ (n.) psychoanalysis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่
If you've done the analysis what are the results?หากคุณได้ดำเนินการวิเคราะห์ สิ่งที่เป็นผลหรือไม่
Visual inspection of the body and X-ray analysis confirms homologous but possibly mutated mammalian physiology.ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณ (เสียง Scully จากเทป) จากการตรวจร่าง ด้วยสายตา และผลเอ็กเรย์...
But in the final analysis what's really important is the vision.สิ่งสำคัญที่สุดจริง ๆ คือวิสัยทัศน์ คุณต้องมีเรื่องเล่าแม่บทที่ดีกว่า
I thought your photo analysis was brilliant, Tony.บอกอะไรเกี่ยวกับ ผู้การแทรป ได้บ้าง
Chemical and electrolyte analysis by the end of the day.ทำการวิเคราะห์สารเคมี จนเย็นนี้
A character analysis is possible with blood types.อุปนิสัยคนเราน่ะ วิเคราะห์ได้ จากกรุ๊ปเลือดจริงๆนะคะ
You're on your way to becoming part of the behavior analysis team now, elle.You tell me.คุณกำลังจะมาเป็น/Nส่วนหนึ่งของทีม วิเคราะห์พฤติกรรมแล้ว แอล คุณบอกผมสิ
I'm a, uh, agent with the--the bau, the behavioral analysis unit of the fbi, which, um, it used to be called the bsu, the behavioral science unit, but not anymore.เอ่อ ด็อกเตอร์ สเปนเซอร์ รีด/N ผมเป็น เอ่อ เจ้าหน้าที่จาก... จาก BAU หน่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของ FBI
Um, it's part of the ncabc, the national center for the analysis of violent crime which is also part of this thing called the cirg, the critical incident response group,and-- what he's trying to say is we'd love to know how you can help us.อืม เราเป็นส่วนหนึ่งของ NCAVC /Nศูนย์การวิเคราะห์อาชญากรรมรายแรงแห่งชาติ ที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง/N ของ CIRG กลุ่มตอบสนองเหตุการณ์ร้ายแรง/N และ..
Wow. Behavioral Analysis Unit. You work with Gideon?ว้าว หน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม\ พวกคุณทำงานกับกิเดียนหรือเปล่า
We can only analysis it with the photos that were left behindเราสามารถตรวจสอบมันได้ จากรูปถ่ายที่เหลือที้งไว้เท่านั้น

analysis ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩证施治[biàn zhèng shī zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄕ ㄓˋ, 辩证施治 / 辯證施治] diagnosis and treatment based on an overall analysis of the illness and the patient's condition
多层次分析模型[duō céng cì fēn xī mó xíng, ㄉㄨㄛ ㄘㄥˊ ㄘˋ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 多层次分析模型 / 多層次分析模型] multilevel analysis model
数值分析[shù zhí fēn xī, ㄕㄨˋ ㄓˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, 数值分析 / 數值分析] numerical analysis (math.)
联机分析处理[lián jī fēn xī chǔ lǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, 联机分析处理 / 聯機分析處理] online analysis processing OLAP
巡迴分析端口[xún huí fēn xī duān kǒu, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, 巡迴分析端口] Roving Analysis Port; RAP
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 毕竟 / 畢竟] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all
剖析[pōu xī, ㄆㄡ ㄒㄧ, 剖析] dissection; self-analysis
分析学[fēn xī xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, 分析学 / 分析學] mathematical analysis; calculus
数学分析[shù xué fēn xī, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, 数学分析 / 數學分析] mathematical analysis; calculus
数理分析[shù lǐ fēn xī, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄈㄣ ㄒㄧ, 数理分析 / 數理分析] mathematical analysis; calculus
均线指标[jūn xiàn zhǐ biāo, ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 均线指标 / 均線指標] moving average index (used in financial analysis)
移动平均线[yí dòng píng jūn xiàn, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ, 移动平均线 / 移動平均線] moving average (in financial analysis)
移动平均线指标[yí dòng píng jūn xiàn zhǐ biāo, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 移动平均线指标 / 移動平均線指標] moving average index (used in financial analysis)
透彻[tòu chè, ㄊㄡˋ ㄔㄜˋ, 透彻 / 透徹] penetrating (analysis); thorough-going; thorough (understanding of the situation)
精神分析[jīng shén fēn xī, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, 精神分析] psychoanalysis
定性分析[dìng xìng fēn xī, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, 定性分析] qualitative inorganic analysis
定量分析[dìng liàng fēn xī, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, 定量分析] quantitative analysis
容量分析[róng liàng fēn xī, ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, 容量分析] quantitative analysis; volumetric analysis
实分析[shí fēn xī, ㄕˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, 实分析 / 實分析] real analysis; calculus of real variables
语义分析[yǔ yì fēn xī, ㄩˇ ㄧˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, 语义分析 / 語義分析] semantic analysis
句法分析[jù fǎ fēn xī, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄈㄣ ㄒㄧ, 句法分析] syntactic analysis
归根结蒂[guī gēn jié dì, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ, 归根结蒂 / 歸根結蒂] ultimately; in the final analysis; after all; when all is said and done

analysis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS
アナライズ[, anaraizu] (n) analysis
アナリシス[, anarishisu] (n) analysis
インベントリー分析;インベントリ分析[インベントリーぶんせき(インベントリー分析);インベントリぶんせき(インベントリ分析), inbentori-bunseki ( inbentori-bunseki ); inbentori bunseki ( inbentori bunseki )] (n) inventory analysis
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) {comp} online pattern analysis and recognition system
オンライン分析[オンラインぶんせき, onrain bunseki] (n) {comp} online analysis
ガス分析[ガスぶんせき, gasu bunseki] (n) gas analysis
クオンツ分析[クオンツぶんせき, kuontsu bunseki] (n) quantitative analysis (esp. financial)
クラスター分析[クラスターぶんせき, kurasuta-bunseki] (n) cluster analysis
ゲノム分析[ゲノムぶんせき, genomu bunseki] (n) genome analysis
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis
スペクトル分析[スペクトルぶんせき, supekutoru bunseki] (n) spectrum analysis
ライフサイクルアナリシス[, raifusaikuruanarishisu] (n) life cycle analysis
分散分析法[ぶんさんぶんせきほう, bunsanbunsekihou] (n) {comp} analysis of variance
回帰分析[かいきぶんせき, kaikibunseki] (n) {math} regression analysis
回帰分析解析[かいきぶんせきかいせき, kaikibunsekikaiseki] (n) {math} regression analysis
多変量解析[たへんりょうかいせき, tahenryoukaiseki] (n) multivariate analysis
字句解析[じくかいせき, jikukaiseki] (n) {comp} lexical analysis
安定解析[あんていかいせき, anteikaiseki] (n) stability analysis
容量分析[ようりょうぶんせき, youryoubunseki] (n) (See 重量分析) volumetric analysis
感度分析[かんどぶんせき, kandobunseki] (n) sensitivity analysis (e.g. in simulations)
文法解釈[ぶんぽうかいしゃく, bunpoukaishaku] (n) {ling} grammatical analysis
統計解析[とうけいかいせき, toukeikaiseki] (n) statistical analysis
花粉分析[かふんぶんせき, kafunbunseki] (n) pollen analysis
解析学[かいせきがく, kaisekigaku] (n) analysis (mathematical)
談話分析[だんわぶんせき, danwabunseki] (n) discourse analysis
重量分析[じゅうりょうぶんせき, juuryoubunseki] (n) (See 容量分析) gravimetric analysis
関数解析[かんすうかいせき, kansuukaiseki] (n) functional analysis
サイコアナリシス[, saikoanarishisu] (n) psychoanalysis
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P)
口唇性格[こうしんせいかく, koushinseikaku] (n) oral character (in psychoanalysis)
尿検査[にょうけんさ, nyoukensa] (n) urine analysis; urinalysis
性器的性格[せいきてきせいかく, seikitekiseikaku] (n) genital character (in psychoanalysis)
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] (n) cryptanalysis
精神分析[せいしんぶんせき, seishinbunseki] (n,adj-no) psychoanalysis
肛門性格[こうもんせいかく, koumonseikaku] (n) anal character (in psychoanalysis)
解剖[かいぼう, kaibou] (n,vs) (1) dissection; autopsy; (2) analysis; (P)
解析(P);解折(iK)[かいせき, kaiseki] (n,vs) (1) analysis; analytical study; (2) parsing; parse; (P)
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode
転移[てんい, ten'i] (n,vs,adj-no) (1) moving (with the times); changing (with the times); (2) metastasis; (3) (See 相転移) transition (i.e. phase transition); (4) transfer (of learning); (5) transference (in psychoanalysis); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム分析[システムぶんせき, shisutemu bunseki] system analysis, systems analysis
データ分析[データぶんせき, de-ta bunseki] data analysis
データ解析[データかいせき, de-ta kaiseki] data analysis
トラフィック解析[トラフィックかいせき, torafikku kaiseki] traffic analysis
マルコフ解析[マルコフかいせき, marukofu kaiseki] Markov analysis
主成分分析[しゅせいぶんぶんせき, shuseibunbunseki] principal component analysis
分散分析法[ぶんさんぶんせきほう, bunsanbunsekihou] analysis of variance
回帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis
多変量解析[たへんりょうかいせき, tahenryoukaiseki] multivariate analysis
情報分析センタ[じょうほうぶんせきせんた, jouhoubunsekisenta] information analysis centre
時系列分析[じけいれつぶんせき, jikeiretsubunseki] time series analysis
構文解析[こうぶんかいせき, koubunkaiseki] syntax analysis
構造化分析(技法)[こうぞうかぶんせき(ぎほう), kouzoukabunseki ( gihou )] SA, Structured Analysis
機能分析[きのうぶんせき, kinoubunseki] functional analysis
静的解析[せいてきかいせき, seitekikaiseki] static response analysis
暗号解読[あんごうかいどく, angoukaidoku] cryptanalysis

analysis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบสำคัญแสดงการวิเคราะห์[n. exp.] (baisamkhan ) EN: certificate of analysis FR:
บทวิเคราะห์[n.] (botwikhrǿ) EN: review ; analysis FR: revue [f]
จตุธาตุววัตถาน = จตุธาตุววัฏฐาน[n.] (jatuthātuwa) EN: analysis of the four elements ; determining of the elements ; contemplation on the four essential qualities of which the body is composed FR:
การใคร่ครวญ[n.] (kān khraikh) EN: consideration ; analysis FR: considération [f] ; analyse [f]
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล[n. exp.] (kān øk baēp) EN: data analysis design FR:
การศึกษาภาคตัดขวาง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: cross-sectional study ; cross-sectional studies ; cross-sectional analysis FR:
การวิเคราะห์[n.] (kān wikhrǿ) EN: analysis FR: analyse [f]
การวิเคราะห์อำนาจในการทดสอบ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: power analysis FR:
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: time series analysis FR:
การวิเคราะห์แบบจัดกลุ่ม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cluster analysis FR:
การวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: classical analysis FR:
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: functional analysis FR: analyse fonctionnelle [f]
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: applied functional analysis FR:
การวิเคราะห์เชิงเหตุผล[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: causal analysis FR:
การวิเคราะห์เชิงจริง[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: real analysis FR:
การวิเคราะห์เชิงการจัด[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: combinatorial analysis FR: analyse combinatoire [f]
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: qualitative analysis FR: analyse qualitative [f]
การวิเคราะห์เชิงความร้อน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: thermal analysis FR:
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: strategic analysis FR:
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: quantitative analysis ; volumetric analysis FR: analyse quantitative [f]
การวิเคราะห์เชิงซ้อน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: complex analysis FR:
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: numerical analysis FR: analyse numérique [f]
การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: vector analysis FR: analyse vectorielle [f]
การวิเคราะห์ดิน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: soil analysis FR:
การวิเคราะห์โดยลำดับ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: sequential analysis FR:
การวิเคราะห์ฮาร์มอนิก[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: harmonic analysis FR: analyse harmonique [f]
การวิเคราะห์จำแนก[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: discriminant analysis FR:
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: break-even analysis FR:
การวิเคราะห์กำลังการทดสอบ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: power analysis FR:
การวิเคราะห์การแข่งขัน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: competitive analysis FR:
การวิเคราะห์การถดถอย[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: regression analysis FR:
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: linear regression analysis FR:
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: correlation analysis FR:
การวิเคราะห์ข้อคำถาม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: item analysis FR:
การวิเคราะห์ข้อมูล[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: data analysis FR: analyse des données [f] ; analyse de données [f]
การวิเคราะห์ข้อมูลดิบ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: data analysis FR: analyse des données [f] ; analyse de données [f]
การวิเคราะห์โครงการ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: project analysis FR:
การวิเคราะห์ความแปรปรวน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: analysis of variance (ANOVA) FR:
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: analysis of covariance (ANCOVA) FR:
การวิเคราะห์กระบวนการ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: process analysis FR:

analysis ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfallursachenforschung {f}accident analysis
Kontenanalyse {f}account analysis
Werbemittelanalyse {f}advertisement analysis
Winkelschnittverfahren {n}angular section analysis
Leseranalyse {f}audience analysis
Rückwärtsanalyse {f} (Fehler) [math.]backward error analysis
Bedarfsanalyse {f}market analysis
Bodenanalyse {f}soil analysis
Einzugsgebietsanalyse {f}site catchment analysis
Fahrwerkuntersuchung {f}chassis analysis
Clusteranalyse {f}cluster analysis
Funktionentheorie {f} [math.]complex analysis
Korrelationsanalyse {f} [math.]correlation analysis
Korrespondenzanalyse {f}correspondence analysis
Kosten-Nutzen-Analyse {f}cost benefit analysis
Kostenanalyse {f}cost analysis
Kreditwürdigkeitsprüfung {f}credit analysis
Debitorenauswertung {f}accounts receivable analysis
Diskriminanzanalyse {f}discriminant analysis
Lebensdaueranalyse {f}durability analysis
Fehleranalyse {f}error analysis
Erwartungsanalyse {f}expectancy analysis; prospect analysis
Faktorenanalyse {f}factor analysis
Schadensanalyse {f}failure analysis
Fehlereinflussanalyse {f}fault effect analysis
Fehlermöglichkeitsanalyse {f}fault probability analysis
Abgasanalyse {f}flue analysis; analysis of exhaust gases
Vorwärtsanalyse {f} (Fehler) [math.]forward error analysis
Schmelzenanalyse {f}ladle analysis
Laserstrahlanalyse {f}laser beam analysis
Schmierstoffuntersuchung {f}lubricant analysis
Modalanalyse {f}modal analysis
Modulationsanalyse {f}modulation analysis
Phosphatanalyse {f} [chem.]phosphate analysis
Hochwasserwahrscheinlichkeitsanalyse {f}probability analysis of flood records
Risikoanalyse {f}risk analysis
Siebanalyse {f}sieve analysis
Signalanalyse {f}signal analysis
Klanganalyse {f}sound analysis
Sprachanalyse {f}speech analysis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า analysis
Back to top