ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carping

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carping*, -carping-

carping ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carping (adj.) ช่างจับผิด Syn. faultfinding
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even Fong, content to take the long way home to China, ceased his endless carping.แม้แต่ฟง ก็เลิกคิดใช้ทางลัดเพื่อกลับจีน และเลิกทำเรื่องไร้สาระ

carping ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口煩い;口うるさい;口煩さい[くちうるさい, kuchiurusai] (adj-i) nagging; faultfinding; carping; captious
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P)

carping ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mäkelei {f}fault-finding; censoriousness; carping; finickiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carping
Back to top