ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poise*, -poise-

poise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poise (n.) ท่าทางสงบเยือกเย็น Syn. coolness, self-control Ops. panic
poise (n.) ความสมดุล See also: ดุลยภาพ Syn. balance, gravity
poise (n.) ท่าเดิน See also: การวางตัว
poise (n.) ความมั่นคง See also: ความแน่นอน, ความสม่ำเสมอ Syn. steadiness
poise (vi.) ทรงตัว
poise (vt.) ทรงตัว
poise on (phrv.) ทำให้สมดุล See also: ทรงตัว
poise over (phrv.) ลอยอยู่เหนือ
poised (adj.) มั่นคง See also: แน่วแน่, ซึ่งไม่สั่นคลอน Syn. cool, steadfast
English-Thai: HOPE Dictionary
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
poised(พอยซดฺ) adj. อยู่ในดุลภาพ,มีสติ,ทรงตัวได้,บินร่อนอยู่ในอากาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
poise(n) การทรงตัว,การชั่ง,หลัก,ท่าทาง,สติ,ดุลยภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course! Aunt Poise brings it all the time.แน่นอน เจียวเหนียงเอามาให้บ่อย ๆ
Two porpoises came round the boat, he could hear them rolling and blowing.สองปลาโลมามารอบเรือ เขาอาจจะได้ยินมันกลิ้งและเป่า และเขาสามารถบอกความ แตกต่าง
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์
We have plenty of data. The Lyndon guys are poised.เรามีข้อมูลพอที่คนของลินดอนต้องการแล้ว
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้!
Beneath our poised appearance the truth is, we are completely out of control.เพื่อคงไว้ซึ่งสัมปชัญญะ ทั้งที่.. ..ความเป็นจริงคือ เราสูญเสียความเป็นตัวเอง.. ..โดยสิ้นเชิง
Let's see what these two poised young women have to say about the last day of school!มาดูกันว่าสองสาวนี้ จะว่ายังไงกับวันสุดท้ายของการเรียน
Peter winds up, poised to take yet another wicket!ปีเตอร์ ทวิสส์เครื่องร้อนแล้ว มาช่วยปลุกนักฝัน...
But homophobic organizations also sent out hate mail, and are poised to foil the contest, while the police...แต่องค์กรพิทักษ์สิทธิเกย์ ได้ส่งจดหมายแสดงความไม่พอใจ และได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ เรื่องการประกวด... คำสั่งมาแล้ว
She is not unapproachable.She is poised.She is not unapproachable.She is poised.
That's not a dolphin. It's a porpoise.นั่นไม่ใช่ปลาโลมาทั่วไปนะ แต่เป็นโลมาชนิดนึง
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง

poise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大方[dà fang, ㄉㄚˋ ㄈㄤ˙, 大方] generous; magnanimous; poise; a great moral principle
对阵[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, 对阵 / 對陣] poised for battle; to square up for a fight
鼠海豚[shǔ hǎi tún, ㄕㄨˇ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 鼠海豚] porpoise
核僵持[hé jiāng chí, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄤ ㄔˊ, 核僵持] nuclear equipoise; nuclear stalemate

poise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポアズ[, poazu] (n) poise (unit of dynamic viscosity)
場慣れ;場馴れ[ばなれ, banare] (n,vs) experience; being accustomed (to something); poise in a critical situation
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli)
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one
兼ね合い(P);兼合い[かねあい, kaneai] (n,vs) equilibrium; good balance; poise; (P)
平衡錘[へいこうすい, heikousui] (n) counterweight; counterpoise
持ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) (1) to balance; to counterpoise; (2) to remain unchanged; (3) to share (e.g. the expense); to bear (part of)
海豚[いるか(gikun);イルカ, iruka (gikun); iruka] (n) (uk) dolphin (or other small toothed whales, such as porpoises, belugas, etc.)
砂滑[すなめり;スナメリ, sunameri ; sunameri] (n) (uk) black finless porpoise (Neophocaena phocaenoides)
鼠海豚[ねずみいるか, nezumiiruka] (n) (uk) harbor porpoise (harbour); common porpoise (Phocoena phocoena)

poise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จังก้า[adj.] (jangkā) EN: poised for action ; with leg widespread FR:
กังก้า[adj.] (kangkā) EN: poised for action FR:
โลมา[n.] (lōmā) EN: dolphin ; porpoise FR: dauphin [m] ; marsouin [m]
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ[n. exp.] (lōmā hūa bā) EN: Finless Porpoise FR:
ตัตรมัชฌัตตตา[n.] (tatramatcha) EN: equanimity ; equipoise ; mental balance FR:

poise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brillenschweinswal {m} [zool.]spectacled porpoise; Australophocaena dioptrica
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens)
Peales-Delfin {m}; Peales-Tümmler [zool.]Peales' dolphin; Peale's dolphin; blackchin dolphin; southern dolphin; Peales' porpoise; Peale's porpoise (Lagenorhynchus australis)
angriffsbereit {adj}poised to attack
Südlicher Glattdelfin {m} [zool.]southern right whale dolphin; mealy-mouthed porpoise (Lissodelphis peronii)
Südlicher Schnabelwal {m} [zool.]Arnoux's beaked whale; southern four-toothed whale; southern beaked whale; New Zealand beaked whale; southern giant bottlenose whale; southern porpoise whale (Berardius arnuxii)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poise
Back to top