ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panic*, -panic-

panic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panic (n.) ความตื่นตกใจ See also: ความอกสั่นขวัญหาย, ความหวาดกลัว Syn. alarm, fear Ops. fearlessness, courage, bravery
panic (adj.) หวั่นวิตก See also: หวาดกลัว, แตกตื่น
panic (vt.) ทำให้แตกตื่น See also: ทำให้อลหม่าน
panic-stricken (adj.) ตกใจกลัว Syn. frightened, hysterical Ops. calm, serene
panicle (n.) ดอกไม้ที่ออกเป็นช่อ
panicled (adj.) เป็นช่อ Syn. clustery, racemed
panicmonger (n.) พวกกระต่ายตื่นตูม Syn. scaremonger
English-Thai: HOPE Dictionary
panic(แพน'นิค) n. ความตกใจกลัว,หญ้า -v. ตกใจกลัว, See also: panicky adj, Syn. alarm
panic-strickenadj. ตกใจกลัว
paniclen. ช่อดอกรวม
paniculate(พะนิค'คิวเลท) adj. เป็นช่อ
English-Thai: Nontri Dictionary
panic(adj) หวาดกลัว,ตื่นตกใจ,ที่ไม่คิดถึงเหตุผล
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
panicอาการตื่นตระหนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panicleช่อแยกแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paniculateแบบช่อแยกแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Panic disorderโรคตื่นตระหนก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮือฮา (v.) panic See also: be stampeded in to Syn. แตกตื่น
ขี้ตกใจ (adj.) panicky (person) Syn. ขี้กลัว
ตื่นไฟ (adj.) panicky (person) Syn. ขี้กลัว, ขี้ตกใจ
ตื่นกลัว (v.) be panic-stricken See also: be frightened, be scared Syn. กลัว, ตื่นตกใจ Ops. กล้า
ตื่นตูม (v.) be panic-stricken See also: stampede, be frightened, be scattered in a panic
ราชาวดี (n.) Buddleja paniculata Wall
เปิด (v.) flee (in panic) See also: take off at the high port Syn. หนี, เปิดเปิง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
I am trying hard not to panicฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ตื่นตระหนก
We'll advise people not to panicพวกเราจะชี้แนะผู้คนอย่าตื่นตกใจ
It's important for everyone not to panicที่สำคัญทุกคนจะต้องไม่แตกตื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, where did this panic start and where did it end?ตอนนี้ที่ไม่ตื่นตระหนกนี้เริ่มต้นและที่มันจบ?
There is no panic in his fight.มีความหวาดกลัวในการต่อสู้ ของเขาไม่เป็น
You yell, "Shark!"... we've got a panic on our hands on the Fourth of July.เเต่ถ้าตะโกนว่า "ฉลาม!"... เราก็จะได้ความโกลาหลฉลองวันชาติ
It was intense up there, but I don't wanna cause a panic over minor quakes.มันเป็นความรุนแรงขึ้นมี แต่ฉันทำไม่ได้ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต้องการมากกว่าไหวเล็กน้อย
Um, we don't want to start a panic in any way.อืมเราไม่ต้องการที่จะเริ่มต้น ความตื่นตระหนกในทางใดทางหนึ่ง
It's very weird not feeling that stupid panic thing inside me.มันรู้สึกแปลก ๆ ที่เดี๋ยวนี้ ไม่รู้สึก... ...ตื่นกลัวเหมือนเมื่อก่อน
In a catastrophic emergency, you take giant panic breaths.โดยอาศัยแค่ ของใช้ในบ้านธรรมดาๆ จริงอ้ะ? If one were so inclined.
A panic is not what anyone wants.การตื่นกลัวเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการให้เกิด
Telly, this is a panic attack. You just hold on, all right?เทลลี่ นี่เป็นแค่อาการตกใจกลัวนะ คุณใจเย็น ๆ ตกลงไหม
Liz from Head Office. It's nothing to panic about.ิลิซจากสำนักงานใหญ่หน่ะ ไม่มีอะไรต้องกังวล
There's... ' #... panic on the streets of London... #' #... บนถนนในลอนดอนเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก...
Let's go to the panic room. We'll be okay.ไปที่ห้องนิรภัยกันเถอะ พวกเราจะปลอดภัยกัน

panic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仓皇出逃[cāng huáng chū táo, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨ ㄊㄠˊ, 仓皇出逃 / 倉皇出逃] to run off in a great panic (成语 saw)
抢购[qiǎng gòu, ㄑㄧㄤˇ ㄍㄡˋ, 抢购 / 搶購] panic buying; rushing to buy
着慌[zháo huāng, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄤ, 着慌 / 著慌] alarmed; panicking
[bài, ㄅㄞˋ, 稗] barnyard millet (Echinochloa crus-galli); Panicum crus-galli
[fáng, ㄈㄤˊ, 鲂 / 魴] bream; Zeus japanicus
卡尔德龙[kǎ ěr dé lóng, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 卡尔德龙] Calderon (Hispanic name)
仓皇[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 仓皇 / 倉皇] in a panic; flurried
惊怯[jīng qiè, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄝˋ, 惊怯 / 驚怯] cowardly and panicking
咽鼓管[yān gǔ guǎn, ㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, 咽鼓管] Eustachian tube (linking pharynx 咽 to tympanic cavity 鼓室 of middle ear); auditory tube
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 苍黄 / 蒼黃] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 栾 / 欒] Koelreuteria paniculata; surname Luan
乳突窦[rǔ tū dòu, ㄖㄨˇ ㄊㄨ ㄉㄡˋ, 乳突窦 / 乳突竇] mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber)
丧胆[sàng dǎn, ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, 丧胆 / 喪膽] panic-stricken; scared out of one's wits
恐慌[kǒng huāng, ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄤ, 恐慌] panic; panicky; panic-stricken
[shú, ㄕㄨˊ, 秫] Panicum italicum
[shān, ㄕㄢ, 穇] panicum frumentaceum
[qǐ, ㄑㄧˇ, 芑] Panicum miliaceum
惊慌[jīng huāng, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄤ, 惊慌 / 驚慌] panic
惊惧[jīng jù, ㄐㄧㄥ ㄐㄩˋ, 惊惧 / 驚懼] panic; fright
丧魂落魄[sàng hún luò pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄛˋ, 丧魂落魄 / 喪魂落魄] scared out of one's wits (成语 saw); in a panic
鼓室[gǔ shì, ㄍㄨˇ ㄕˋ, 鼓室] tympanic cavity (of the middle ear)

panic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
タミフる[, tamifu ru] (v5r,vi) (sl) (See タミフル) to panic (from the flu panics of late 2000's and early 2010's); to act frantically; to act bizarrely
パニクる;パニックる[, paniku ru ; panikku ru] (v5r) (sl) to panic
パニックディスオーダー[, panikkudeisuo-da-] (n) panic disorder
パニック画面[パニックがめん, panikku gamen] (n) {comp} panic screen
パニック障害[パニックしょうがい, panikku shougai] (n) panic disorder
狼狽[ろうばい, roubai] (n,vs) confusion; dismay; consternation; panic
頭が真っ白になる[あたまがまっしろになる, atamagamasshironinaru] (exp,v5r) to blank out; to panic
エイラクブカ[, eirakubuka] (n) Japanese topeshark (Hemitriakis japanica)
パニック[, panikku] (n) panic; (P)
ヒスパニック[, hisupanikku] (n) Hispanic
ほうほうの体;這々の体;這う這うの体;這這の体[ほうほうのてい, houhounotei] (exp) scuttling (to escape in a panic, in shame, etc.); scurrying; scrambling
人心恟々;人心恟恟[じんしんきょうきょう(uK), jinshinkyoukyou (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) the people being panic-stricken (in alarm)
周章狼狽[しゅうしょうろうばい, shuushouroubai] (n,vs) consternation; fall into a panic; fluster oneself; dismay; discomfiture
怯え;脅え[おびえ, obie] (n) (uk) being startled, surprised or afraid; panic; trepidation
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P)
恐慌[きょうこう, kyoukou] (n,vs) panic; scare; consternation; (P)
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k,vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P)
欒樹;木槵子[もくげんじ;モクゲンジ, mokugenji ; mokugenji] (n) (uk) goldenrain tree (Koelreuteria paniculata)
糊空木[のりうつぎ;ノリウツギ, noriutsugi ; noriutsugi] (n) (uk) panicled hydrangea (Hydrangea paniculata); peegee hydrangea
菊牛蒡;菊ごぼう[きくごぼう;キクゴボウ, kikugobou ; kikugobou] (n) (uk) scorzonera (Scorzonera hispanica); Spanish salsify; viper's grass
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)
鼓膜[こまく, komaku] (n,adj-no) eardrum; tympanic membrane; (P)

panic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: panic ; be stampeded in to FR:
ความตื่นตกใจ[n. exp.] (khwām teūn ) EN: panic FR: panique [f]
ความตกใจกลัว[n. exp.] (khwām tokja) EN: panic FR:
แตกตื่น[v.] (taēkteūn) EN: panic ; stampede ; be agitated ; flee in terror FR: s'affoler ; s'alarmer
ตาตื่น[adj.] (tā teūn) EN: in a panic FR: paniqué
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre
ตกใจ[v.] (tokjai [= t) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic FR: avoir peur ; prendre peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic FR: être effrayé ; paniquer
ชิน โสภณพนิช[n. prop.] (Chin Sōphon) EN: Chin Sophonpanich FR: Chin Sophonpanich
เอื้องทำทาน[n. exp.] (eūang tham ) EN: Mycaranthes paniculata FR: Mycaranthes paniculata
ฟ้าทะลายโจร[n. exp.] (fā thalāi j) EN: Andrographis paniculata FR:
จิงจ้อผี[n. exp.] (jingjø phī) EN: Jacquemontia paniculata FR: Jacquemontia paniculata
แก้ว[n.] (kaēo) EN: orange jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; cosmetic bark tree ; orange jessamine ; satin-wood ; Murraya paniculata FR: Murraya paniculata
กลัวลาน[adj.] (klūalān) EN: panic-stricken ; panic-struck FR:
กลัวในขณะ[v.] (klūa nai kh) EN: panick FR: paniquer
กระทงลาย[n.] (krathonglāi) EN: Celastrus paniculatus FR: Celastrus paniculatus
กระทงลอย[n. exp.] (krathong lø) EN: Crypteronia paniculata FR: Crypteronia paniculata
กระทุงลาย[n.] (krathunglāi) EN: Celastrus paniculatus FR: Celastrus paniculatus
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky FR:
มะคังดง[n. exp.] (ma khang do) EN: Ostodes paniculata FR: Ostodes paniculata
มะแตก[n.] (mataēk) EN: Celastrus paniculatus FR: Celastrus paniculatus
นมสวรรค์[n.] (nomsawan ) EN: Clerodendrum paniculatum FR: Clerodendrum paniculatum
พนมสวรรค์[n.] (phanomsawan) EN: Clerodendrum paniculatum FR: Clerodendrum paniculatum
เสียวไส้[v.] (sīosai) EN: feel terrified ; feel panicked FR: être terrifié ; être épouvanté
ศรีราชาพานิช[TM] (Sī Rāchā Ph) EN: Sriraja Panich FR: Sriraja Panich
ตื่น[adj.] (teūn) EN: alarmed ; scared ; panic-stricken FR: effaré
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared FR: être pris de panique
ตื่นตระหนก[v. exp.] (teūn tranok) EN: get panicky FR:
ตื่นตูม[v.] (teūntūm) EN: be panic-stricken FR:
ฐากูร พานิชกุล[n. prop.] (Thākūn Phān) EN: Thakoon Panichgul FR: Thakoon Panichgul
ท่อยูสเตเชียน[n. exp.] (thø Yūsatēc) EN: Eustachian tube ; auditory tube ; pharyngotympanic tube FR: trombe d'Eustache [f] ; trompe auditive [f]
ตระกูลโสภณพนิช[n. exp.] (trakūn Sōph) EN: Sophonpanich family FR:
ตระหนก[adj.] (tranok) EN: alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled FR:
หญ้าไข่เหาหลวง[n. exp.] (yā khaihao ) EN: Panicum notatum FR: Panicum notatum
หญ้ากินนี[n. exp.] (yā kin nī) EN: Panicum FR: Panicum
หญ้ากินนี[n. exp.] (yā kin nī) EN: Panicum maximum FR: Panicum maximum
หญ้ากุศลา[n. exp.] (yā kutsalā) EN: Panicum cambogiense FR: Panicum cambogiense
เยื่อแก้วหู[n. exp.] (yeūa kaēohū) EN: eardrum ; tympanic membrane FR:

panic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
panisch {adj} | panischer | am panischstenpanic | more panic | most panic
Trommelfell {n} [anat.]eardrum; tympanic membrane
Nervenbündel {n} [übtr.]jitterbug; panicky person
Panik {f}panic
panisch {adv}panicly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panic
Back to top