ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chilliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chilliness*, -chilliness-

chilliness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chilliness (n.) ความหนาวเย็น See also: ความหนาว, ความเย็น Syn. coldness, frozeness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity Ops. warmth, heat
chilliness (n.) ความเย็น See also: ความหนาวเย็น, ความหนาว Syn. cold, frozeness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity
chilliness (n.) ความเย็นชา See also: การไร้ความรู้สึก Syn. coldness, unfriendliness
chilliness (n.) สภาพอากาศที่รุนแรง Syn. severity
chilliness (n.) สภาพอากาศที่รุนแรง Syn. severity
English-Thai: HOPE Dictionary
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chillinessหนาวสั่น,สะท้าน [การแพทย์]

chilliness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寒冷[かんれい, kanrei] (adj-na,n,adj-no) cold; coldness; chilliness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chilliness
Back to top