ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frostiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frostiness*, -frostiness-

frostiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frostiness (n.) ความหนาวเย็น See also: ความหนาว, ความเย็น Syn. coldness, frozeness, chilliness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity Ops. warmth, heat
frostiness (n.) ความเย็น See also: ความหนาวเย็น, ความหนาว Syn. cold, frozeness, chilliness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity
frostiness (n.) ความหนาวจัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frostiness
Back to top