ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cooly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cooly*, -cooly-

cooly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cooly (n.) กุลี See also: ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, จับกัง Syn. coolie

cooly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าตาเฉย[adv.] (nātāchoēi) EN: cooly and calmly ; without batting an eyelash ; cool as a cucumber ; without hesitation ; with a straight face FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cooly
Back to top