ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unruffled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unruffled*, -unruffled-

unruffled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unruffled (adj.) สงบ See also: มั่นคง Syn. calm, unperturbed Ops. ruffled
English-Thai: HOPE Dictionary
unruffled(อันรัพ'เฟิลดฺ) adj. เงียบสงบ,มั่นคง,คงที่,ราบรื่น,ไม่ย่น., Syn. serene,calm
English-Thai: Nontri Dictionary
unruffled(adj) เรียบ,สงบ,ไม่สะเทือน,มั่นคง

unruffled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忘情[wàng qíng, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄥˊ, 忘情] unmoved; indifferent; unruffled by sentiment
从容不迫[cóng róng bù pò, ㄘㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, 从容不迫 / 從容不迫] calm; unruffled
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, 安祥] serene; composed; unruffled

unruffled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
涼しい顔[すずしいかお, suzushiikao] (n) nonchalant (unruffled) air
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P)

unruffled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unruffled
Back to top