ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frost*, -frost-

frost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frost (n.) น้ำค้างแข็ง
frost (n.) ความเย็นชา See also: การไร้ความรู้สึก Syn. chilliness, coldness, unfriendliness
frost (vi.) ถูกปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็ง
frost (vt.) ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็ง
frost over (idm.) ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งหรือน้ำแข็ง Syn. frost up
frost up (phrv.) ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งหรือน้ำแข็ง Syn. frost over
frostbite (n.) เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด
frostiness (n.) ความหนาวเย็น See also: ความหนาว, ความเย็น Syn. coldness, frozeness, chilliness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity Ops. warmth, heat
frostiness (n.) ความเย็น See also: ความหนาวเย็น, ความหนาว Syn. cold, frozeness, chilliness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity
frostiness (n.) ความหนาวจัด
frosting (n.) น้ำตาลไอซิ่งบนขนมเค้กที่ทำมาจากน้ำเชื่อมและไข่ขาว Syn. icing
frosty (adj.) ซึ่งหนาวจัด (เพราะน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง) Syn. freezing, frozen, icy Ops. hot, scorching, torrid
frosty (adj.) ซึ่งไม่เป็นมิตร See also: เย็นชา
frosty one (sl.) เบียร์
English-Thai: HOPE Dictionary
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
frostbite n.v. (ทำให้) เนื้อเยื่อตายหรือได้รับอันตรายเนื่องจากความเย็นจัด.
frostbittenadj. ซึ่งได้รับอันตรายจากความเย็นจัด. -v. กริยาช่อง 3 ของ frostbite
frosted(ฟรอส'ทิด) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,มีน้ำแข็งเกิดขึ้น,ขาวโพลนคล้ายคราบน้ำแข็ง, Syn. frostbitten
frosting(ฟรอส'ทิง) n. การจับตัวเป็นน้ำแข็ง,เปลือกน้ำตาลสีขาวที่ใช้โรยหน้าขนม, Syn. icing
frostworkn. ลายดอกผลึกน้ำแข็ง
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy,hoary
English-Thai: Nontri Dictionary
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frostน้ำค้างแข็ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frostbiteเนื้อเสียเหตุเย็นจัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frostน้ำค้างแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Frostbiteบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด,บาดแผลถูกความเย็นจัด,โรคหิมะกัด [การแพทย์]
Frosty Nottledลักษณะแมลงสาบแทะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำค้างแข็ง (n.) frost See also: rime, hoarfrost
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two souls as different as the moonbeam from lightning... or frost from fire.สองดวงวิญญาณต่างกลับราวกับ แสงจันทร์แล อสุนีบาต น้ำแข็งแลเตาไฟ
There's frost in every window Oh, I can't believe my eyesไอน้ำเกาะอยู่บนหน้าต่าง โอ้ ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย
It's like something out of a Robert Frost poem.มันเหมือนมีอะไรบางอย่างออกมาจากบทกวีของโรเบิร์ตฟรอสต์
And to resist tothis frost which was taking everythingและสู้ทนกับความเหน็บหนาว ที่พรากทุกอย่างให้จากเราไป
Around us, the night has the smell of frost we remember the ice's noise so different from the ocean's songs- รอบกายเรา กลางคืน เต็มไปด้วยกลิ่นแห่งความหนาวเย็น เราจำเสียงร่ำร้องของน้ำแข็งได้ ซึ่งต่างจากบทเพลงแห่งท้องทะเลนัก
Around us, frost lurks.รอบ ๆ เรา... ...ความเย็น ยึดครองอยู่
This is the number of days with frost in Southern switzerland over the Iast 100 years.นี่คือจำนวนวันที่น้ำแข็งตัวทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ ในรอบ 100 กว่าปีก่อน
And now, the host of Frost Over Australia,และตอนนี้เชิญพบกับพิธีกรของรายการ Frost Over Australia
I just figured doing it with Frost would be a whole lot easier than doing it with Mike Wallace.ดูจะแล้วง่ายกว่า ไปออกรายการของไมค์ วอลแลค
But if I could get Frost to pay more and secure better terms, it might be a shame to pass.แต่ถ้าเราเข้าทางฟรอสต์เราได้มากกว่า\ ระดับความเชื่อมั่นก็ยังดี มันอาจดูน่าอับอายที่เข้าช่องนี้
Right here in the Frost file, which we put together as part of our general preparations.อยู่ตรงแฟ้มฟรอสต์ เราเอาใส่เข้าไปแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมของเรา
Frost and Nixon, Frost and Nixon And is that Sammy Cahn?ฟรอสต์และนิกสัน, ฟรอสต์และนิกสัน

frost ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霜冻[shuāng dòng, ㄕㄨㄤ ㄉㄨㄥˋ, 霜冻 / 霜凍] frost; frost damage (to crop)
霜害[shuāng hài, ㄕㄨㄤ ㄏㄞˋ, 霜害] frostbite; frost damage (to crop)
霜灾[shuāng zāi, ㄕㄨㄤ ㄗㄞ, 霜灾 / 霜災] frost damage (to crop)
除霜[chú shuāng, ㄔㄨˊ ㄕㄨㄤ, 除霜] defrosting
霜天[shuāng tiān, ㄕㄨㄤ ㄊㄧㄢ, 霜天] freezing weather; frosty sky
冻土[dòng tǔ, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨˇ, 冻土 / 凍土] frozen earth; permafrost; tundra
冻穿[dòng chuān, ㄉㄨㄥˋ ㄔㄨㄢ, 冻穿 / 凍穿] frostbite; chilblain
无霜期[wú shuāng qī, ˊ ㄕㄨㄤ ㄑㄧ, 无霜期 / 無霜期] frost-free period
磨砂[mó shā, ㄇㄛˊ ㄕㄚ, 磨砂] frosted (e.g. glass)
雨凇[yǔ sōng, ㄩˇ ㄙㄨㄥ, 雨凇] frost; a patina of ice from freezing rain or water vapor
[shuāng, ㄕㄨㄤ, 霜] frost
霜晨[shuāng chén, ㄕㄨㄤ ㄔㄣˊ, 霜晨] frosty morning
霜白[shuāng bái, ㄕㄨㄤ ㄅㄞˊ, 霜白] frosty

frost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーフロスト[, no-furosuto] (n) no frost
擦る(P);摩る;磨る;擂る[する, suru] (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P)
春塵[しゅんじん, shunjin] (n) spring dust; frost and snow that's blown like dust in the air by the spring wind
結氷期[けっぴょうき, keppyouki] (n) freezing or frost season
霜枯れる[しもがれる, shimogareru] (v1,vi) to be withered or nipped by frost
霧氷[むひょう, muhyou] (n) rime; hoarfrost; silver frost
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
デフロスター[, defurosuta-] (n) defroster
フロスト[, furosuto] (n) frost; (P)
凍傷[とうしょう, toushou] (n) frostbite; chilblains
凍傷者[とうしょうしゃ, toushousha] (n) case of frostbite
凍瘡[とうそう, tousou] (n) chilblains; frostbite
息白し[いきしろし, ikishiroshi] (n) visible breath (i.e. when it's cold); frosty breath; white breath
曇りガラス[くもりガラス, kumori garasu] (n) frosted glass
永久凍土[えいきゅうとうど, eikyuutoudo] (n) permafrost
磨りガラス;擦りガラス;擦ガラス(io);磨ガラス(io);摺りガラス(iK);摺ガラス(iK)(io);磨硝子;磨り硝子;擦り硝子;擦硝子;摺硝子(iK);摺り硝子(i[すりガラス, suri garasu] (n) ground glass; frosted glass
艶消し;つや消し[つやけし, tsuyakeshi] (adj-na,adj-no) (1) frosted (glass); matted; (n,adj-na) (2) disillusionment; letdown
艶消しガラス;つや消しガラス;艶消し硝子[つやけしガラス, tsuyakeshi garasu] (n) frosted glass
解凍[かいとう, kaitou] (n,vs) (1) thaw; defrosting; (2) {comp} decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P)
除霜[じょそう, josou] (n,vs) defrosting
霜を置いた[しもをおいた, shimowooita] (adj-f) gray; grey; frosted; hoary
霜夜[しもよ, shimoyo] (n) frosty night
霜枯れ[しもがれ, shimogare] (n) nipped by frost; bleak
霜焼け;霜焼[しもやけ, shimoyake] (n) frostbite; chilblains
霜雰[そうふん, soufun] (n) frosty air

frost ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกไม้น้ำแข็ง[n. exp.] (døkmāi nāmk) EN: frost flower FR:
น้ำค้างแข็ง[n.] (nāmkhāngkha) EN: frost FR: givre [m] ; gelée blanche [f]
ฝ้า[adj.] (fā) EN: frosted FR:
การละลายน้ำแข็ง[n. exp.] (kān lalāi n) EN: defrost FR: dégivrage [m]
การละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ[n. exp.] (kān lalāi n) EN: automatic defrost FR: dégivrage automatique [m]
การละลายน้ำแข็งกึ่งอัตโนมัติ[n. exp.] (kān lalāi n) EN: semi-automatic defrost FR: dégivrage semi-automatique [m]
เกลี่ยวดำ[n.] (klīodam) EN: frostbite FR:
กระจกฝ้า[n.] (krajokfā) EN: frosted glass ; ground glass FR:
ปึ่ง[adj.] (peung) EN: icy ; frosty ; sullen FR:
ปึ่งชา[adj.] (peungchā) EN: icy ; frosty ; sullen FR:
เปลี่ยวดำ[n.] (plīodam) EN: frostbite FR:
เย็นฉ่ำ[adj.] (yencham) EN: ice-cold ; very cold ; icy ; frosty ; cool and luscious FR:
เย็นเจี๊ยบ[adj.] (yenjīep) EN: ice-cold ; very cold ; icy; frosty FR:
เย็นเยือก[adj.] (yenyeūak) EN: freezing cold ; biting cold ; frosty FR: glacial

frost ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glatteis {n}glazed frost
Bodenfrost {m}ground frost
Frostbeule {f} | Frostbeulen
kühl; kalt; frostig {adj} | kühler; kälter; frostiger | am kühlsten; am kältesten; am frostigstenchilly; chill | chillier; coolish | chilliest; coolest
Frost {m} | Fröste
Frostschaden {m}frost damage
Frostschutz {m}frost protection
Frosttiefe {f}frost line
frostbeständig {adj}frost-resistant
frostig {adv}frostily
frostig {adj} | frostiger | am frostigstenfrosty | frostier | frostiest
Glasurplatte {f} (für Kuchen)frosting sheet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frost
Back to top