ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

iciness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *iciness*, -iciness-

iciness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
iciness (n.) การปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
iciness (n.) ความหนาวจัด Syn. frostiness
English-Thai: HOPE Dictionary
iciness(ไอ'ซีเนส) n. ภาวะที่เย็นเยือกหรือหนาวมาก, Syn. frigidity,freezingness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Between warmth of life, the iciness of death....ระหว่างความอบอุ่นของชีวิต กับความเยือกเย็นของความตาย

iciness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中辣[zhōng là, ㄓㄨㄥ ㄌㄚˋ, 中辣] hot; medium level of spiciness

iciness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเผ็ด [n.] (khwām phet) EN: spiciness ; spicy heat ; pungency FR: goût piquant [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า iciness
Back to top