ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

labourer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *labourer*, -labourer-

labourer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
labourer (n.) คนงาน Syn. worker
English-Thai: HOPE Dictionary
labourer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
English-Thai: Nontri Dictionary
labourer(n) กรรมกร,คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,จับกัง,กุลี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
labourerกรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
150 labourers are needed for this facility, and if we do not fill that quota, we will not get a factory.โรงงานี้ต้องมีแรงงาน 150 คน ถ้าเราหาไม่ได้ตามนั้น เราก็จะไม่ได้โรงงาน

labourer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōng, ㄩㄥ, 佣 / 傭] to hire; to employ; servant; hired labourer; domestic help

labourer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
季節労働者[きせつろうどうしゃ, kisetsuroudousha] (n) seasonal laborer; seasonal labourer
日雇い;日雇;日傭い;日傭(io)[ひやとい, hiyatoi] (n) daily employment; hiring by the day; day laborer; day labourer
人夫[にんぷ, ninpu] (n) (sens) laborer (labourer); construction worker; coolie
人足[ひとあし, hitoashi] (n) coolie; laborer; labourer; carrier
作業員[さぎょういん, sagyouin] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker
労働者[ろうどうしゃ, roudousha] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker; (P)
労資[ろうし, roushi] (n) capital and labor; capital and labour; capitalists and laborers; capitalists and labourers
土工;土功[どこう, dokou] (n) (1) earthwork; earthworks; (2) (土工 only) (sens) laborer; labourer; navvy; construction worker
土方[どかた, dokata] (n) (sens) construction worker; laborer (labourer); navvy
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan
工夫[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker
手配師[てはいし, tehaishi] (n) (disreputable) recruiter of day laborers (labourers)
日傭取[ひようとり, hiyoutori] (n) day laborer; day labourer; journeyman
自由労働者[じゆうろうどうしゃ, jiyuuroudousha] (n) casual laborer (labourer); day laborer (labourer)
農場労働者[のうじょうろうどうしゃ, noujouroudousha] (n) farm worker; farm laborer; farm labourer; farmhand
風太郎;プー太郎[ぷうたろう(風太郎);プーたろう(プー太郎);ふうたろう(風太郎);プータロー(P), puutarou ( fuutarou ); pu-tarou ( pu-tarou ); fuutarou ( fuutarou ); pu-taro-(P)] (n) (1) (col) vagabond; floater; vagrant; (2) day labourer, esp. on the docks; (P)

labourer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp =) EN: worker ; labourer ; working class ; proletariat FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; prolétaire [m, f] ; prolétariat [m] ; travailleurs [mpl]
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
คนงาน[n.] (khonngān) EN: worker ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
กุลี[n.] (kulī) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]
ผู้ใช้แรงงาน[n. exp.] (phū chai ra) EN: labourer FR: travailleur [m]
ไถ[v.] (thai) EN: plough ; plow (Am.) ; turn over ; dig; till ; cultivate FR: labourer ; travailler la terre
ไถนา[v. exp.] (thainā) EN: plough the field FR: labourer ; labourer la terre
จ้างแรงงาน[v.] (jāngraēng-n) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers FR: employer de la main-d'oeuvre

labourer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagelöhner {m}day labourer
Knecht {m}farm labourer
Zwangsarbeiter {m}forced labourer [Br.]; forced laborer [Am.]; slave labourer
Landarbeiter {m}agricultural labourer
Landarbeiter {m}peasant labourer
Handarbeiter {m}manual worker; manual labourer
Zwangsarbeiterentschädigung {f}compensation for slave labourers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า labourer
Back to top