ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

qualify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *qualify*, -qualify-

qualify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
qualify (vi.) เหมาะสม See also: มีคุณสมบัติเหมาะสม Syn. suit, fit Ops. fail, be unsuited
qualify (vt.) ทำให้มีคุณสมบัติ See also: ทำให้มีคุณวุฒิ
qualify (vt.) ดัดแปลง See also: แก้ไข Syn. modify
qualify (vi.) มีอำนาจ See also: มีสิทธิ
qualify as (phrv.) มีคุณสมบัติเป็น See also: มีความรู้เป็น
qualify for (phrv.) เหมาะสมกับ See also: ทำให้เหมาะสมกับ
qualifying (adj.) ซึ่งมีคุณสมบัติ Syn. qualificative
English-Thai: HOPE Dictionary
qualify(ควอล'ละไฟ) vt. ทำให้มีคุณสมบัติ,เรียกชื่อ,ปรับตัว,พรรณนา vi. มีคุณสมบัติ, See also: qualifiable adj. qualifyingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
qualify(vi) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีความเหมาะสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
qualifyมีคุณสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualifying examinationการสอบคุณสมบัติ (ในระดับบัณฑิตศึกษา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would that background qualify you for this position?{\cHFFFFFF}พื้นหลังที่จะ มีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้หรือไม่?
Can you say why your friendship with this man who has no say... in his government's policies should qualify you?{\cHFFFFFF}คุณสามารถพูดได้ว่าทำไมมิตรภาพของคุณ กับผู้ชายคนนี้ที่ไม่เคยมีใครบอกว่า ... {\cHFFFFFF}ในนโยบายของรัฐบาล ควรจะมีคุณสมบัติที่คุณ?
Then you got to qualify and prove to them you can step onto the runway and not get killed.แล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัติและพิสูจน์ให้พวกเขา ... ... คุณสามารถก้าวขึ้นไปบนทางวิ่งและไม่ได้รับการฆ่า
As you were told, your team must compete in an international race to qualify for the Olympics.อย่างที่บอก ทีมของคุณต้องผ่านการแข่งขัน ระดับประเทศมาก่อน ถึงจะมาคัดเลือกโอลิมปิกได้
A few new books doesn't qualify as affirmative black action.หนังสือใหม่ๆ แค่ไม่กี่เล่ม ไม่ได้หมายถึงคุณภาพ/ของการกระทำของพวกผิวดำซะหน่อย
Elle, come on, you'll never get the grades... to qualify for one of those spots.แอล ไม่เอาน่า คุณเกรดไม่ถึงหรอก ที่จะถูกคัดไปฝึกงานได้น่ะ
And to qualify for Europe in the Champions League. And all the riches that go with that.เพื่อชิงชัยไปแชมเปี้ยนลีก
Does one qualify to be a senior purely based on age?เราคัดเลือกรุ่นพี่ยังไงกันจากอายุหรือว่าการกระทำกันล่ะ?
Do you expect me to qualify that with an answer?ลูกมีสิทธิ์ที่จะคาดหวังคำตอบจากพ่อเหรอ
I wasn't good enough to qualify for his program, but he took me on anyway.ฉันไม่ดีพอที่จะผ่านการทดสอบในโปรแกรมของเขา แต่เขาก็รับฉันไว้อยู่ดี
Just because he can gut a fish doesn't qualify him to hang with me while I...แค่เพราะเขาควักไส้ปลาเป็น ไม่ได้ทำให้เขาจะอยู่ได้ด้วยเวลาที่ผม..
Oh, that doesn't qualify as a social event.นั่นไม่นับเป็นงานสังสรรค์ได้หรอกนะ

qualify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
但书[dàn shū, ㄉㄢˋ ㄕㄨ, 但书 / 但書] proviso; qualifying clause
给与资格[gěi yǔ zī gé, ㄍㄟˇ ㄩˇ ㄗ ㄍㄜˊ, 给与资格 / 給與資格] qualify

qualify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
資格を有する[しかくをゆうする, shikakuwoyuusuru] (exp,vs-s) to qualify (as); to have the qualifications (for ...); to be entitled to; to have a claim (for)
医師国家試験[いしこっかしけん, ishikokkashiken] (n) National Medical Practitioners Qualifying Examination
卒業検定[そつぎょうけんてい, sotsugyoukentei] (n) driving school qualifying test (can lead to waiver of a formal test)
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P)
形容[けいよう, keiyou] (n,vs) (1) describing; comparing; expressing figuratively; modifying; qualifying (e.g. an adjective qualifying a noun); (n) (2) form; figure; condition; state; (3) personal appearance; one's face and figure; looks; (P)

qualify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกรอบ[v. exp.] (tok røp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running FR: être éliminé
วิเศษณ-[pref.] (wisēsana-) EN: qualifying adjective ; adverb ; qualifyer FR: adjectif [m] ; adverbe [m]
วิเศษณ์[n.] (wisēt) EN: qualifying adjective ; adverb ; qualifyer FR: adjectif [m] ; adverbe [m]

qualify ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstellungsprüfung {f}qualifying test
Probezeit {f}qualifying period
Qualifikationsrunde {f}qualifying round
Zeittrainingssitzung {f}qualifying session

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า qualify
Back to top