ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

type

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *type*, -type-

type ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
type (suf.) สิ่งที่เป็นรูปแบบ
type (n.) รูปแบบ See also: แบบ, ชนิด, ตัวอย่าง, ประเภท
type (n.) ตรา See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, เอกลักษณ์
type (n.) ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง
type (vi.) เขียนแบบตัวพิมพ์
type style (n.) แบบตัวพิมพ์
type-cast (vi.) หลอมตัวพิมพ์
type-cast (vt.) หลอมตัวพิมพ์
typed (adj.) เกี่ยวกับการพิมพ์ Syn. printed
typed (adj.) เกี่ยวกับการพิมพ์ Syn. printed
typeface (n.) แบบตัวพิมพ์ Syn. type style
typescript (n.) เอกสารที่พิมพ์
typeset (vt.) เรียงพิมพ์
typesetter (n.) เครื่องเรียงพิมพ์
typesetter (n.) ช่างเรียงพิมพ์
typesetting (n.) การเรียงพิมพ์
typewrite (vt.) พิมพ์ดีด See also: พิมพ์
typewriter (n.) เครื่องพิมพ์ดีด
typewriting (n.) การพิมพ์ดีด
typewritten (adj.) เกี่ยวกับการพิมพ์
English-Thai: HOPE Dictionary
type(ไทพฺ) n. รูปแบบ,แบบ,ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด,พิมพ์,หากลุ่มเลือด,เป็นสัญลักษณ์,เป็นแบบอย่าง,เป็นตัวแทน. vi. พิมพ์ดีด
type-aheadพิมพ์ล่วงหน้าหมายถึง บัฟเฟอร์ (buffer) ส่วนหนึ่งในหน่วยความจำ ที่ทำให้สามารถสั่งให้แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ล่วงหน้า (พิมพ์ลงบนกระดาษก่อนที่จะแสดงผลนั้นบนจอภาพ) อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นกับหน่วยความจำด้วยว่า การกันที่เป็นบัฟเฟอร์ไว้ให้นั้น ได้มีการกำหนดไว้ให้มากน้อยเพียงใด โดยปกติ ระบบดอสจะกันไว้เพียง 15 ตัวอักษร ฉะนั้นพอพิมพ์ได้ 15 ตัวก็จะหยุด ดังนี้เป็นต้น
typefaceแบบอักษรหมายถึง การออกแบบตัวอักขระในรูปลักษณ์ต่าง ๆ กัน ในบางที่ใช้แทนคำ font ได้เลยดู font ประกอบ
typer(ไท'เพอะ) n. ผู้พิมพ์,พนักงานพิมพ์ดีด
typescript(ไทพฺ'สคริพทฺ) n. เอกสารหรือฉบับที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด,สิ่งที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด
typeset(ไทพฺ'เซท) vt.,adj. เรียงพิมพ์
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)
typesetter(ไทพฺ'เซทเทอะ) n. ผู้เรียงพิมพ์,เครื่องเรียงพิมพ์, Syn. compositor
typesetting(ไทพฺ'เซททิง) n. กระบวนการเรียงพิมพ์. adj. ใช้สำหรับเรียงพิมพ์
typewrite(ไทพฺ'ไรทฺ) vt.,vi. พิมพ์ดีด,พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด, Syn. type
typewriter(ไทพฺ'ไรเทอะ) n. เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด,แบบตัวพิมพ์ดีด,นักชก,นักต่อยตี
typewriting(ไทพฺ'ไรทิง) n. การพิมพ์ดีด,งานพิมพ์ดีด
typewritten(-'ริทเทิน) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ typewrite
English-Thai: Nontri Dictionary
type(n) แบบอย่าง,จำพวก,ชนิด,ตัวพิมพ์,เครื่องหมาย,ตรา,สัญลักษณ์
typewrite(vi,vt) พิมพ์ดีด
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด
typewriting(n) การพิมพ์ดีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
typeแบบชนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Type and type-foundingตัวพิมพ์และการหล่อตัวพิมพ์ [TU Subject Heading]
Typesettingการเรียงพิมพ์ [TU Subject Heading]
Typewriterเครื่องพิมพ์ดีด [การบัญชี]
Typewritingการพิมพ์ดีด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คีย์ (v.) type Syn. พิมพ์
ตัวพิมพ์ (n.) type See also: print hand Syn. ตัวอักษร Ops. ตัวเขียน
ประเภท (n.) type See also: sort, category, kind, class, variety Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, หมู่, พวก, หมวด, จำพวก, เหล่า, อย่าง, แผนก, ฝ่าย, กลุ่ม, ส่วน
พิมพ์ (v.) type See also: typewrite
พิมพ์ดีด (v.) type See also: typewrite Syn. พิมพ์
ลักษณะ (clas.) type See also: kind, category, group, class, sort Syn. ประเภท
อย่าง (n.) type See also: kind, sort Syn. ชนิด, สิ่ง
ตัวพิมพ์ (n.) types See also: type faces
เรียงพิมพ์ (v.) typeset See also: set type
ช่างเรียง (n.) typesetter See also: compositor
พิมพ์ดีด (n.) typewriter
เครื่องพิมพ์ดีด (n.) typewriter
logo (abbr.) โลโก้ (คำย่อของ logotype) See also: เครื่องหมาย
ดินสอกด (n.) clutch-type pencil
ต้นเค้า (n.) prototype See also: root, source Syn. ต้นแบบ
ต้นแบบ (n.) prototype See also: root, source
ตัวใหม่ (adj.) new type See also: new print Ops. ตัวเก่า
พิมพ์สัมผัส (v.) touch-type
โทรพิมพ์ (n.) teletype Syn. โทรเลข, โทรสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's not my type reallyเธอไม่ใช่แบบที่ฉันชอบจริงๆ นะ
She's probably the type that'll never get a guyเธออาจจะเป็นผู้หญิงประเภทที่หาผู้ชายไม่ได้เลยสักคน
That type of guy isn't worth your timeผู้ชายประเภทนั้นไม่มีค่าพอกับเวลาของเธอหรอก
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I knew she was not the type to accept a lie.ผมรู้ว่าหล่อนไม่ใช่คนประเภทที่ยอมฟังคําโกหก
This is a type E cranium. Very unusual.นี่เป็นพันธุ์อีเครเนี่ยม หาได้ยากมาก
A type more Greek than Italian.ประเภทกรีกมากกว่าอิตาลี
You know what they say about this type of operation... da!- นายก็รู้ว่า นี่เป็นภารกิจแบบ...
The first step in an operation of this particular type is... to shave the patient.ขั้นแรก เริ่มจาก... โกนขนผู้ป่วย
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie!มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก
Typical lambchop's-got-a-bun-in-the-oven type behavior.อาการก็เหมือนผู้หญิงท้องทั่วไปนั่นแหละ
They like either your type or mine.พวกเธอชอบแบบนาย หรือแบบฉัน
The abrasion on your hand is the type sustained in a three-to-five foot fall.รอยถลอกที่มือแสดงถึง มีการหกล้มจากความสูง 3-6 ฟุต
What type of bat are we talking about?เรากำลังพูดถึงค้างคาวประเภทไหนกัน
Give me two units, O-negative. Let's type and cross her for six.ขอกรุ๊ปโอ 2 ลิตร แล้วเช็คกลุ่มเลือด
Target is number 58, a type C vehicle.เป้าหมายเลขทะเบียน 58, ภาหนะประเภท C

type ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 普通角闪石 / 普通角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
角闪石[jiǎo shǎn shí, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 角闪石 / 角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
[lì, ㄌㄧˋ, 栃] archaic variant of 櫪|枥, oak; type of tree in ancient books; stable (for horses)
嗜碱性粒细胞[shì jiǎn xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 嗜碱性粒细胞 / 嗜鹼性粒細胞] basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)
乙种[yǐ zhǒng, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ, 乙种 / 乙種] beta- or type 2
丙型[bǐng xíng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, 丙型] type C; type III; gamma-
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 型] model; type (e.g. blood type
脉象[mài xiàng, ㄇㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 脉象 / 脈象] condition or type of pulse (in Chinese medicine)
工夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 工夫茶] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶
[bǐ, ㄅㄧˇ, 匕] dagger; ladle; ancient type of spoon
模式标本[mó shì biāo běn, ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 模式标本 / 模式標本] type specimen (used to define a species)
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, 大方] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, 击弦类 / 擊弦類] hammered string type (of musical instrument)
语种[yǔ zhòng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ, 语种 / 語種] language type (in a classification)
汉白玉[hàn bái yù, ㄏㄢˋ ㄅㄞˊ ㄩˋ, 汉白玉 / 漢白玉] white marble; a type of white marble used for building and sculpting
石灰华[shí huī huā, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄚ, 石灰华 / 石灰華] travertine (geol.); tufa (a type of banded marble)
小吞噬细胞[xiǎo tūn shì xì bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 小吞噬细胞 / 小吞噬細胞] microphage (a type of white blood cell)
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 型] model; type (e.g. blood type)
中性粒细胞[zhōng xìng lì xì bāo, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 中性粒细胞 / 中性粒細胞] neutrophil (the most common type of white blood cell)
少突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, 少突胶质 / 少突膠質] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia
正长石[zhēng cháng shí, ㄓㄥ ㄔㄤˊ ㄕˊ, 正长石 / 正長石] orthoclase KAlSi3O8 (rock-forming mineral, type of feldspar)
车前草[chē qián cǎo, ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄠˇ, 车前草 / 車前草] plantain (Plantago asiatica), a type of coarse banana
[máng, ㄇㄤˊ, 芒] Miscanthus sinensis (a type of grass); variant of 邙
萍蓬草[píng péng cǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄥˊ ㄘㄠˇ, 萍蓬草] spatterdock (Nuphar pumilum), a type of lily
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, 制式] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service
超新星剩余[chāo xīn xīng shèng yú, ㄔㄠ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ ㄕㄥˋ ㄩˊ, 超新星剩余 / 超新星剩餘] supernova residue (a type of nebula)
[yàn, ㄧㄢˋ, 燕] swallow (a type of bird)
笔记[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 笔记 / 筆記] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches
乙型[yǐ xíng, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ, 乙型] type B; type II; beta-
[lì, ㄌㄧˋ, 枥 / 櫪] type of oak; stable (for horses)
歌仔戏[gē zǎi xì, ㄍㄜ ㄗㄞˇ ㄒㄧˋ, 歌仔戏 / 歌仔戲] type of opera from Taiwan and Fujian
功夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 功夫茶] very concentrated type of tea drunk in Chaozhou, Fujian and Taiwan
一种[yī zhǒng, ㄧ ㄓㄨㄥˇ, 一种 / 一種] one kind of; one type of
[zhǐ, ㄓˇ, 芷] angelica (type of iris; plant root used for medicine)
疟蚊[nu:è wén, ㄜˋ ㄨㄣˊ, 疟蚊 / 瘧蚊] Anopheles (type of mosquito)
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, 抗组胺剂 / 抗組胺劑] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms)
阿拉伯糖[ā lā bó táng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄊㄤˊ, 阿拉伯糖] arabinose (type of sugar)
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原形] archetype; original shape; true colors
米麴菌[mǐ qū jūn, ㄇㄧˇ ㄑㄩ ㄐㄩㄣ, 米麴菌] Aspergillus oryzae (type of mold)
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, 圆珠形离子交换剂 / 圓珠形離子交換劑] bead-type ion exchanger

type ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.)
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.)
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.)
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.)
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve
MN式血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type
O型[オーがた, o-gata] (n) type O (blood, etc.)
Rh式血液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish)
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P)
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase)
エンティティ種類[エンティティしゅるい, enteitei shurui] (n) {comp} entity type
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins"
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] (n) {comp} octet-string type
おけさ[, okesa] (n) type of traditional vocal music
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc.
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] (n) {comp} object descriptor type
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
キャビネットタイプ[, kyabinettotaipu] (n) {comp} cabinet type
ギャランティ型[ギャランティかた, gyarantei kata] (n) {comp} guarantee type
キュービックタイプ[, kyu-bikkutaipu] (n) cubic type
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P)
グリオ;グリオー[, gurio ; gurio-] (n) Griot; Jeli; type of African poet or bard
ゴーフル[, go-furu] (n) type of waffle (fre
ゴーフレット[, go-furetto] (n) type of waffle (fre
コンソールタイプ[, konso-rutaipu] (n) console type
コンポーネントタイプ[, konpo-nentotaipu] (n) component type
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut)
ジャケットタイプ[, jakettotaipu] (n) (1) jacket type (e.g. a style of clothing); (2) jacket-style buoyancy control device (BCD) shaped like a sleeveless coat
ストラップタイプ[, sutorapputaipu] (n) (See オープンヒールタイプ) type of scuba fin with adjustable straps
セレベス芋[セレベスいも, serebesu imo] (n) (See 赤芽芋) type of taro originally from Sulawesi
ソーダ石灰ガラス[ソーダせっかいガラス, so-da sekkai garasu] (n) soda-lime-silica glass; soda-lime glass (most common type of glass)
そう言った[そういった, souitta] (exp) (uk) like that; this type
タイプライブラリ[, taipuraiburari] (n) {comp} type library
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type
サービスタイプ[さーびすたいぷ, sa-bisutaipu] service type
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type
データ型[データがた, de-ta gata] data type
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font
ドキュメント型[ドキュメントがた, dokyumento gata] document type
ドライブタイプ[どらいぶたいぷ, doraibutaipu] drive type
トラヒックタイプ[とらひっくたいぷ, torahikkutaipu] traffic type
トランクタイプ[とらんくたいぷ, torankutaipu] trunk type
ヌル型[ぬるがた, nurugata] null type
パケットタイプ[ぱけっとたいぷ, pakettotaipu] packet type
ビット列型[びっとれつがた, bittoretsugata] bitstring type
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] marker type
ワークステーション型式[ワークステーションけいしき, wa-kusute-shon keishiki] workstation type
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type
単純型[たんじゅんがた, tanjungata] simple type
原始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link)
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link)
参照選択型[さんしょうせんたくがた, sanshousentakugata] selection type
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type
型変換演算子[かたへんかねんざんし, katahenkanenzanshi] type conversion operator
型定義[かたていぎ, katateigi] type definition
型宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement
外部型[がいぶがた, gaibugata] external type
密閉型[みっぺいがた, mippeigata] encapsulated type
投影方法[とうえいほうほう, toueihouhou] projection type
抽象データ型[ちゅうしょうデータがた, chuushou de-ta gata] abstract data type
整数型[せいすうがた, seisuugata] integer type
文字列型[もじれつがた, mojiretsugata] character string type
文書型宣言部分集合[ぶんしょがたせんげんぶぶんしゅうごう, bunshogatasengenbubunshuugou] document type declaration subset
構成要素型[こうせいようそがた, kouseiyousogata] component type
構造型[こうぞうがた, kouzougata] derived type, structured type
活性文書型[かっせいぶんしょがた, kasseibunshogata] active document type
活性連結型[かっせいれんけつがた, kasseirenketsugata] active link type
種別型パラメタ[しゅべつがたパラメタ, shubetsugata parameta] kind type parameter
第1種動作LLC[だい1しゅどうさLLC, dai 1 shudousa LLC] logical link control type 1, LLC type 1 (abbr.)

type ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบ[X] (baēp) EN: FR: du type ; de type ; du genre ; à la mode de ; à la façon de
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūa) EN: aircraft type FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem ; type of Thai versification (with metrical composition derived from India) ; metrical composition FR: verset [m]
ช่างเรียงพิมพ์[n. exp.] (chang rīeng) EN: type compositor FR:
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety ; class ; sort FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; modèle [m] ; catégorie [f] ; exemple [m]
ชนิดข้อมูล[n. exp.] (chanit khøm) EN: data type FR: type de données [m]
ชนิดของดิน ; ชนิดดิน[n. exp.] (chanit khøn) EN: soil type FR: type de sol [m]
ชนิดของกระดาษ[n. exp.] (chanit khøn) EN: type of paper FR:
ชนิดเม็ด[n. exp.] (chanit met) EN: tablet ; pill type FR:
ชนิดปก[n. exp.] (chanit pok) EN: FR: type de couverture [m]
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind FR: exemple [m] ; spécimen [m]
ดั้น[n.] (dan) EN: [a type of poetic meter] FR:
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
กำพด[n.] (kamphot) EN: [a type of gable found on a palace building] FR:
กาพย์ยานี[n.] (kāp yānī) EN: [a type of Thai metrical verse with eleven words or syllables] FR:
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
คนนิ่ง ๆ = คนนิ่งๆ[n. exp.] (khon ning-n) EN: quiet type FR:
เครื่องบินแบบ ...[n. exp.] (khreūangbin) EN: FR: avion de type ... [m] ; avion ... (+ modèle) [m]
กระทรวง[n.] (krasūang) EN: kind ; type FR:
หมวดหมู่[n. exp.] (mūat mū) EN: category ; group ; classification ; grouping ; sort ; type FR: catégorie [f]
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort FR: sorte [f] ; genre [m] ; espèce [f]
เภท[n.] (phēt) EN: sort ; kind ; type ; class ; category FR: sorte [f] ; genre [m] ; type [m] ; classe [f]
พิมพ์[v.] (phim) EN: print ; press ; type FR: imprimer ; mettre sous presse ; sortir
พิมพ์[v.] (phim) EN: type in FR: taper
พิมพ์ดีด[v.] (phimdīt) EN: type ; typewrite FR: taper à la machine
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]
ประเภทขบวนรถ[n. exp.] (praphēt kha) EN: FR: type de train [m]
ประเภทของเครือข่าย ; ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์[n. exp.] (praphēt khø) EN: FR: type de réseau [m] ; types de réseaux [mpl]
ประเภทที่นั่ง[n. exp.] (praphēt thī) EN: FR: type de siège [m]
ประเภทตู้[n. exp.] (praphēt tū) EN: coach type FR: type de voiture [m]
ประเภทตั๋ว[n. exp.] (praphēt tūa) EN: type of ticket FR: type de billet [m] ; genre de billet [m]
ระบบ[n.] (rabop) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure ; scheme FR: système [m] ; ordre [m] ; régime [m] ; organisation [f] ; méthode [f] ; principe [m] ; manière [f] ; modèle [m] ; mode [m] ; type [m] ; procédure [f] ; schéma [m] ; appareil [m]
เรียงพิมพ์[v.] (rīengphim) EN: typeset ; set type ; compose FR: composer ; photocomposer
รุ่น[n.] (run) EN: model ; version ; class ; batch ; lot FR: modèle [m] ; type [m] ; version [f]
รูปแบบ[n.] (rūpbaēp) EN: format ; style ; form ; pattern ; type ; characteristic ; feature FR: format [m] ; forme [f] ; style [m] ; schéma [m] ; structure [f]
สายพันธุ์[n. exp.] (sāi phan) EN: breed ; stock ; strain ; pedigree ; race ; species ; type ; gene FR: espèce [f] ; race [f]
สาวประเภทสอง[n. exp.] (sāo praphēt) EN: travestite ; ladyboy ; drag queen ; the second type of woman FR:
ทรง[n.] (song) EN: shape ; form ; style ; model ; type ; figure FR: forme [f] ; style [m] ; modèle [m]
ตัวใหม่[adj.] (tūa mai) EN: new ; new type FR:

type ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezugsart {f}acquisition type
Änderungsart {f}alteration type
Artikelart {f}article type
Drucktype {f} mit Oberlängebold type
Bauart {f} | offene Bauartconstruction type; building technique | open type
Datentyp {m} | allgemeiner Datentypdata type | generic data type
Ankerbauart {f}design type of anchor
Flattersatz {m}ragged type
Gattung {f}genus; species; kind; type
Angussart {f}gate type
Fraktur {f} (Schriftart)german type
Homologation {f}acceptance; homologation; qualification; type approval
Bleisatz {m}hot type
Kennsatztyp {m}label type
Mantelkühler {m}shell type cooler
Keilovalschieber {m}oval type wedge gate valve
Ankerbolzen {m} [techn.]expanding type foundation bolt
Zahlungsart {f}payment type; type of payment
Projektbeschaffenheit {f}project type
Satzart {f}record type
Rippenrohr {n}ribbed type pipe
Lohnart {f}salary type
Zylinderkessel {m}shell type boiler
Schlauchreifen {m}tube type tyre; tubed tyre; tubular tyre (tire [Am.])
Fahrzeugart {f}vehicle type
Keilverbinder {m}wedge type connector
Absorptionskälteanlage {f}adsorption-type refrigeration system
Oberlänge {f} von Druckertypen | Oberlängen
Abkühlungsart {f}type of cooling
Versenkausführung {f}type of countersink
Funktionsprototyp {m}functional prototype
Funk-Fernschreiber {m}radio teletypewriter
Funkfernschreiber {m}radio-teletype
Losflansch {m}loose-type flange
Magerdruck {m}roman typeface; roman letters
Marke {f}make; type; brand; sort
Maschinensatz {m}mechanical typesetting
Speicherschreibmaschine {f}memory typewriter
Namensschild {n}; Typenschild
Propellermessflügel {m}propeller-type current meter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า type
Back to top