ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

writing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *writing*, -writing-

writing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
writing (n.) ตัวหนังสือ See also: ตัวเขียน Syn. character, letter
writing (n.) ข้อเขียน See also: เรื่องที่เขียน, งานเขียน Syn. composition, literature
writing (n.) การเขียน (ทำเป็นอาชีพ)
writing (n.) ลายมือ Syn. handwriting
writing desk (n.) โต๊ะเขียนหนังสือที่มีลิ้นปิดเปิด (ซึ่งบังลิ้นชักและช่องเก็บกระดาษไว้) Syn. davenport
writing desk (n.) โต๊ะเขียนหนังสือ (เครื่องเรือน) See also: โต๊ะหนังสือที่มีลิ้นชักและตู้หนังสือ Syn. escritoire
writing paper (n.) กระดาษเขียนหนังสือ
writing-desk (n.) โต๊ะเขียนหนังสือ
writings (n.) งานประพันธ์ See also: งานวรรณกรรม, งานเขียน, ผลงานวรรณคดี Syn. letters
English-Thai: HOPE Dictionary
writing(ไร'ทิง) n. การเขียน,การเขียนหนังสือ,การเขียนจดหมาย,การแต่งหนังสือ,สิ่งที่เขียน,แบบเขียน,การเขียน,ตัวหนังสือ,ตัวเขียน,หนังสือสลัก,จดหมาย,เอกสาร -Phr. (writing on the wall คัดลายมือ เครื่องเตือนสติ), Syn. calligraphy
English-Thai: Nontri Dictionary
writing(n) การเขียน,ข้อเขียน,ลายมือ,ตัวหนังสือ,จดหมาย,เอกสาร,การแต่งหนังสือ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
writingหนังสือ, ลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Writing การเขียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยมก (n.) the repeat symbol of Thai writing system represented by ๆ See also: the repetitive sign Syn. ไม้ยมก
สระโอ (n.) a vowel symbol of Thai writing system represented by โ
ไม้จัตวา (n.) the fourth tonal marker of the Thai writing system represented by +
ไม้ตรี (n.) the third tonal marker of Thai writing system represented by ๗
ไม้ยมก (n.) the repeat symbol of Thai writing system represented by ๆ See also: the mark ๆ placed after a vocable to indicate repetition
ไม้หันอากาศ (n.) a vowel symbol of Thai writing system Syn. ไม้ผัด
ไม้เอก (n.) the first tonal marker of Thai writing system represented by ´
ไม้โอ (n.) a vowel symbol of Thai writing system represented by โ Syn. สระโอ
ไม้ไต่คู้ (n.) the short vowel marker of Thai writing system represented by ๘
การขีดเขียน (n.) writing
การจด (n.) writing Syn. การเขียน
การจด (n.) writing Syn. การเขียน
การเขียน (n.) writing
งานนิพนธ์ (n.) writing See also: composition, work Syn. งานประพันธ์
งานเขียน (n.) writing See also: composition, work Syn. งานนิพนธ์, งานประพันธ์
รจเรข (n.) writing See also: composition Syn. รจเลข, การขีดเขียน
รจเลข (n.) writing See also: composition Syn. การขีดเขียน
รอยเขียน (n.) writing See also: drawing, design, pattern Syn. ลาย, การเขียน
ลายลักษณ์อักษร (n.) writing
ลิขิต (n.) writing See also: epistle, script Syn. หนังสือ, จดหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you writing a report?คุณกำลังเขียนรายงานอยู่หรือ?
I'm writing a paper on himฉันกำลังเขียนบทความเกี่ยวกับเขา
Don't labor at your writingอย่าพยายามอย่างหนักมากเกินไปกับงานเขียนของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I put them at the back of one of the drawers in the writing desk.ฉันเอาใส่ลงไปในลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือ
Father McKenzie, writing the words of a sermon that no-one will hearพ่อ มเคนซี, การเขียนคำ ของพระธรรมเทศนาที่ไม่มีใครจะได้ ยิน
I've tried writing and calling.I've tried writing and calling.
My brother's writing out an American Express traveler's check... to cover the bar tab.น้องชายของผมกำลังเขียน แอเมริแคนเอคสเพรสแทรแลอสเชค เพื่อใช้จ่ายค่าเบียร์
What you were writing in South Africa that's what we need here.สิ่งที่คุณเขียนในแอฟริกาใต้ เป็นสิ่งที่เราต้องการที่นี่
At home, children are writing essays about him.ที่อังกฤษ เด็กๆ เขียน เรียงความเรื่องของเขากันแล้ว
A Miss Slade from London. She's been writing to Gandhiji for years.คุณสเล้ดจากลอนดอน เธอเขียนถึงคานธีมาหลายปี
At present, I'm writing the definitive work on the subject.ตอนนี้ ข้ากำลังเขียนบทสรุปขั้นสุดท้าย ของหัวข้อนี้อยู่
She spent three months writing down her married name.นายกําลังจะไปไหน ไอ้ลูกชาย
You know why he stopped writing books.รู้มั้ย ทำไมเขาเลิกเขียนหนังสือ
So he stops writing books, he starts writing poetry about whales, and then he starts fooling around with a computer.เขาเลยเลิกเขียนหนังสือ เขาเริ่มเขียนบทกวีเกี่ยวกับ ปลาวาฬอะไรพวกนั้น จากนั้นเขาเริ่มเล่นพวกคอมพิวเตอร์ และเขาก็เริ่มติดมัน
Maybe I mind him writing her chatty letters.บางทีฉันอาจจะคิดว่าเขาเขียนจดหมายของเธอช่างพูด

writing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 贝多罗树 / 貝多羅樹] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, 竹帛] bamboo and silk writing materials (before paper)
二进[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ, 二进 / 二進] binary (i.e. writing numbers to base 2)
隶书[lì shū, ㄌㄧˋ ㄕㄨ, 隶书 / 隸書] Clerical script (Chinese writing style)
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, 连写 / 連寫] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals)
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿纸 / 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice)
宣纸[xuān zhǐ, ㄒㄩㄢ ㄓˇ, 宣纸 / 宣紙] fine writing paper, originally from Jing county 涇縣|泾县, Xuancheng 宣城, Anhui
表意文字[biǎo yì wén zì, ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 表意文字] ideograph; ideographical writing system
板书[bǎn shū, ㄅㄢˇ ㄕㄨ, 板书 / 板書] writing on the blackboard
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
淮南子[Huái nán zi, ㄏㄨㄞˊ ㄋㄢˊ ㄗ˙, 淮南子] miscellany of writing from the Western Han (former Han)
笔尖[bǐ jiān, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄢ, 笔尖 / 筆尖] nib; pen point; the tip of a writing brush or pencil
拼音文字[pīn yīn wén zì, ㄆㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 拼音文字] phonetic alphabet; alphabetic writing system
文字改革[wén zì gǎi gé, ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, 文字改革] reform of the writing system
岩画[yán huà, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 岩画 / 巖畫] rock painting; picture or writing carved on rocks
史籀篇[shǐ zhòu piān, ㄕˇ ㄓㄡˋ ㄆㄧㄢ, 史籀篇] said to be a school primer for writing the great seal script 大篆
笔杆[bǐ gǎn, ㄅㄧˇ ㄍㄢˇ, 笔杆 / 筆桿] the shaft of a pen or writing brush; pen-holder; pen
笔顺[bǐ shùn, ㄅㄧˇ ㄕㄨㄣˋ, 笔顺 / 筆順] stroke order (when writing Chinese character)
水底写字板[shuǐ dǐ xiě zì bǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ ㄅㄢˇ, 水底写字板 / 水底寫字板] underwater writing tablet
书牍[shū dú, ㄕㄨ ㄉㄨˊ, 书牍 / 書牘] letter; wooden writing strips (arch.); general term for letters and documents
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, 仰屋著书 / 仰屋著書] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book
信纸[xìn zhǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄓˇ, 信纸 / 信紙] writing paper
墨笔[mò bǐ, ㄇㄛˋ ㄅㄧˇ, 墨笔 / 墨筆] writing brush
写字台[xiě zì tái, ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ ㄊㄞˊ, 写字台 / 寫字台] writing desk
书写符号[shū xiě fú hào, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 书写符号 / 書寫符號] writing symbol
毛笔[máo bǐ, ㄇㄠˊ ㄅㄧˇ, 毛笔 / 毛筆] writing brush
狼毫[láng háo, ㄌㄤˊ ㄏㄠˊ, 狼毫] writing brush of weasel bristle
集子[jí zi, ㄐㄧˊ ㄗ˙, 集子] anthology; selected writing
外典写作[wài diǎn xiě zuò, ㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ, 外典写作 / 外典寫作] apocryphal writings
阿拉伯文[Ā lā bó wén, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ, 阿拉伯文] Arabic (language & writing)
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)
伏案[fú àn, ㄈㄨˊ ㄢˋ, 伏案] bent over one's desk (studying or writing)
笔触[bǐ chù, ㄅㄧˇ ㄔㄨˋ, 笔触 / 筆觸] brush stroke in Chinese painting and calligraphy; brushwork; style of drawing or writing
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2
仓颉[Cāng Xié, ㄘㄤ ㄒㄧㄝˊ, 仓颉 / 倉頡] Cang Xie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Jie2
潦草[liáo cǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄘㄠˇ, 潦草] careless; slovenly; illegible (of handwriting)
拙涩[zhuō sè, ㄓㄨㄛ ㄙㄜˋ, 拙涩 / 拙澀] clumsy and incomprehensible; botched writing
蹇拙[jiǎn zhuō, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄨㄛ, 蹇拙] clumsy (writing); awkward; obscure
笔谈[bǐ tán, ㄅㄧˇ ㄊㄢˊ, 笔谈 / 筆談] conversation by writing; sketches and notes
繁文缛节[fán wén rù jié, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ ㄖㄨˋ ㄐㄧㄝˊ, 繁文缛节 / 繁文縟節] convoluted and over-elaborate (document); unnecessarily elaborate writing; mumbo-jumbo

writing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
これを書いている時点で[これをかいているじてんで, korewokaiteirujitende] (exp) at the time of writing
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ...
メモ帳[メモちょう, memo chou] (n) memo book; memo pad; notebook; notepad; scratchpad; scratch pad; writing pad; jotter; (P)
ライティング[, raiteingu] (n) (1) lighting; (2) writing
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing
与式[よしき, yoshiki] (n) {math} the assigned equation (used in maths to avoid writing out the original equation again in full)
乱筆乱文[らんぴつらんぶん, ranpitsuranbun] (n) (my) poor writing; scribbling; hasty writing
仮名交じり[かなまじり, kanamajiri] (n) mixed writing (characters and kana)
仮名交じり文[かなまじりぶん, kanamajiribun] (n) mixed writing (characters and kana)
作文[さくもん, sakumon] (n) (arch) (See 作文・さくぶん) writing (poetry); composing
作文[さくもん, sakumon] (n,vs) (1) (See 作文・さくもん) writing (an essay, prose, etc.); composition; (2) formal writing with little real meaning; (P)
併記[へいき, heiki] (n,vs,adj-no) writing side by side; (P)
便箋[びんせん, binsen] (n) writing paper; stationery; (P)
僻書[へきしょ, hekisho] (n) biased writing; biassed writing
分の[ぶんの, bunno] (exp) (See 二分の一) denominator bun no numerator (in writing common fractions); X Yth's (Y bun no X)
創作意欲[そうさくいよく, sousakuiyoku] (n) will (urge) to create; creative urge; appetite for writing
半紙[はんし, hanshi] (n) Japanese writing paper used for calligraphy
原稿用紙[げんこうようし, genkouyoushi] (n) Japanese writing paper; (P)
口書き;口書[くちがき, kuchigaki] (n,vs) (1) writing with the brush in one's mouth; (n) (2) foreword; preface; (3) affidavit; written confession (of a commoner in the Edo period)
国字[こくじ, kokuji] (n) (1) country's official writing system; native script; (2) (See 仮名・かな) kana; (3) (See 漢字) kanji that originated in Japan (as opposed to China)
執筆生活[しっぴつせいかつ, shippitsuseikatsu] (n) writing life; period of life spent writing
多羅葉[たらよう, tarayou] (n) (1) (uk) lusterleaf holly (Ilex latifolia); (2) (See 貝多羅葉) pattra (palmyra leaves used in Ancient India for writing upon)
姓名判断[せいめいはんだん, seimeihandan] (n) fortunetelling based on writing or pronunciation of one's name
宛名書き[あてながき, atenagaki] (n) addressing (e.g. writing an address on an envelope)
悉曇[しったん, shittan] (n) Siddham character (used for writing Sanskrit) (san
戯作三昧[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself
持ち方[もちかた, mochikata] (n) way one holds (one's writing brush); how to hold (chopsticks)
捻り;拈り;撚り[ひねり, hineri] (n) (1) twist; spin; (2) ingenuity; sophistication (e.g. of writing style); (3) (See お捻り・おひねり) wrapped offering (of money); (4) twisting throw (sumo)
撰修[せんしゅう, senshuu] (n,vs) compiling; editing; writing
撰述[せんじゅつ, senjutsu] (n,vs) compiling; editing; writing
撰録[せんろく, senroku] (n,vs) compiling; editing; writing
料紙[りょうし, ryoushi] (n) writing paper
書き取り(P);書取(P)[かきとり, kakitori] (n) (1) writing down from other written material; writing kanji text from hiragana; (2) transcription (of spoken material); (P)
書き捨てる[かきすてる, kakisuteru] (v1,vt) to write and throw away; to write carelessly; to begin writing then stop part-way through
書き損ない;書損ない[かきそこない, kakisokonai] (n) slip of the pen; miswriting; mistake in writing
書き間違える;書間違える[かきまちがえる, kakimachigaeru] (v1) to write incorrectly (e.g. character); to make a mistake in writing
書丹[しょたん, shotan] (n,vs) writing an inscription on a stone monument (e.g. before carving it)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
字方向[じほうこう, jihoukou] character writing direction
横書き[よこがき, yokogaki] horizontal writing
縦書き[たてがき, tategaki] vertical writing
行方向[ぎょうほうこう, gyouhoukou] line writing direction
表記方向[ひょうきほうこう, hyoukihoukou] writing mode
二重書き[にじゅうかき, nijuukaki] overwriting
手書き文字認識[てがきもじにんしき, tegakimojininshiki] handwriting recognition
手書き認識[てかきにんしき, tekakininshiki] handwriting recognition
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
書き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ลายมือเขียนหนังสือ English: way of writing

writing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักขรวิธี[n.] (akkharawith) EN: treatise on spelling and phonetics ; book on reading and writing ; orthography FR:
อักษรสมัย[n.] (aksønsamai) EN: method of reading and writing FR:
บรรทัด[n.] (banthat) EN: line of writing ; straight line ; line FR: ligne d'écriture [f] ; ligne droite [f] ; ligne [f]
บทประพันธ์[n.] (botpraphan) EN: article ; story ; work ; writing FR:
อิสระในการเขียน[n. exp.] (itsara nai ) EN: liberty of writing FR: liberté d'écriture [f]
การจด[n.] (kān jot) EN: writing ; entry FR: écriture [f] ; mention [f]
การเขียน[n.] (kān khīen) EN: writing FR: écriture [f] ; rédaction [f]
การเขียนบันเทิงคดี[n. exp.] (kān khīen b) EN: fiction writing FR:
การเขียนจดหมายธุรกิจ[n. exp.] (kān khīen j) EN: business letter writing FR: correspondance commerciale [f]
การเขียนภาษาไทย[n. exp.] (kān khīen p) EN: Thai writing FR: l'écriture du thaï [f]
การเขียนสารคดี[n. exp.] (kān khīen s) EN: non-fiction writing FR:
การขีดเขียน[n.] (kān khītkhī) EN: writing FR: écriture [f]
การสร้างเรื่อง[n. exp.] (kān sāng re) EN: writing a story FR:
การแต่งเพลง [n. exp.] (kān taeng p) EN: composing a song ; writing a music ; composition FR: composition musicale [f]
การแต่งเรื่อง[n. exp.] (kān taeng r) EN: writing a story ; making a story ; inventing a story FR:
คำหลวง[n.] (khamlūang) EN: formal poetical writing FR:
คำประพันธ์[n. exp.] (kham prapha) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem ; poetical writing FR: poésie [f]
คัดลายมือ[v.] (khatlāimeū) EN: practice penmanship ; practise the art of writing by hand FR:
คัดไทย[X] (khatthai) EN: practice Thai penmanship ; practise the art of writing Thai by hand FR:
เครื่องเขียน[n. exp.] (khreūang kh) EN: stationery ; writing materials ; geometrical tools FR: article de papeterie [m]
เกลาสำนวน[v. exp.] (klao samnūa) EN: polish the text ; polish the writing ; polish the wording FR:
กระดาษเขียนจดหมาย [n. exp.] (kradāt khīe) EN: writing paper ; writung pad ; stationary FR: papier à lettres [m]
ลายลักษณ์[n.] (lāilak) EN: writing ; mark FR:
ลายลักษณ์อักษร[n. exp.] (lāilak aksø) EN: writing ; written word FR:
ลายมือชัด[n. exp.] (lāimeū chat) EN: legible handwriting ; writing that is clear FR:
เลขา[n.] (lēkhā) EN: writing ; drawing ; graph ; graphics ; design ; pattern FR: écriture [f]
เลขนะ[n.] (lēkhana) EN: writing FR:
ลิขิต[n.] (likhit) EN: writing ; writings ; letter FR:
งานเขียน[n. exp.] (ngān khīen) EN: writing ; composition ; work FR: écrit [m] ; ouvrage [m] ; travail d'écriture [m]
งานนิพนธ์[n. exp.] (ngān niphon) EN: writing FR:
นิพนธ์[n.] (niphon) EN: work ; writing ; composition ; dissertation FR: composition [f]
ภาษาเขียน[n. exp.] (phāsā khīen) EN: written language ; literary writing ; formal language FR: langue écrite [f] ; langue littéraire [f]
พระราชหัตถเลขา[n.] (phrarātchah) EN: letters patent ; royal writing FR:
ประพนธ์[n.] (praphon) EN: writing ; composition ; literary work FR:
ระบบการเขียน[n. exp.] (rabop kān k) EN: writing system FR: système d'écriture [m]
ราชะ[n.] (rācha) EN: cabalistic writing FR:
โรคกลัวการเขียนในที่สาธารณะ[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: scriptophobia ; fear if writing in public FR:
รจเลข[n.] (rotjalēk) EN: writing FR:
รจเรข[n.] (rotjarēk) EN: writing FR:
สมณสาสน์[n.] (samanasāt) EN: writing of the Supreme Patriarch FR:

writing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper
schreibfaul {adj}lazy about writing
Spiegelschrift {f}mirror writing
Schreibfehler {m}mistake in writing
Klarschrift {f}plain writing
Runenschrift {f}runic writing
krakelig {adj} | krakelige Schriftspidery | spidery writing
Keilschrift {f}wedge writing; cuneiform writing
Schreibschrift {f}cursive handwriting
Himmelsschrift {f}skywriting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า writing
Back to top