ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

engrave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *engrave*, -engrave-

engrave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
engrave (vt.) ประทับใจ See also: ตราตรึง, ตรึงใจ Syn. impress
engrave (vt.) สลัก See also: จารึก, แกะ, แกะสลัก, แกะลวดลาย Syn. carve, etch
engrave on (phrv.) สลักบน See also: แกะสลักบน Syn. engraft upon
engrave on (phrv.) ฝังใจ See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave upon (phrv.) สลักบน See also: แกะสลักบน Syn. engraft onto
engrave upon (phrv.) ฝังใจ See also: ประทับใจ, ตรึงใจ
engrave with (phrv.) จารึกด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
engrave(เอนเกรฟว') vt. แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,ประทับใจ,ตรึงใจ,กัดบล๊อก,ทำเพลท, See also: engraver n., Syn. carve
English-Thai: Nontri Dictionary
engrave(vt) แกะสลัก,จาร,จารึก,สลัก,แกะ,ฝัง
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำหลัก (v.) engrave See also: carve, etch Syn. สลัก
แกะ (v.) engrave See also: etch, carve, sculpture Syn. แกะสลัก, สลัก
ตราตรึงใจ (v.) be engraved on one´s mind/heart/memory See also: be imprinted Syn. ติดตราตรึงใจ, ประทับใจ
ติดตราตรึงใจ (v.) be engraved on one´s mind/heart/memory See also: be imprinted Syn. ประทับใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll engrave them into my heart forever.มันยากที่จะสร้างหนึ่งสิ่งจากหลายคนสร้าง
Engraved with a technique I lost by the time of the Han Dynasty.เทคนิคการแกะสลัก ที่ศูญไปในสมัยราชวงค์ แฮน
You want 'Revelations' engraved in gold and angels trumpeting down from heaven.นายต้องการให้มีแสงสีทองส่องมาจากสวรรค์แล้วก็ให้มีนางฟ้ามาเล่นดนตรีให้ฟังด้วยไหมละ
I think I might have left a compact. It's silver, engraved.แล้วคิดว่าอาจลืมตลับแป้งอันนึงไว้ มันเป็นสีเงินสลักลายไว้ด้วยค่ะ
Make sure you have that engraved on your wedding ring when you get married.แน่ใจว่าคุณจะสลักมันไว้ในแหวนแต่งงาน เมื่อคุณได้แต่งจริงๆ
My mom manages a grocery store, and ever since I got engaged, she's been putting herself into serious debt over hand-engraved place cards and chocolate fountains.แม่ของฉันเป็นคนดูแลร้านขายของชำ และตั้งแต่ฉันหมั้น แม่ก็วางแผนทุกอย่างด้วยตัวเองเลย ของชำร่วยก็แกะสลักด้วยมือ น้ำพุจากช๊อคโกแลต
Unless he's armed with an engraved apology from my grandfather,ถึงแม้ว่าว่าเขาจะแปะคำขอโทษจากปู่ของผมเอาไว้
How did you two patch things up, if I might ask? Well, he bought me a Remington. 270 with a night scope and "Emma" engraved on it. And he gave me some cows.if I might ask? he bought me a Remington.
When I got it engraved, it felt a little strange. I wondered if this guy is really my other half.เืมื่อไหร่นะที่ชั้นเริ่มประทับใจขนาดนี้ ชั้นรู้สึกอึดอัดใจจริงๆ ผู้ชายคนนี้เป็นอีกครึ่งนึงของชีิวิตชั้นจริงๆหรอ
But today, true destiny is often engraved and carries an embossed seal.แต่ในวันนี้โชคชะตาที่แท้จริงได้จารึก ได้นำตราประทับมาด้วย
But the thing that woke it, it... it was round and... and engraved with strange shapes.แต่สิ่งที่ปลุกให้ตื่นขึ้นมันก็กลม และ และแกะสลักด้วยรูปร่างแปลก ๆ
Got it engraved,and I gave it to her for Valentine's Day.มันถูกแกะสลัก และผมได้ให้กับเธอในวันวาเลนไทน์

engrave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juān, ㄐㄩㄢ, 镌 / 鐫] degrade; engrave (wood or stone)
[diāo, ㄉㄧㄠ, 琱] engrave gems
漆雕[qī diāo, ㄑㄧ ㄉㄧㄠ, 漆雕] carved or engraved lacquerware
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 劂] chisel; engrave
[duō, ㄉㄨㄛ, 剟] to prick; to cut blocks, to engrave
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻版] engraved blocks (for printing)
[diāo, ㄉㄧㄠ, 雕 / 彫] engrave
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 瑑] engraved lines
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
[zhì, ㄓˋ, 鋕] engrave; to record
[lòu, ㄌㄡˋ, 镂 / 鏤] engrave; hard steel
[zàn, ㄗㄢˋ, 錾 / 鏨] engrave
[diāo, ㄉㄧㄠ, 雕] engrave; shrewd
[kè, ㄎㄜˋ, 刻] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals)

engrave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind
エングレーバー[, engure-ba-] (n) (See 彫金師) engraver
刻する[こくする, kokusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to carve; to engrave; (2) to publish; to author
刻み付ける;刻みつける[きざみつける, kizamitsukeru] (v1,vt) to engrave; to carve out
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P)
印判屋[いんばんや, inbanya] (n) engraver
印判師[いんばんし, inbanshi] (n) seal engraver
印刻師[いんこくし, inkokushi] (n) seal engraver
墓誌銘[ぼしめい, boshimei] (n) name of the writer of a gravestone epitaph, engraved after the epitaph
彫り物師[ほりものし, horimonoshi] (n) engraver; carver; tattoo artist
彫る(P);雕る;鐫る[ほる(P);える(雕る;鐫る)(ok), horu (P); eru ( chou ru ; sen ru )(ok)] (v5r,vt) (1) to carve; to engrave; to sculpt; to chisel; (2) (ほる only) to tattoo; (P)
彫刻家[ちょうこくか, choukokuka] (n) engraver; carver; sculptor
彫刻師[ちょうこくし, choukokushi] (n) engraver; carver
彫工[ちょうこう, choukou] (n) carver; engraver; sculptor
彫金家[ちょうきんか, choukinka] (n) (See 彫金師・ちょうきんし) metal carver; chaser; engraver
彫金師[ちょうきんし, choukinshi] (n) chaser; engraver
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n,vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart)
版彫;版彫り[はんほり, hanhori] (n,vs) (1) engraving a woodblock or seal; (2) woodblock or seal engraver
版画家[はんがか, hangaka] (n) printmaker; woodblock artist; copperplate engraver
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple)
銘じる[めいじる, meijiru] (v1) (See 銘ずる) to stamp; to engrave; to inscribe

engrave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำหลัก[v.] (jamlak) EN: carve ; engrave FR:
จาร[v.] (jān) EN: inscribe ; write ; inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves) FR:
จารึก[v.] (jāreuk) EN: inscribe ; engrave ; record FR:
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave ; imprint FR: inscrire ; noter ; graver ; imprimer
แกะ[v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[v. exp.] (kae salak) EN: engrave ; sculpture ; carve FR: graver ; sculpter ; ciseler
สลัก[v.] (salak) EN: carve ; engrave ; chisel out ; scupture FR: graver ; sculpter ; tailler ; ciseler
ช่างแกะ[n. exp.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded ; beach FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
ตราตรึงใจ[v. exp.] (trā treung ) EN: be engraved on one's mind ; be engraved on one's heart ; be engraved on one's memory FR:

engrave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kupferstecher {m}copperplate engraver
Elektroschreiber {m}electric engraver
ernst; feierlich; gemessen; würdig; wichtig {adj} | ernster | am ernstestengrave | graver | gravest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า engrave
Back to top