ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

especially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *especially*, -especially-

especially ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
especially (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง See also: เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ Syn. exceptionally, particularly
English-Thai: HOPE Dictionary
especially(อีสเพส'เชิลลี) adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
especially(adv) โดยเฉพาะ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,อย่างพิเศษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูเล (n.) sheath covering the inflorescence especially of the areca palm Syn. กาบปูเล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (adv.) especially See also: particularly, in particular Syn. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well I did at times, especially in the early daysก็คิดถึงบ้างบางครั้ง โดยเฉพาะในวันแรกๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns... ... that were always flying and looking and almost never finding.เขารู้สึกเสียใจสำหรับนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขนาดเล็ก ละเอียดอ่อนเทิร์นที่มืด ที่ถูกเสมอบินและกำลังมองหา
Rachani got especially for you. I hope you still like it.{\cHFFFFFF}Rachani ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณ ฉันหวังว่าคุณคงชอบมัน
My story will interest you all especially our dear President;เรื่องราวของฉันจะสนใจท่าน... ...แด่ของเราโดยเฉพาะประธานาธิบดี;
Nothing's more dangerous especially for an old man.นั่นล่ะอันตราย โดยเฉพาะสำหรับคนแก่
There's nothing higher and stronger and healthier for your future than a nice memory, especially from your childhood.ไม่มีอะไรที่สูง- ขึ้นและแข็งแรงขึ้น และมีสุขภาพดี สำหรับอนาคตของคุณมา- กกว่าหน่วยความจำที่ดี,
We especially liked the way you two guys were working as a team in there.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาคุณสองคน ทำงานกันเป็นทีม
Unbelievable! I love the whole thing, especially the sconces and corbellings, the moldings, the relief!โดยเฉพาะที่วางเทียนและคาน ปูนหล่อ ดูแล้วสบายตา
Besides, I can't bear the thought of selling this place especially to that awful B.J. Wert.นอกเหนือไปกว่านั้น, ฉันทนต่อความคิดที่จะต้องขายห้างนี้ไม่ได้... ...โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าต้องขายให้กับคนอย่าง บี เจ เวิร์ท
I'm especially sorry for Satsuki she's so sensitiveโดยเฉพาะซาสุเกะ เธอค่อนข้างอ่อนไหว ถูกแล้ว
They are to be considered extremely dangerous, especially in large numbers.'พวกมันจะมีอันตรายอย่างมาก โดยเฉพาะถ้ามีจำนวนมากๆ'
Stay away from them. Especially Zapadny.อยู่ห่างจากพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Zapadny
I know how to talk to her, especially to her.ฉันรู้ว่าจะพูดยังไง โดยเฉพาะเธอ

especially ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉 / 睺] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit
特急[tè jí, ㄊㄜˋ ㄐㄧˊ, 特急] especially urgent; top priority
特快[tè kuài, ㄊㄜˋ ㄎㄨㄞˋ, 特快] express; especially fast
尤其[yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ, 尤其] especially; particularly
尤其是[yóu qí shì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 尤其是] especially
格外[gé wài, ㄍㄜˊ ㄨㄞˋ, 格外] especially; particularly
特别[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 特别 / 特別] especially; special; particular; unusual
特别是[tè bié shì, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ, 特别是 / 特別是] especially
[yóu, ㄧㄡˊ, 尤] outstanding; particularly; especially; surname You
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 盥] wash (especially hands)

especially ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
シビレ[, shibire] (n) sweetbread (culinary name for the thymus and the pancreas, especially of the calf)
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum
ブリックス[, burikkusu] (n) BRIC, BRICs (Brazil, Russia, India, China), referring especially to the fast-growing economies of these countries
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
一入[ひとしお, hitoshio] (adv,n) still more; especially
一子[いっし, isshi] (n) (1) a child; one child; (2) one of several children, especially the son and heir; (3) (See 一目・いちもく) one stone (in Go)
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially
取り分けて;取分けて[とりわけて, toriwakete] (exp) above all; especially
塔頭;塔中[たっちゅう, tacchuu] (n) sub-temple, especially one founded to commemorate the death of a high priest
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none
巻き簾;巻き簀;巻きす[まきす, makisu] (n) (See 巻寿司) "sushi mat" (bamboo mat used in food preparation, especially to roll makizushi)
態々(P);態態[わざわざ, wazawaza] (adv) (uk) expressly; specially; doing something especially rather than incidentally; (P)
殊更[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially
祈願所[きがんじょ, kiganjo] (n) temple; shrine, especially one at which worshipers pray for favors; prayer hall
講評[こうひょう, kouhyou] (n,vs) criticism (by a teacher or coach, with commentary, especially at a poetry reading); review; critique
金文[きんぶん, kinbun] (n) Chinese bronze inscriptions; type of lettering used on metal objects, especially in China during the Yin and Zhou dynasties
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
別て;別けて;分けて[わけて, wakete] (adv) above all; especially; particularly; all the more
取り分け(P);取り分;取分;副;取りわけ[とりわけ, toriwake] (adv,n) (1) (uk) especially; above all; (2) inter alia; among others; (P)
和語(P);倭語[わご, wago] (n) native Japanese words (especially as opposed to Chinese and other foreign loanwords); (P)
就中[なかんずく;なかんづく, nakanzuku ; nakanduku] (adv) especially; above all; particularly; among other things
殊に(P);異に[ことに, kotoni] (adv) (1) especially; particularly; unusually; above all; (2) (arch) additionally; (P)
活字離れ[かつじばなれ, katsujibanare] (n,adj-no) aliteracy; loss of interest in or shift away from reading (especially serious) books or literature
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married
立て[だて, date] (suf) (1) particularly; especially; (2) indicates the number of horses or oxen drawing a carriage; indicates the number of oars on a boat; (3) indicates the number of movies, plays, etc. comprising a single program; indicates the number of items or methods used
連座制[れんざせい, renzasei] (n) system of guilt by association (especially that of Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime)

especially ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
โดยเฉพาะ[adv.] (dōi chaphǿ) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[adv.] (dōi chaphǿ ) EN: especially ; particularly ; in particular FR: en particulier ; tout particulièrement
เข็ด[n.] (khet) EN: [numerical classifier for a length of yarn or thread, especially wool and silk] FR:
ไม่ค่อย...เท่าไร[X] (maikhǿi ...) EN: not really ... ; not especially ... FR: pas très ...
พิเศษ[adv.] (phisēt) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly FR: spécialement ; particulièrement
ปูเล[n.] (pūlē) EN: sheath covering the inflorescence especially of the areca palm FR:
คู่สวด[n.] (khūsūat) EN: the two monks who chant the formal words of an act (especially of ordination) ; act-announcer ; ordination-teacher FR:
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations) FR: femme de harem [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า especially
Back to top