ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

letter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *letter*, -letter-

letter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
letter (vt.) เขียนตัวอักษร See also: เขียนตัวหนังสือ
letter (vi.) เขียนตัวอักษร
letter (n.) จดหมาย See also: สาร, หนังสือราชการ, เอกสาร, หนังสือ
letter (n.) ตัวอักษร See also: ตัวหนังสือ Syn. character, alphabet
letter box (n.) ตู้ไปรษณีย์ See also: ตู้จดหมาย Syn. postbox
letter card (n.) โปสการ์ด See also: ไปรษณียบัตร Syn. postal card, note
letter carrier (n.) บุรุษไปรษณีย์ See also: คนส่งจดหมาย Syn. mailman, mail carrier, postman
letter carrier (n.) คนส่งไปรษณีย์ Syn. mailman, postman
letter carrier (n.) เจ้าหน้าที่ในที่ทำการไปรษณีย์
letter writer (n.) ผู้ติดต่อจดหมาย
letter-for-letter (adj.) ซึ่งมีลักษณะคำต่อคำ See also: ซึ่งตรงตามตัวอักษร Syn. line-for-line, word-for-word Ops. paraphrased
letter-perfect (adj.) ที่ถูกต้องทุกตัวอักษร
lettered (adj.) เกี่ยวกับการศึกษา See also: ด้านการศึกษา Syn. academic, literary
lettered (adj.) เกี่ยวกับการศึกษา See also: ด้านการศึกษา Syn. academic, literary
letterpress (n.) ตัวหนังสือ (เพื่อแยกความต่างจากภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆ ในหนังสือ)
letters (n.) ตัวอักษร See also: ตัวหนังสือ Syn. syllabary, characters
letters (n.) งานประพันธ์ See also: งานวรรณกรรม, งานเขียน, ผลงานวรรณคดี Syn. writings
letters (n.) จดหมาย
letters to the editor (n.) สารคดีพิเศษ See also: บทความพิเศษ Syn. article, column, editorial
English-Thai: HOPE Dictionary
letter(เลท'เทอะ) n. จดหมาย,อักษร,ตัวหนังสือ,ตัวพยัญชนะ,แบบ,ตัวพิมพ์,ตัวเรียงพิมพ์,ศัพท์,สาส์น,หนังสือ,หนังอนุญาต, See also: letters n. วรรณคดี,อาชีพนักประพันธ์,ความรู้ เครื่องหมาย
letter of creditn. หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้
letter qualityคุณภาพคมชัดแปลตามตัวอักษรว่า เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นศัพท์ที่บอกคุณภาพของการพิมพ์ว่า คมชัดเหมือนกับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด มักใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทจุด (dot matrix printer) เท่านั้น สมัยเมื่อยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์เป็นจุดห่าง ๆ ทำให้ดูไม่สวย เครื่องพิมพ์ที่มีจุดถี่มาก ๆ ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์เหมือนตัวพิมพ์ดีดได้มากขึ้นดู dot matrix printer ประกอบ
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัดหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ชั้นดี ที่มีคุณภาพการพิมพ์คมชัด กล่าวคือ มีจุดถี่กว่าเครื่องพิมพ์แบบจุดธรรมดาดู letter quality ประกอบ
letter sizeเป็นขนาดของกระดาษพิมพ์ขนาดหนึ่ง นิยมใช้เฉพาะในสหรัฐ กว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 11 นิ้วดู A4, legal size เปรียบเทียบ
letter spacingช่องไฟหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน tracking
letterhead(เลท'เทอะเฮด) n. ตัวหนังสือที่พิมพ์อยู่ตรงหัวกระดาษจดหมาย (โดยเฉพาะที่บอกชื่อและที่อยู่) ,กระดาษจดหมายที่มีตัวหนังสือดังกล่าว
letterpress(เลท'เทอเพรส) n. ตัวพิมพ์,หนังสือที่พิมพ์ด้วยตัวเรียงพิมพ์
English-Thai: Nontri Dictionary
letter(n) จดหมาย,ตัวอักษร,ตัวหนังสือ,เอกสาร,หนังสือ,ตัวพิมพ์
letterhead(n) หัวกระดาษเขียนจดหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
letter๑. ผู้ให้เช่า๒. หนังสือ๓. ตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of creditตราสารเครดิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter qualityคุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
letter of certificationหนังสือรับรอง [การทูต]
Letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิต [การบัญชี]
Letter quality คุณภาพจดหมาย คุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
L/C (abbr.) เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit) Syn. l/c
l/c (abbr.) เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit) Syn. L/C
สัญญาบัตร (n.) royal letter of appointment
เรียน (v.) salutation of a letter as a conventional greeting
จ.ม. (n.) letter Syn. จดหมาย
จดหมาย (n.) letter See also: correspondence, mail Syn. หนังสือ
ตัวอักขระ (n.) letter See also: character, alphabet Syn. ตัวหนังสือ, ตัวเขียน
ตัวอักขระ (n.) letter See also: character, alphabet Syn. ตัวหนังสือ, ตัวเขียน
ตัวอักษร (n.) letter See also: character, alphabet Syn. ตัวหนังสือ, ตัวอักขระ, ตัวเขียน
ตัวอักษร (n.) letter See also: character, alphabet Syn. ตัวหนังสือ, ตัวอักขระ, ตัวเขียน
ตัวเขียน (n.) letter See also: handwriting character Syn. ตัวอักษร, ลายลักษณ์อักษร, อักขระ, ตัวหนังสือ
ตัวเขียน (n.) letter See also: handwriting character Syn. ตัวอักษร, ลายลักษณ์อักษร, อักขระ, ตัวหนังสือ
หนังสือ (n.) letter Syn. จดหมาย, รายงาน, บันทึก
ฎีกา (n.) letter of invitation to a Buddhist monk
ศุภอักษร (n.) letter of the a vassal King
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet with sacred letter Syn. ตะกรุด
กะตุด (n.) tiny rolled metal amulet with sacred letter Syn. ตะกรุด, กะตรุด
จดหมายสมัครงาน (n.) application letter
ตัวการันต์ (n.) mark dictate in a silent letter See also: a silent letter, sign of silence, voiceless mark Syn. การันต์
ทัณฑฆาต (n.) mark dictate in a silent letter See also: a silent letter, sign of silence, voiceless mark Syn. ตัวการันต์, การันต์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I drop the letter into the mailboxฉันหย่อนจดหมายในตู้ไปรษณีย์
She got a letter from home this morningเช้านี้เธอได้รับจดหมายจากทางบ้าน
This letter entitles him to enter the officeจดหมายนี้ให้สิทธิเขาเข้ามาในสำนักงานได้
You'd better destroy this letter so that no one else would see itคุณควรทำลายจดหมายนี้เพื่อที่จะได้ไม่มีใครเห็นมัน
It was so good to read your letterดีมากเหลือเกินที่ได้อ่านจดหมายของคุณ
Are you typing a letter?คุณกำลังพิมพ์จดหมายหรือ?
Don't forget to pick those letters up before you leaveอย่าลืมหยิบจดหมายเหล่านั้นด้วยก่อนคุณออกไปล่ะ
I need you to sign off on this letterฉันอยากให้คุณช่วยลงชื่อบนจดหมายฉบับนี้
If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasketถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tom, will you give this letter to Michael.Tom, will you give this letter to Michael.
A couple of junk, some bills, and a letter for you.มีโฆษณา ใบแจ้งหนี้ และจดหมายคุณ
Which begin With the letter "S"...ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย. "ส"...
But in your letter of enrolment, you said you'd be boarding at the school.แต่ว่าในจดหมายสมัคร, เธอ บอกว่าอยากอยู่กินนอนที่ ร.ร.
He's addressed this letter directly to you, has he?เขาเขียนจม.นี่ตรงถึงคุณไม่ใช่หรือ
Thank him for his letter and put him in jail.ขอบใจเขาสำหรับจดหมาย แล้วเอาตัวเข้าคุกเลย
I have someone to write a letter for me.ฉันมีคนเขียนจดหมายให้ฉัน
This letter won't find you healthy and cheerful, that much I know.จดหมายนี้จะไม่พบคุ- ณสุขภาพดีและร่าเริง, ที่ฉันรู้ - ระยะเวลา
This letter made it plain how much Grandma loved her grandson Krcun.จดหมายฉบับนี้ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา คุณยายรักหลานชาย Krcun มากแค่ไหน
That's where I'm going. I got a letter like this.ผมก็จะไปที่นั่นเหมือนกัน ผมก็ได้รับจดหมายเหมือนแบบนี้แหละ
Forgive my curiosity, Mr. Boddy, but did your letter say the same thing?ขอโทษด้วยนะครับคุณบ๊อดดี้ แต่ในจดหมายของคุณเขียนแบบนี้รึเปล่าครับ
Because, the person who wrote this letter wants to conclude the battle.เพราะว่าคนที่เขียนมัน อยากตัดสินกับฉันน่ะสิ

letter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gēng, ㄍㄥ, 庚] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta
阿尔法[ā ěr fǎ, ㄚ ㄦˇ ㄈㄚˇ, 阿尔法 / 阿爾法] alpha (Greek letter Αα)
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
贝塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, 贝塔 / 貝塔] beta (Greek letter Ββ)
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 丙] third of 10 heavenly trunks 十天干; third in order; letter "C" or roman "III" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; propyl
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
[dīng, ㄉㄧㄥ, 丁] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl
得尔塔[děi ěr tǎ, ㄉㄟˇ ㄦˇ ㄊㄚˇ, 得尔塔 / 得爾塔] delta (Greek letter Δδ)
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
伊普西隆[yī pǔ xī lóng, ㄧ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄌㄨㄥˊ, 伊普西隆] epsilon (Greek letter Εε)
艾扑西龙[ài pū xī lóng, ㄞˋ ㄆㄨ ㄒㄧ ㄌㄨㄥˊ, 艾扑西龙 / 艾撲西龍] epsilon (Greek letter Εε)
[wù, ˋ, 戊] fifth of 10 heavenly trunks 十天干; fifth in order; letter "E" or roman "V" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; penta
八行书[bā xíng shū, ㄅㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ, 八行书 / 八行書] formal recommendation letter in eight columns
伽马[gā mǎ, ㄍㄚ ㄇㄚˇ, 伽马 / 伽馬] gamma (Greek letter Γγ)
挂号[guà hào, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ, 挂号 / 掛號] to register (a letter etc)
来信[lái xìn, ㄌㄞˊ ㄒㄧㄣˋ, 来信 / 來信] incoming letter; send a letter here
来函[lái hán, ㄌㄞˊ ㄏㄢˊ, 来函 / 來函] incoming letter; letter from afar; same as 来信
来鸿[lái hóng, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄥˊ, 来鸿 / 來鴻] incoming letter; letter from afar; same as 来信
头文字[tóu wén zì, ㄊㄡˊ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 头文字 / 頭文字] initial; first letter of word (in Latin script)
约塔[yāo tǎ, ㄧㄠ ㄊㄚˇ, 约塔 / 約塔] iota (Greek letter Ιι)
卡帕[kǎ pà, ㄎㄚˇ ㄆㄚˋ, 卡帕] kappa (Greek letter Κκ)
兰姆打[lán mǔ dǎ, ㄌㄢˊ ㄇㄨˇ ㄉㄚˇ, 兰姆打 / 蘭姆打] lambda (Greek letter Λλ)
兰姆达[lán mǔ dá, ㄌㄢˊ ㄇㄨˇ ㄉㄚˊ, 兰姆达 / 蘭姆達] lambda (Greek letter Λλ)
信用证[xìn yòng zhèng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄓㄥˋ, 信用证 / 信用證] letter of credit
字母[zì mǔ, ㄗˋ ㄇㄨˇ, 字母] letter (of the alphabet)
字谜[zì mí, ㄗˋ ㄇㄧˊ, 字谜 / 字謎] letter puzzle
家信[jiā xìn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣˋ, 家信] letter (to or from) home
快信[kuài xìn, ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄣˋ, 快信] letter by express mail
死信[sǐ xìn, ㄙˇ ㄒㄧㄣˋ, 死信] lost letter; letter containing news of sb's death
[rén, ㄖㄣˊ, 壬] ninth of 10 heavenly trunks 十天干; ninth in order; letter "I" or roman "IX" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; nona
奥米伽[ào mǐ gā, ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄍㄚ, 奥米伽 / 奧米伽] omega (Greek letter Ωω)
欧米伽[ōu mǐ gā, ㄡ ㄇㄧˇ ㄍㄚ, 欧米伽 / 歐米伽] omega (Greek letter Ωω)
[fěi, ㄈㄟˇ, 斐] phonetic fei or fi; surname Fei; elegant; phi (Greek letter Φφ)
字母顺序概率[zì mǔ shùn xù gài lǜ, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ ㄍㄞˋ ㄌㄩˋ, 字母顺序概率 / 字母順序概率] probability of letter sequences
普西[pǔ xī, ㄆㄨˇ ㄒㄧ, 普西] psi (Greek letter Ψψ)
普赛[pǔ sài, ㄆㄨˇ ㄙㄞˋ, 普赛 / 普賽] psi (Greek letter Ψψ)
[jǐ, ㄐㄧˇ, 己] self; oneself; sixth of 10 heavenly trunks 十天干; sixth in order; letter "F" or roman "VI" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hexa
西格玛[Xī gé mǎ, ㄒㄧ ㄍㄜˊ ㄇㄚˇ, 西格玛 / 西格瑪] sigma (Greek letter Σσ); (symbol for standard deviation in statistics)

letter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[エム, emu] (n) (1) (abbr) letter 'M'; (2) Mega; (3) (col) (ant
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant
アラム文字[アラムもじ, aramu moji] (n) Aramaic letter
アンシアル[, anshiaru] (n) uncial; uncial letter
カバーレター[, kaba-reta-] (n) cover letter; covering letter
キャピタルレター[, kyapitarureta-] (n) capital letter
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P)
チェーンレター[, chie-nreta-] (n) chain letter
ブーイングの手紙[ブーイングのてがみ, bu-ingu notegami] (exp) letter of protest
レターサイズ[, reta-saizu] (n) {comp} letter size
レタックス[, retakkusu] (n) (abbr) letter facsimile
一字削る[いちじけずる, ichijikezuru] (v5r) to delete a letter
三行半;三下半;三下り半[みくだりはん, mikudarihan] (n) letter of divorce
不具[ふぐ, fugu] (n,adj-no) (1) (sens) deformity; distortion; disability; cripple; (2) word written at the end of a letter
信用状[しんようじょう, shinyoujou] (n) letter of credit
先付け;先付[さきづけ, sakiduke] (n) (1) appetizer; (2) (See 先日付け) later date; post-dating (e.g. a letter or cheque)
公開書簡[こうかいしょかん, koukaishokan] (n) open letter
公開状[こうかいじょう, koukaijou] (n) open letter
公開質問状[こうかいしつもんじょう, koukaishitsumonjou] (n) open letter (of inquiry)
勧告状[かんこくじょう, kankokujou] (n) letter of advice
協議書[きょうぎしょ, kyougisho] (n) memorandum of agreement; agreement; memorandum of understanding; MOU; letter of intent; heads of agreement
合意覚書[ごういおぼえがき, gouioboegaki] (n) memorandum of agreement; memorandum of understanding; letter of intent
商業信用状[しょうぎょうしんようじょう, shougyoushinyoujou] (n) commercial letter of credit
季節の便り;季節のたより[きせつのたより, kisetsunotayori] (n) season's tidings; seasonal letter
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n,vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task
形骸化[けいがいか, keigaika] (n,vs) becoming a mere shell or dead letter
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (fem) (pol) (See 脇付) word used after an addressee's name in a formal letter
御朱印;ご朱印[ごしゅいん, goshuin] (n) letter bearing the shogun's scarlet seal
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
感状[かんじょう, kanjou] (n) letter of commendation
文字間[もじかん, mojikan] (n) {comp} letter spacing; tracking
斬奸状[ざんかんじょう, zankanjou] (n) letter explaining the reasons for cutting down an alleged villain; assassin's written vindication of his killing
果し状;果たし状(io)[はたしじょう, hatashijou] (n) (fighter's) letter of challenge
案下[あんか, anka] (n) under the table; word of respect added to the addressee's name on a letter
案内状[あんないじょう, annaijou] (n) letter of invitation
督促状[とくそくじょう, tokusokujou] (n) demand note; dunning letter (note)
空文[くうぶん, kuubun] (n) dead letter
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] Roman letter
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter
英文字[えいもじ, eimoji] letter
ニューズレター[にゅーずれたー, nyu-zureta-] newsletter
字体[じたい, jitai] type, font, lettering
手書き文字[てがきもじ, tegakimoji] handwritten letter, handwritten character
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters

letter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter of alphabet ; letter ; alphabet FR: lettre de l'alphabet [f] ; lettre [f] ; consonne [f] ; caractère alphabétique [m] ; caractère [m] ; alphabet [m]
อักษรลักษณ์[n.] (aksønlak = ) EN: letter FR: lettre [f]
อักษรสาส์นตราตั้ง[n. exp.] (aksønsān tr) EN: credentials ; letter of credence FR:
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng) EN: high-level consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high consonant ; high-class letter FR: consonne haute [f]
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa l) EN: small letter FR: lettre minuscule [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa y) EN: capital letter FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อักษรลักษณ์[n.] (aksøralak =) EN: letter FR: lettre [f]
อ้างอิงถึงจดหมาย [v. exp.] (āng-ing the) EN: refer to a letter FR:
อนงคเลข ; อนงคเลขา[n.] (anongkhalēk) EN: love letter FR: lettre d'amour [f]
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchan) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy ; mandate ; authorization FR:
ใบปะหน้า[n. exp.] (bai pa nā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter FR: note [f]
ใบสั่งซื้อ[n. exp.] (bai sangseū) EN: purchase order ; order ; order letter FR:
บัตรสนเท่ห์[n.] (batsonthē) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation FR: lettre anonyme [f]
[n.] (bø) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
บ ใบ[n. exp.] (bo bai) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [ninth letter of the Thai alphabet] FR: [neuvième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [tenth letter of the Thai alphabet] FR: [dixième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [twelfth letter of the Thai alphabet] FR: [douzième lettre de l'alphabet thaï]
ช ช้าง[n. exp.] (chø chāng) EN: [tenth letter of the Thai alphabet] FR: [dixième lettre de l'alphabet thaï]
ฉ ฉิ่ง[n. exp.] (chø ching) EN: [ninth letter of the Thai alphabet] FR: [neuvième lettre de l'alphabet thaï]
ฌ เฌอ[n. exp.] (chø choē) EN: [twelfth letter of the Thai alphabet] FR: [douzième lettre de l'alphabet thaï]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds FR:
[n.] (dø) EN: [fourteenth letter of the Thai alphabet] FR: [quatorzième lettre de l'alphabet Thaï]
[n.] (dø) EN: [twentieth letter of the Thai alphabet] FR: [vingtième lettre de l'alphabet thaï]
ฎ ชฎา[n. exp.] (dø chadā) EN: [fourteenth letter of the Thai alphabet] FR: [quatorzième lettre de l'alphabet Thaï]
ด เด็ก[n.] (dø dek) EN: [twentieth letter of the Thai alphabet] FR: [vingtième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (fø) EN: [twenty-ninth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-neuvième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (fø) EN: [thirty-first letter of the Thai alphabet] FR: [trente-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
ฝ ฝา[n. exp.] (fø fā) EN: [twenty-ninth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-neuvième lettre de l'alphabet thaï]
ฟ ฟัน[n. exp.] (fø fan) EN: [thirty-first letter of the Thai alphabet] FR: [trente-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (hø) EN: [forty-first letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (hø) EN: [forty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
ห หีบ[n. exp.] (hø hīp) EN: [forty-first letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
ฮ นกฮูก[n. exp.] (hø nok hūk) EN: [forty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย) FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ) FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
[n.] (jø) EN: [eighth letter of the Thai alphabet] FR: [huitième lettre de l'alphabet thaï]

letter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitschreiben {n}accompanying letter
Vorankündigung {f}advance notice; letter of indication
Luftpostbrief {m}airmail letter
Zuteilungsanzeige {f}allotment letter
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper
Briefgeheimnis {n}secrecy of letter
Briefkasten {m}letter-box; letter box
Kettenbrief {m}chain letter
Verwaltungsschreiben {n}comfort letter
Eilbrief {m}express letter
Abschiedsbrief {m}farewell letter
Pariser {m} (Kondom) [ugs.]French letter
Einschreibebrief {m}registered letter
Beileidsbrief {m}letter of condolence; letter of sympathy
Anfangsbuchstabe {m}initial letter
Wertbrief {m}insured letter
Liebesbrief {m}love letter
Hirtenbrief {m}pastoral letter
Anschreiben {n} (beim Angebot)proposal submittal letter
Protestbrief {m}remonstrative letter
Überweisung {f} (zu) [med.]referral (to); letter of referral; referral letter
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address
Briefgeheimnis {n}privacy of letters
Briefkopierpresse {f}letterpress
komplett {adj} | kompletter | am komplettestencomplete | more complete | most complete
Dankschreiben {n}letter of thanks
Ernennungsurkunde {f}letter of appointment
Abschiedsgesuch {n} | sein Abschiedsgesuch einreichenletter of resignation | to tender one's resignation
Beglaubigungsschreiben {n}letter of accreditation
Bewerbungsschreiben {n}letter of application
Briefordner {m}letter file
Brieföffner {m}letter opener
Brieftelegramm {n}letter telegram
Buchstabencode {m}letter code
Buchstabenfolge {f}letter string
Empfehlungsschreiben {n}letter of recommendation
Geleitbrief {m}letter of consignment
Magerdruck {m}roman typeface; roman letters
Briefporto {n}postage for letters
Roulette {n} | russisches Rouletteroulette | Russian roulette

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า letter
Back to top