ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insensitivity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insensitivity*, -insensitivity-

insensitivity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鈍感[どんかん, donkan] (adj-na,n) thickheadedness; stolidity; insensitivity; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insensitivity
Back to top