ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

influenced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *influenced*, -influenced-

influenced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
influenced (adj.) ได้รับผล
influenced (adj.) ซึ่งมีแรงบันดาลใจ See also: ซึ่งกระตุ้น, ซึ่งผลักดัน Syn. driven
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าถิ่น (n.) influenced person of the area See also: local despot/villain, chief gangster of an area
เชื่อง่าย (v.) be easily influenced See also: be credulous, be gullible Syn. หูเบา Ops. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด
ใจเบา (v.) be easily influenced See also: be credulous, be gullible Syn. เชื่อง่าย, หูเบา Ops. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด

influenced ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转注[zhuǎn zhù, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ, 转注 / 轉註] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
转注字[zhuǎn zhù zì, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ ㄗˋ, 转注字 / 轉註字] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character
浸染[jìn rǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄢˇ, 浸染] to be contaminated; to be gradually influenced

influenced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following
乗りが良い;乗りがいい;ノリが良い[のりがいい(乗りが良い;乗りがいい);ノリがいい(ノリが良い), norigaii ( nori ga yoi ; nori gaii ); nori gaii ( nori ga yoi )] (exp) (1) (See ノリが悪い,乗り) spreading well; (2) (See ノリの良い) easily be influenced into joining some mood; (3) easy to get into
引き摺られる[ひきずられる, hikizurareru] (v1) (See 引き摺る) to let oneself be persuaded; to be influenced
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance)
漬け[づけ, duke] (suf) (1) pickled (something); (2) being badly influenced by; being addicted to
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P)
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P)

influenced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจง่าย[adj.] (jai-ngāi) EN: credulous ; gullible ; easily influenced FR: crédule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า influenced
Back to top