ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insincerely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insincerely*, -insincerely-

insincerely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insincerely (adv.) อย่างหลอกลวง See also: อย่างไม่ซื่อ, อย่างไม่จริงใจ Syn. dishonestly, trickily

insincerely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insincerely
Back to top