ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fondly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fondly*, -fondly-

fondly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fondly (adv.) อย่างอบอุ่น See also: อย่างเป็นมิตร, อย่างรักใคร่ Syn. affectionately Ops. coldly, unaffectionately
English-Thai: HOPE Dictionary
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่,ด้วยความชอบ,อย่างงมงาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชย (v.) touch fondly See also: chuck, fondle, pet, caress, stroke
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm still thinking of you all, and so are you, I fondly hopes, alive, and all the kiddies still at home, to whom I send my very best.และฉันยังคงคิดของคุณทั้งหมด และเพื่อให้มีคุณฉันด้วยความ รักความหวังยังมีชีวิตอยู่ และเด็ก ๆทั้งหมดยังคงอยู่ที่ บ้าน
Most of the others I now fondly call my colleagues.คนอื่นส่วนมากที่ฉันเรียกว่า ลูกน้อง
I've heard Orson speak very fondly of his prison friends, especially you.ฉันได้ยินออสันเล่าถึงเพื่อนนักโทษอย่างรักใคร่เลยล่ะ โดยเฉพาะพูดถึงคุณ
But she always spoke so fondly of this place. Oh.แต่เธอก็พูดถึงที่นี่เสมอเลย
Ivy League schools look fondly on applicants who serve in student government, and Alexis is beefing up her resume before she reapplies to Stanford.มหาวิทยาลัยดังๆ อยากจะได้ คนที่อยู่ในองค์กรนักศึกษา และอเล็กซีส ก็เร่งทำประวัติ
Courts don't look too fondly on parents who use their daughters to commit fraud.ศาลไม่ได้ชอบนัก ที่พ่อแม่ ใช้ลูกสาวตัวเอง ให้ทำการโกง
You're remembered fondly there.คุณยังจำความน่าหลงไหลนั่นได้
I'm remembered fondly everywhere.ชั้นยังจำความน่าหลงไหลนั่นได้ทุกที่
Take care, pal. Fondly, Dirk Calloway.ดูแลตัวนะ ด้วยรัก เดิร์ค คัลโลเวย์
Yours fondly, Willow Woodward.ด้วยรัก.. วิลโลว์วูดเวิร์ด
I hope you will remember me fondly.ข้าหวังว่าท่านจะจดจำข้าได้
Rose, I remember your father fondly.โรส ฉันจำได้ดีว่าพ่อคุณอ่อนโยนแค่ไหน

fondly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留恋[liú liàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, 留恋 / 留戀] reluctant to leave; to hate to have to go; to recall fondly

fondly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼び慕う[よびしたう, yobishitau] (v5u,vt) to call fondly
惚気[のろけ, noroke] (n) speaking fondly of a loved one
惚気る[のろける, norokeru] (v1,vi) to play up; to speak fondly of; to praise one's spouse
惚気話;のろけ話[のろけばなし, norokebanashi] (n) (uk) speaking fondly of
目を細める[めをほそめる, mewohosomeru] (exp,v1) (1) to close one's eyes partly; to squint; (2) to smile with one's whole face; to look fondly at
恋々として;恋恋として[れんれんとして, renrentoshite] (exp) fondly; longingly
惚れ惚れ[ほれぼれ, horebore] (adv,n,adv-to) (uk) fondly; charming

fondly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่นถึง[v.] (bontheung) EN: ask after ; inquire after ; talk about someone fondly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fondly
Back to top