ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faked*, -faked-

faked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faked (adj.) เสแสร้ง See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ Syn. feigned

faked ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪饰[wěi shì, ㄨㄟˇ ㄕˋ, 伪饰 / 偽飾] faked decoration

faked ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガセネタ;がせネタ;がせねた[, gaseneta ; gase neta ; gaseneta] (n) faked information; bogus intelligence; disinformation
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances
取ってつけたよう;取って付けたよう;取って付けた様[とってつけたよう, tottetsuketayou] (exp) unnatural; out of place; forced or faked (e.g. expression)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faked
Back to top