ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loving*, -loving-

loving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loving (adj.) แสดงความรัก See also: รู้สึกรัก, ชอบ Syn. affectionate, adoring, passionate, fond
loving cup (n.) ถ้วยขนาดใหญ่มีที่ถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
loving(ลัฟ'วิง) adj. แสดงความรัก,รู้สึกรัก,ชอบ,รัก., See also: lovingness n. ดูloving, Syn. adoring ###A. unloving
English-Thai: Nontri Dictionary
loving(adj) รักกัน,ชอบกัน,ซึ่งรักใคร่,ด้วยความรัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำขวัญนาค (n.) performing a ceremony for chanting parents´ loving kindness
คนรักสนุก (n.) pleasure-loving people See also: fun-loving person
รักสวยรักงาม (adj.) beauty-loving See also: be conscious of one´s appearance
เมตตา (v.) be loving See also: be kind, be merciful Syn. ปรานี, รักใคร่
เอ็นดู (v.) be loving See also: be kind, be merciful Syn. ปรานี, เมตตา, รักใคร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# You don't want my loving anymoreคุณไม่ต้องการความรักของฉันอีก ต่อไป
#And loving me tonight #และรักฉัน ในค่ำคืนนี้
Apart from loving me and working in the post office, what do you do?นอกจากเธอรักฉันและทำงานที่ไปรษณีย์แล้ว เธอทำอะไรอีก?
All the same, I'd have liked... to see you settled... loving someone.เหมือนกันหมด, แม่น่ะอยาก... ที่จะเห็นลูกลงหลักปักฐาน... รักใครสักคน.
We'd like to find out why a woman you don't know should send you a letter beginning "My beloved Barley", and sign herself "Your loving K".เราต้องการที่จะหาว่าทำไมผู้หญิงที่คุณไม่ทราบว่าควรจะส่งจดหมาย เริ่มต้น "ข้าวบาร์เลย์ที่รักของฉัน" และลงนามตัวเอง "K รักคุณ"
So, she wrote you a letter signed "Your loving K",ดังนั้นเธอเขียนจดหมายลงนามใน "K รักคุณ",
As well as loving him. Does he make you laugh?เช่นเดียวกับความรักเขา เขาจะทำให้คุณหัวเราะ?
Suicide number 1 37 of this year, in this city was neither a destitute, nor a lonely man but a successful executive with a loving family and 40 million dollars in the bank.ลองดุพี่เค้าดีดีสิครับ เค้าดูเป็นพี่สำหรับนายใช่มั้ย ห๊า อ่า พี่นี่ตาถึงนะครับ ดูเธอสิครับ
At first, it was just a bunch of little things, loving things a wife would do behind the scenes without him even knowing.ตอนแรกมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่าง เรื่องน่ารักๆที่ภรรยาจะทำอยู่ข้างหลัง โดยที่เขาไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียว
I told myself that was the selfless way, the loving way, instead of the chickenshit way.ฉันบอกกับตัวเองว่ามันเป็นวิธีที่ไม่เห็นแก่ตัว เป็นวิธีแห่งความรัก แทนที่จะเป็นวิธีที่ขี้ขลาด
This is what I've always dreamed of... a big, loving family gathered around the table... the way it was when I was a girl.นี่คือสิ่งที่ผมเคยฝันเสมอของ ... ใหญ่รักครอบครัวรวมตัวกันรอบโต๊ะ ... วิธีที่มันก็คือตอนที่ฉันเป็นเด็กผู้หญิง
And James Henry Trotter, who once was the saddest and loneliest little boy you could find, now had a loving new family... and all the friends in the world.และเจมส์ เฮนรี่ ทรอทเทอร์ ผู้ที่เศร้าและเหงาที่สุดที่คุณเคยพบ บัดนี้มีครอบครัวอันเป็นที่รัก...

loving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 缱 / 繾] attached to; loving
深情款款[shēn qíng kuǎn kuǎn, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄢˇ ㄎㄨㄢˇ, 深情款款] loving; caring; adoring

loving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together)
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men
心がこもる;心が籠もる[こころがこもる, kokorogakomoru] (exp,v5r) to be thoughtful (of a gift, etc.); to be from the heart; to be made with loving care
愛妻弁当[あいさいべんとう, aisaibentou] (n) lunchbox made with loving care by one's wife
愛撫;愛ぶ[あいぶ, aibu] (n,vs) caress; loving dearly
愛楽[あいぎょう, aigyou] (n,vs) (1) {Buddh} seeking after (Buddhist teachings, etc.); wanting; desiring; (2) (arch) loving
口説き文句[くどきもんく, kudokimonku] (exp) chatup line; pick-up line; (loving) words
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted
殺し文句[ころしもんく, koroshimonku] (exp,n) killing (i.e. loving) words
気障っぽい[きざっぽい, kizappoi] (adj-i) affected (appearance, attitude); stuck up; self-loving
非社交的[ひしゃこうてき, hishakouteki] (adj-na) unsociable; retiring; solitude-loving

loving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind (to) ; be merciful ; be fond (of) ; have affection for ; have tender feelings for FR: affectionner ; aimer
เอ็นดู[adj.] (endū) EN: loving ; kind ; merciful FR:
แผ่เมตตา[v.] (phaēmēttā) EN: extend loving kindness to all ; compassionate FR:
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving FR: rompre ; se séparer
ถ้วยรางวัล[n. exp.] (thūayrāngwa) EN: trophy ; cup ; trophy cup ; loving cup FR: coupe [f] ; trophée [m]
จู๋จี๋[adv.] (jūjī) EN: amorously ; lovingly ; passionately ; billing and cooing FR: passionnément
คนรักสนุก[n. exp.] (khonrak san) EN: pleasure-loving people FR:
ลูบ ๆ คลำ ๆ = ลูบๆ คลำๆ[v. exp.] (lūp-lūp khl) EN: touch lovingly ; handle lovingly FR:
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness FR: amour inconditionnel [m]
สำรวย[adj.] (samrūay) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle FR:
ทำตาหวาน[v. exp.] (tham tāwān) EN: look sweetly ; look lovingly ; make an eye at FR: faire les yeux doux

loving ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
liebevoll {adj} | liebevoller | am liebevollstenloving | more loving | most loving
Barmherzigkeit {f}lovingness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loving
Back to top