ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

effect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *effect*, -effect-

effect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
effect (vt.) ก่อให้เกิด See also: ทำให้เกิด, บังเกิดผล, ออกฤทธิ์ Syn. bring about, cause
effect (n.) ความตั้งใจ Syn. intention, purport
effect (n.) ความรู้สึกที่เกิดขึ้น See also: ความรู้สึกจากสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน
effect (n.) ผลกระทบ See also: ผล Syn. conclusion, consequence, outcome
effective (adj.) ได้ผลดี See also: มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล Syn. efficient, productive, sufficient
effective force (n.) กำลังวังชา
effectively (adv.) อย่างได้ผล See also: อย่างมีผล, อย่างมีประสิทธิผล Syn. capably, efficiently, productively
effectiveness (n.) ความมีประสิทธิภาพ See also: ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ Syn. potency, productiveness
effectual (adj.) ที่ได้ผลตามที่ตั้งใจ See also: ได้ผล, ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ Syn. efficient, qualified
English-Thai: HOPE Dictionary
effect(อิเฟคทฺ') {effected,effecting,effects} n. ผล,อิทธิพล, ปรากฎการณ์ที่ลวงตา,ความหมาย,ทรัพย์สิน vt. ทำให้เกิดผล,ทำให้เกิด., See also: effectible adj. ดูeffect -Phr. (of no effect ไร้ผล) -Phr. (take effect ทำให้เกิดผล) -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
effect(n) ผล,ผลกระทบ,ประสิทธิภาพ,อิทธิพล,ปรากฏการณ์,ทรัพย์สิน
effective(adj) มีประสิทธิภาพ,เป็นผล,ได้ผล,มีผลบังคับใช้
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
effectผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
effective addressเลขที่อยู่ยังผล, เลขที่อยู่ประสิทธิผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effectผลที่เกิดขึ้น,ผลลัพท์ [การแพทย์]
effective forceeffective force, แรงประสิทธิผล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกระทบกระเทือน (n.) effect See also: impact Syn. ผลกระทบ, ผลกระทบกระเทือน
ความสำเร็จ (n.) effect See also: success, effectiveness Syn. ผลสำเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น
ประสิทธิผล (n.) effect See also: success, effectiveness Syn. ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ (n.) effect See also: affectation, influence Syn. ผลพวง
ผลกระทบกระเทือน (n.) effect See also: impact Syn. ผลกระทบ
ผลที่เกิดขึ้น (n.) effect See also: success, effectiveness Syn. ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ
ส่งผลลัพธ์ (v.) effect See also: bring about, produce as a result, cause Syn. ส่งผล, มีผล
มีประสิทธิภาพ (adj.) effective See also: efficient
ชะงัด (adv.) effectively See also: certainly, surely, efficaciously Syn. แน่, ได้จริง
มีประสิทธิภาพ (adv.) effectively See also: efficiently
แน่ (adv.) effectively See also: certainly, surely, efficaciously Syn. ได้จริง
ได้การ (adv.) effectively See also: efficiently, efficaciously, successfully Syn. ได้เรื่อง
ได้จริง (adv.) effectively See also: certainly, surely, efficaciously Syn. แน่
ของส่วนตัว (n.) personal effects See also: personal property, personal belongings Syn. ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัว (n.) personal effects See also: personal property, personal belongings
บรรลุผล (v.) be effective See also: work Syn. สำเร็จ, รุ่งเรือง, ได้ผลสำเร็จ
ปฏิกิริยาเรือนกระจก (n.) greenhouse effect
ปลุกพระ (v.) recite incantations to test the Buddhist image´s sacret effectiveness See also: perform magic spell on a Buddhist image
ผลข้างเคียง (n.) side effect
ผลย้อนหลัง (n.) retroactive effect
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It has an effect on my healthฉันได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ
It had no effect on him at allมันไม่มีผลใดๆ ต่อเขาเลยแม้แต่น้อย
Are there any ways to avoid the effects?มีทางที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านั้นไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I promise you the effect is purely transitory.ฉันสัญญา ผลที่ได้คืออย่างหมดจด ชั่วคราว มันสวมปิดอย่างรวดเร็ว
The law is due to take effect from April 6.กฎหมายจะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน
We want to know what effect it will have on a human subject.เราต้องการรู้ว่า ถ้าเอามาใช้กับคน ผลจะเป็นยังไง
That will make your ladyship's situation at present more pitiable, but it will have no effect on me.นั่นคงจะเป็นสถานการณ์ของคุณหญิงท่านในตอนนี้ ที่น่าเวทนา แต่มันไม่มีผลต่อฉันเลย
I may say that her disclosure had quite the opposite effect to the one she had intended.ผมคงต้องพูดว่าสิ่งที่หล่อนทำนั้น ได้ก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามกับที่หล่อนตั้งใจไว้
Due to the effect of general relativity, what I experienced as 18 hours passed instantaneously on Earth.เนื่องจากผลกระทบจากการ สัมพัทธภาพทั่วไป สิ่งที่ฉันมีประสบการณ์ เป็น 18 ชั่วโมง ผ่านทันทีบนโลก
I've seen the effect on mice.ผมเคยเห็นที่เกิดกับหนูทดลอง
But maybe he saw an optical effect caused by gravitational distortion.มันก็คือภาพที่ถูกแรงโน้มถ่วงบิดเบน
There's a very weird reality- bleed-through effect happening here.มีความเป็นจริงแปลกๆ ไหลกระทบเกิดขึ้นที่นี่
Don't for one minute think that you had any effect whatsoever on my panties.อย่าแม้แต่จะคิดว่า นายมีผลเอี่ยวกับกางเกงในฉัน
Then what did I have an effect on?แล้วฉันมีผลอะไรบ้างล่ะ?
Primary effect of the gas-- complete unconsciousness lasting anything up to four hours.ผลกระทบหลักของแก๊สคือ ลบความจำในช่วง 4 ชั่วโมงก่อนโดยสิ้นเชิง

effect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效应[xiào yìng, ㄒㄧㄠˋ ˋ, 效应 / 效應] effect (e.g. greenhouse effect)
慢性[màn xìng, ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 慢性] slow and patient; chronic (disease); slow to take effect (e.g. a slow poison)
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 灵 / 靈] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence
现行[xiàn xíng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 现行 / 現行] be in effect; in force
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
一致性效应[yī zhì xìng xiào yìng, ㄧ ㄓˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 一致性效应 / 一致性效應] consistency effect
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
多普勒[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, 多普勒] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect
并发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, 并发症 / 併發症] complications (undesired side-effect of medical procedure)
语境效应[yǔ jìng xiào yìng, ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 语境效应 / 語境效應] context effect
伴随效应[bàn suí xiào yìng, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 伴随效应 / 伴隨效應] contingent effects
经济有效[jīng jì yǒu xiào, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, 经济有效 / 經濟有效] cost-effective
隐位[yǐn wèi, ˇ ㄨㄟˋ, 隐位 / 隱位] cryptic epitope (immunology, a protein component that becomes effective when activated by antigen)
剂量效应[jì liàng xiào yìng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 剂量效应 / 劑量效應] dose effect
成效[chéng xiào, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, 成效] effect; result
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, 效] effect; efficacy; imitate
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, 效力] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity)
有效[yǒu xiào, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ, 有效] effective; in effect; valid
有结果[yǒu jié guǒ, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 有结果 / 有結果] effective
当事[dāng shì, ㄉㄤ ㄕˋ, 当事 / 當事] effective (in some matter); involved (in some matter)
肥效[féi xiào, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 肥效] effectiveness of fertilizer
灵验[líng yàn, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄢˋ, 灵验 / 靈驗] efficacious; effective; accurate
高效[gāo xiào, ㄍㄠ ㄒㄧㄠˋ, 高效] efficient; highly effective
公园小径效应[gōng yuán xiǎo jìng xiào yìng, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 公园小径效应 / 公園小徑效應] garden path effect
核爆炸地球物理效应[hé bào zhà dì qiú wù lǐ xiào yìng, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 核爆炸地球物理效应 / 核爆炸地球物理效應] geophysical effects of nuclear explosion
温室效应[wēn shì xiào yìng, ㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 温室效应 / 溫室效應] greenhouse effect
卓有成效[zhuó yǒu chéng xiào, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, 卓有成效] highly effective; fruitful
高效能[gāo xiào néng, ㄍㄠ ㄒㄧㄠˋ ㄋㄥˊ, 高效能] highly efficient; effectivity
星星之火[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, 星星之火] a single spark (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, 星星之火,可以燎原] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
倒装[dào zhuāng, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ, 倒装 / 倒裝] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe
倒装句[dào zhuāng jù, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄐㄩˋ, 倒装句 / 倒裝句] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, 不划算] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive
因果[yīn guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 因果] karma; cause and effect
邻近词频率效果[lín jìn cí pín lǜ xiào guǒ, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄘˊ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄩˋ ㄒㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˇ, 邻近词频率效果 / 鄰近詞頻率效果] neighborhood frequency effect
氧效应[yǎng xiào yìng, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 氧效应 / 氧效應] oxygen effect
光化作用[guāng huà zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 光化作用] photochemical effect; photosynthesis; photolysis
光电效应[guāng diàn xiào yìng, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 光电效应 / 光電效應] photoelectric effect
位置效应[wèi zhì xiào yìng, ㄨㄟˋ ㄓˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 位置效应 / 位置效應] position effect
良性[liáng xìng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, 良性] positive (in its effect); leading to good consequences; virtuous; benign (e.g. tumor)

effect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Jカーブ効果[ジェーカーブこうか, jie-ka-bu kouka] (n) J-curve effect
アロステリック効果[アロステリックこうか, arosuterikku kouka] (n) allosteric effect
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor)
エフェクトコンパイラ[, efekutokonpaira] (n) {comp} effect compiler
エフェクトマシン[, efekutomashin] (n) effect machine
ガーン[, ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind)
ガクリ;ガクッ[, gakuri ; gakutsu] (adv,adv-to) (sound effect for) collapsing; losing strength; slumping
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food)
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect
せん断効果;剪断効果[せんだんこうか, sendankouka] (n) shear effect; shearing effect
それこそ[, sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result)
デモンストレーション効果[デモンストレーションこうか, demonsutore-shon kouka] (n) demonstration effect
バタフライ効果[バタフライこうか, batafurai kouka] (n) butterfly effect (chaos theory)
バンドワゴン効果[バンドワゴンこうか, bandowagon kouka] (n) bandwagon effect
ブーメラン効果[ブーメランこうか, bu-meran kouka] (n) boomerang effect
ファラデー効果[ファラデーこうか, farade-kouka] (n) Faraday effect
ペットロス[, pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei
ラマン効果[ラマンこうか, raman kouka] (n) Raman effect (of inelastic photon scattering)
レバレッジ効果[レバレッジこうか, rebarejji kouka] (n) leverage effect
余効[よこう, yokou] (n) aftereffect; after effect
依存効果[いそんこうか, isonkouka] (n) dependence effect
効験[こうけん, kouken] (n) efficacy; effect
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence
因となり果となる[いんとなりかとなる, intonarikatonaru] (exp) to constitute the cause and effect
因果因縁[いんがいんねん, ingainnen] (n) cause and effect; karma; retribution; an evil cause producing an evil effect
士気高揚[しきこうよう, shikikouyou] (n,vs) raise (lift) morale; have an inspiring effect on morale
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P)
思い入れ;思いいれ;想い入れ;思入れ(io);想入れ(io)[おもいいれ, omoiire] (n,vs) (1) emotional attachment; (2) attitude (expressing emotion); meditative pose (e.g. an actor); posing for effect
排除体積効果[はいじょたいせきこうか, haijotaisekikouka] (n) excluded volume effect
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect
波及効果[はきゅうこうか, hakyuukouka] (n) ripple effect; spillover effect; propagation effect
温室効果[おんしつこうか, onshitsukouka] (n,adj-no) greenhouse effect
温室効果ガス[おんしつこうかガス, onshitsukouka gasu] (n) greenhouse effect gas; greenhouse gas
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) greenhouse effect
無駄骨を折る[むだぼねをおる, mudabonewooru] (exp,v5r) (obsc) (id) to waste one's efforts; to work to no (useful) effect
煙突効果[えんとつこうか, entotsukouka] (n) stack effect; chimney effect
逆作用[ぎゃくさよう, gyakusayou] (n) reaction; adverse effect
Japanese-English: COMDICT Dictionary
副作用[ふくさよう, fukusayou] reaction, secondary effect, side effect
電界効果トランジスター[でんかいこうかトランジスター, denkaikouka toranjisuta-] FET, Field Effect Transistor
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section
効果音[こうかおん, koukaon] sound effect(s)
実効グループID[じっこうグループID, jikkou guru-pu ID] effective group ID
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput
実効利用者ID[じっこうりようしゃID, jikkouriyousha ID] effective user ID
実効転送速度[じっこうてんそうそくど, jikkoutensousokudo] effective transfer rate
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power
実効長[じっこうちょう, jikkouchou] effective length
書式制御文字[しょしきせいぎょもじ, shoshikiseigyomoji] format effector, layout character
有効[ゆうこう, yuukou] legal (an), effective, valid
有効データ転送速度[ゆうこうデータてんそうそくど, yuukou de-ta tensousokudo] effective data transfer rate
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active
電界効果トランジスタ[でんかいこうか, denkaikouka] Field-Effect Transistor, FET
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ผล English: effect

effect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngk) EN: side effect FR: effet secondaire [m]
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result ; good effect ; profit ; advantage FR: mérite [m] ; valeur [f]
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap ch) EN: enforce ; give force to ; come into force ; take effect FR: entrer en vigueur
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt ph) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful FR: porter ses fruits
ใช้บังคับแก่[v. exp.] (chai bangkh) EN: enforce ; come into force ; come into effect ; take effect ; impose upon ; enforce against  FR:
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่[xp] (dōi mī phon) EN: with effect from FR:
เหตุกับผล[n. exp.] (hēt kap pho) EN: cause and effect FR:
ครุกกรรม[n.] (kharukakam) EN: weighty action ; kamma of serious effect FR:
ความ[n.] (khwām) EN: fact ; effect ; matter ; thing ; subject ; affair ; gist FR: fait [m] ; matière [f]
เกี่ยวโยงไปถึง[v. exp.] (kīoyōng pai) EN: have an effect on FR:
กฎแห่งกรรม[n.] (kothaengkam) EN: law of action ; law of cause and effect ; karmic law FR:
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make ; commit ; conduct ; arrange FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
กระทบใจ[v. exp.] (krathop jai) EN: have a deep effect (on) ; affect FR:
กรึนเฮาส์เอฟเฟกต์[n. exp.] (krīnhao ēff) EN: greenhouse effect FR: effet de serre [m]
ลามเลีย[v.] (lāmlīa) EN: have a gradual effect ; spread gradually FR:
ไม่มีผล[v. exp.] (mai mī phon) EN: have no result ; come to nothing ; be ineffective ; fail to produce the effect FR: être improductif ; être infructueux ; être stérile ; ne donner aucun résultat
มีผล[v. exp.] (mī phon) EN: bear fruit ; take effect FR: être productif ; être fructueux ; porter ses fruits ; s'affruiter (vx)
โมสารท เอฟเฟกด์[n. exp.] (Mōsāt ēffēk) EN: Mozart effect FR: effet Mozart [m]
ปฏิบัติได้[v. exp.] (patibat dāi) EN: put into effect ; be doable FR:
ปฏิกิริยาเรือนกระจก[n. exp.] (patikiriyā ) EN: greenhouse effect FR:
ภาวะเรือนกระจก[n. exp.] (phāwa reūoe) EN: greenhouse effect FR: effet de serre [m]
ผิดสำแดง[n. exp.] (phit samdaē) EN: effect of a contraindicated food FR:
พลิกแผ่นดิน[v. exp.] (phlik phaen) EN: effect a revolution ; overturn a government ; overthrow a government FR: renverser un régime
ผล[n.] (phon) EN: result ; effect ; consequence ; fruit ; success ; achievement FR: produit [m] ; résultat [m] ; effet [m] ; conséquence [f] ; fruit [m] ; succès [m] ; réussite [f]
ผลแบบมีเงื่อนไข[n. exp.] (phon baēp m) EN: conditioning effect FR:
ผลจากยาหลอก[n. exp.] (phon jāk yā) EN: placebo effect FR: effet placebo [m]
ผลข้างเคียง[n. exp.] (phon khāngk) EN: side effect FR: effet secondaire [m]
ผลข้างเคียงของยา[n. exp.] (phon khāngk) EN: side effect FR: effet secondaire [m]
ผลของช่วง[n. exp.] (phon khøng ) EN: period effect FR:
ผลของการแผ่รังสี[n. exp.] (phon khøng ) EN: radiation effect FR:
ผลของลำดับ[n. exp.] (phon khøng ) EN: order effect FR:
ผลของระยะเวลา[n. exp.] (phon khøng ) EN: period effect FR:
ผลกระทบ[n. exp.] (phon kratho) EN: effect ; affectation ; influence ; impact ; consequence ; aftereffect FR: effet [m] ; impact [m] ; conséquence [f]
ผลกระทบเชิงบวก[n. exp.] (phon kratho) EN: positive effect FR: effet positif [m]
ผลกระทบพิกมาเลียน[n. exp.] (phon kratho) EN: Pygmalion effect FR:
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (phon kratho) EN: economic impact ; economic effect FR: impact économique [m]
ผลกระทบต่อเนื่อง[n. exp.] (phon kratho) EN: domino effect FR:
ผลหลัก[n. exp.] (phon lak) EN: main effect FR:
ผลลัพธ์[n.] (phonlap) EN: total ; sum ; quotient ; result ; effect FR: résultat [m] ; total [m] ; produit [m]
ผลลบ[n.] (phonlop) EN: nefative consequences ; negative effect FR:

effect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinträchtigung {f}adverse effect
Folgenerscheinung {f}after effect
Signalwirkung {f}announcement effect
offensichtlich; offenbar {adj} | offensichtlich sein; auffallen | nicht offensichtlich | offensichtlicher Mangel | offensichtlicher Schadenapparent | to be apparent | unapparent | apparent effect | apparent damage
Batik-Effekt {m} [textil.]batik effect
Blendwirkung {f}dazzling effect
Katalysator-Rückwirkung {f}catalytic converter feedback effect
Abschirmeffekt {m}shielding effect
Gesamtwirkung {f}cumulative effect
Tiefenwirkung {f}depth effect
Dominoeffekt {m}domino effect
Dominoeffekt {m}knock on effect
Radikalkur {f} | eine Radikalkur machendrastic cure; drastic measures | to effect a radical cure
Sprengwirkung {f}explosive effect
Fehlereinflussanalyse {f}fault effect analysis
Nachbarwirkung {f} der Fasernfibre interference effect
Treibhauseffekt {m}greenhouse effect
Witterungseinfluss {m}influence of weather; effect of the weather
Lichteffekt {m}lighting effect
Liquiditätseffekt {m}availability effect
Zielgröße {f}objective criterion; effect variable
Nachwirkungen {pl}ripple effect
Rote-Augen-Effekt {m}red eye effect
Überraschungseffekt {m}surprise effect
Randgängigkeit {f} [chem.]wall effect
Waschbretteffekt {m}washboard effect
Effektgarn {n}effect yarn
Effektivwert {m}effective value; mean
Messbereich {m}effective range
Nutzfläche {f}effective surface
Wärmekapazität {f} | spezifische Wärmekapazitäteffective heat capacity | specific heat capacity
Wirkleistung {f}effective power
effektiv {adj} | effektiver | am effektivsteneffective | more effective | most effective
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
unwirksam; wirkungslos; erfolglos {adj} | unwirksamer; wirkungsloser; erfolgloser | am unwirksamsten; am wirkungslosesten; am erfolglosestenineffective | more ineffective | most ineffective
Spätschaden {m}long-term damage; late side-effect
Preis-Leistungs-Verhältnis {n}cost-effectiveness
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า effect
Back to top