ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impressibility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impressibility*, -impressibility-

impressibility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impressibility (n.) ความรู้สึกไว See also: ความอ่อนไหวง่าย, ความกระเทือนใจง่าย Syn. sensitivity, affectibility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impressibility
Back to top