ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rightly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rightly, -rightly-

*rightly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brightly (adv.) เจิดจ้า See also: สว่าง
forthrightly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม Syn. outspokenly, straightforwardly Ops. deviously, indirectly
rightly (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างยุติธรรม
sprightly (adj.) มีชีวิตชีวา See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน Syn. animated, vivacious, lively, spry
sprightly (adv.) อย่างมีชีวิตชีวา See also: อย่างร่าเริง, อย่างสนุกสนาน, อย่างเบิกบาน Syn. lively, spryly, vigorously
uprightly (adv.) อย่างมีเกียรติ See also: อย่างมีศีลธรรมจรรยา, อย่างมีคุณธรรม Syn. morally, scrupulously Ops. dishonestly, unethically, unscrupulously
uprightly (adv.) อย่างถูกทำนองคลองธรรม See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม Syn. honestly, honorably Ops. wrongly, dishonorably
English-Thai: HOPE Dictionary
rightly(ไรทฺ'ลี) adv. อย่างถูกต้อง
sprightly(สไพร'ทฺลี) adj.,adv. สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,แคล่วคล่อง,ว่องไว., See also: sprightliness n., Syn. animated,lively,spry,cheerful,energetic
English-Thai: Nontri Dictionary
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
sprightly(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สว่างจ้า (v.) be brightly lit See also: be ablaze with light, be flooded with light Ops. มืดมิด
จรัส (adv.) brightly See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
ตรงๆ (adv.) uprightly See also: honestly Syn. ตรง, ซื่อ
ยอง (adj.) brightly See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, incandescently, luminously Syn. สุกใส
สว่างแจ้ง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สุกสว่าง
สุกสว่าง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สว่างแจ้ง
เฉิดฉาย (adv.) brightly See also: beautifully, gloriously, exquisitely Syn. เฉิดฉัน
เรืองรอง (adv.) brightly See also: brilliantly
แจ๊ด (adv.) brightly See also: strongly, intensely, glaringly Syn. จัด, ยิ่ง, มาก
แจ่มจ้า (adv.) brightly See also: brilliantly, magnificently, gorgeously Syn. สุกใส, เจิดจ้า, สว่างไสว, เรืองรอง
โพลง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The forbidden zone has been closed for centuries, and rightly so.เขตต้องห้ามถูกปิดนานนับศตวรรษ
Let me be rightly understood.มาให้ฉันทำความเข้าใจที่ถูกต้องหน่อยสิ
You've been glowing more brightly every day, and I think you know why.คุณเปล่งแสง ชัดขึ้นทุกวัน และฉันคิดว่าคุณรู้ว่าทำไม
I would probably see you, depending how brightly you were dressed.ผมอาจจะมองเห็นคุณ ขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่เสื้อผ้าสีสดแค่ไหน
The state school board has rightly ordered it be concealed, a detailed diagram of-- of the--คณะกรรมการโรงเรียนได้มีคำสั่งให้ปกปิดมันเอาไว้ สำหรับภาพประกอบของ... ของ...
It's glittering so brightly my heart is beating wildly.มันดูเหมือนหัวใจเต้นดังไปทั่ว
I'm afraid, Benjamin, I don't rightly know your last name.เอ่อ... เบนจามิน ฉันว่า ฉันไม่รู้นามสกุลของเธอเลยนะ
... itslightdoesn'talwaysshine as brightly as it should.มันไม่ได้ส่องสว่างอย่างที่ควรจะเป็นเสมอไป
"in order for the light to shine so brightly, the darkness must be present."หากที่ใดแสงส่องสว่างเจิดจ้า, ความมืดย่อมแสดงตน"
You told me double cycle's more power. Good advice. You sound pretty sprightly for a dead guy.นายบอกเบิ้ลรอบแล้วพลังจะเพิ่มขึ้น ขอบคุณที่แนะนำ
No, no, he would have rightly assumed That I was...ไม่ ไม่ เขาคิดว่าตอนนั่นฉัน...
When I had to say "I'm sorry", when I heard that the colleague who used to smile so brightly, couldn't walk anymore.ฉันต้องพูดคำว่า \"ฉันเสียใจ\" เมื่อฉันได้รู้ว่าเพื่อนฉันที่เคยมีรอยยิ้มที่สดใส ไม่สามารถเดินได้อีก

*rightly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, 熊] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
通明[tōng míng, ㄊㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 通明] brightly lit

*rightly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae)
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining)
冴え冴え;冱え冱え[さえざえ, saezae] (adv-to,adv,vs) clearly; brightly; crisply
善かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp,adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely
明々;明明[あかあか, akaaka] (adv) brightly lit; brightly lighted; lit up; lighted up
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means
有色野菜[ゆうしょくやさい, yuushokuyasai] (n) brightly colored vegetables; brightly coloured vegetables
朗らかに笑う[ほがらかにわらう, hogarakaniwarau] (exp,v5u) to smile brightly; to laugh merrily
正統カリフ時代[せいとうカリフじだい, seitou karifu jidai] (n) Rashidun period (the period of the Rightly Guided Caliphs, 632-661 CE)
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P)
溌剌;溌溂;潑剌;潑溂;発剌(iK)[はつらつ, hatsuratsu] (adj-t,adv-to) (uk) lively; vigorous; sprightly; vivid
照明灯[しょうめいとう, shoumeitou] (n) light used for brightly lighting up a plaza, building, etc.
燃え盛る;燃えさかる[もえさかる, moesakaru] (v5r,vi) to blaze; to burn brightly
皓然;皎然[こうぜん, kouzen] (adj-t,adv-to) shining brightly; shining whitely
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant

*rightly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously FR:
แจ๊ด[adv.] (jaēt) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly FR:
กระฉับกระเฉง[adj.] (krachapkrac) EN: vigorous ; energetic ; active ; lively ; strong ; robust ; sprightly FR: énergique
กระปรี้กระเปร่า[adj.] (kraprīkrapr) EN: active ; lively ; spry ; energetic ; vigorous ; sprightly ; hale FR: vif ; énergique
โพลง[adv.] (phlōng) EN: brightly ; glaringly ; luminously FR:
เปรียว[adj.] (prīo) EN: quick ; lively ; spirited ; vivacious ; nimble ; animated ; sprightly ; untamed ; wild FR: agile ; sauvage
โรจ ; โรจน์[adv.] (rōt) EN: brilliantly ; brightly FR:
สัปทน[n.] (sappathon) EN: ceremonial brightly coloured umbrella used in ordination festivities ; long-handled ceremonial umbrella ; ceremonial parasol used to signify royal rank ; ceremonial umbrella used to signify royal rank FR:
สว่างแจ้ง[adv.] (sawāng jaēn) EN: brightly FR:
สว่างไสว[adj.] (sawāngsawai) EN: all lit up ; brightly illuminated ; shining brightly FR:
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
ตรง[adv.] (trong) EN: straightly ; erectly ; uprightly FR: directement
ตรง ๆ = ตรงๆ[adv.] (trong-trong) EN: uprightly FR:
อย่างดี[adv.] (yāngdī) EN: well ; properly ; nicely ; rightly FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

*rightly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebhaft {adj} | lebhafter | am lebhaftestensprightly | sprightlier | sprightliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rightly*
Back to top