ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brilliantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brilliantly*, -brilliantly-

brilliantly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรจ (adv.) brilliantly See also: luminously Syn. โรจน์, รุ่งเรือง, สว่าง, สุกใส
โรจน์ (adv.) brilliantly See also: luminously Syn. รุ่งเรือง, สว่าง, สุกใส

brilliantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining)
明明と;赤赤と;明々と;赤々と[あかあかと, akaakato] (adv) brilliantly; clearly; flaming

brilliantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously FR:
โรจ ; โรจน์[adv.] (rōt) EN: brilliantly ; brightly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brilliantly
Back to top