ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glitteringly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glitteringly*, -glitteringly-

glitteringly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระยาบ (adj.) glitteringly See also: sparkling Syn. ระยาบระยับ
ระยาบระยับ (adj.) glitteringly See also: sparkling
วับวาม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วับวาม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วับแวม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วับแวม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ

glitteringly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly

glitteringly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly FR: soudainement
วับแวม[adv.] (wapwaēm) EN: dazzlingly ; glitteringly FR:
วับวาม[adv.] (wapwām) EN: dazzlingly ; glitteringly FR:
วาบวับ[adv.] (wāp wap) EN: glitteringly FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glitteringly
Back to top