ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glisteningly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glisteningly*, -glisteningly-

glisteningly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แวววับ (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, วิบวับ
แวววาม (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ
แวววาว (adv.) glisteningly Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ

glisteningly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แวววาม[adv.] (waēowām) EN: glisteningly FR:
แวววับ[adv.] (waēowap) EN: glisteningly FR:
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly FR: soudainement
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glisteningly
Back to top