ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lustrously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lustrously*, -lustrously-

lustrously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lustrously (adv.) อย่างเป็นมันเงา See also: อย่างเป็นแวววาว Syn. radiantly
lustrously (adv.) อย่างรุ่งโรจน์ See also: อย่างสุกใส, อย่างช่วงโชติ

lustrously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lustrously
Back to top