ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

luminously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *luminously*, -luminously-

luminously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
luminously (adv.) อย่างชัดแจ้ง See also: อย่างแจ่มแจ้ง Syn. clearly, lucidly
luminously (adv.) อย่างเปล่งแสง See also: อย่างสะท้อนแสง
luminously (adv.) อย่างสุกสว่าง See also: อย่างช่วงโชติ
luminously (adv.) อย่างหลักแหลม See also: อย่างเฉียบแหลม Syn. intelligently, brightly

luminously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โพลง[adv.] (phlōng) EN: brightly ; glaringly ; luminously FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

luminously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
umfangreich {adv}voluminously
vielbändig {adv}voluminously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า luminously
Back to top