ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rightly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rightly, *rightly*,

-rightly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The forbidden zone has been closed for centuries, and rightly so.เขตต้องห้ามถูกปิดนานนับศตวรรษ
Let me be rightly understood.มาให้ฉันทำความเข้าใจที่ถูกต้องหน่อยสิ
The state school board has rightly ordered it be concealed, a detailed diagram of-- of the--คณะกรรมการโรงเรียนได้มีคำสั่งให้ปกปิดมันเอาไว้ สำหรับภาพประกอบของ... ของ...
I'm afraid, Benjamin, I don't rightly know your last name.เอ่อ... เบนจามิน ฉันว่า ฉันไม่รู้นามสกุลของเธอเลยนะ
No, no, he would have rightly assumed That I was...ไม่ ไม่ เขาคิดว่าตอนนั่นฉัน...
That's what's left of your college education! I don't rightly have no other choice, Beans.ถามมาก็ดีแล้ว ฉันจะเล่าอย่างละเอียด
Ain't always spoken rightly to you, Spirit of the West.ไม่เคยกล่าวคำกับจิตวิญญาณแห่งตะวันตก
And every worthless seaman fears the name, and rightly so,ชาวเืรือทุกคนกลัวชื่อนี้
I was angry, and rightly so, but...ตอนนี้ฉันกำลังโกรธ แต่..
You did it to protect us, Elijah, and rightly so.พี่ทำไปก็เพื่อปกป้องพวกเรา อไลจาห์ และมันถูกต้องแล้ว
Men whose allegiance rightly belongs to me. - You must have faith.คนที่ควรจะต้อง ภักดีต่อข้า
As you rightly said, as chancellor, it would be hypocritical of me to demand that vampires become makers without requiring the same thing of you.อย่างที่เธอพูดไง\ ในฐานะรัฐมนตรี คงจะดูเสแสร้ง ถ้าฉันจะเรียกร้อง ให้แวมไพร์ กลายเป็นผู้สร้าง

-rightly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
善かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp,adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means
正統カリフ時代[せいとうカリフじだい, seitou karifu jidai] (n) Rashidun period (the period of the Rightly Guided Caliphs, 632-661 CE)

-rightly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างดี[adv.] (yāngdī) EN: well ; properly ; nicely ; rightly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rightly-
Back to top