ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gloriously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gloriously*, -gloriously-

gloriously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจ่างแจ้ง[adj.] (krajāngjaēn) EN: bright ; gloriously ; clear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gloriously
Back to top