ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dishonestly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dishonestly*, -dishonestly-

dishonestly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishonestly (adv.) อย่างหลอกลวง See also: อย่างไม่ซื่อ, อย่างไม่จริงใจ Syn. insincerely, trickily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิชอบ (adv.) dishonestly See also: illegitimately, deceitfully Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง Ops. ชอบ
ไม่ถูกต้อง (adv.) dishonestly See also: illegitimately, deceitfully Syn. ไม่ดี Ops. ชอบ

dishonestly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่สุจริต[adv.] (dōi mai sut) EN: dishonestly FR: abusivement
โดยทุจริต[adv.] (dōi thutjar) EN: wrongfully ; dishonestly FR:
ไม่ถูกต้อง[adv.] (mai thūktǿn) EN: dishonestly FR:
มิชอบ[adv.] (mi chøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably FR: malhonnêtement
อย่างไม่ซื่อสัตย์[adv.] (yāng mai se) EN: dishonestly FR: malhonnêtement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dishonestly
Back to top