ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sparklingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sparklingly*, -sparklingly-

sparklingly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そらそら[, sorasora] (int) sparklingly
ピカッと;ぴかっと[, pikatsu to ; pikatto] (adv,vs) (See ぴかぴか) brightly; dazzlingly; sparklingly; brilliantly (shining)

sparklingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรี่ยมเร้เรไร[adj.] (rīemrērērai) EN: sparklingly clean and neat ; very tidy ; looking like new ; brand-new FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sparklingly
Back to top