ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shiningly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shiningly*, -shiningly-

shiningly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shiningly
Back to top